1. Informare privind protecția datelor personale
 2. Problematica protecției datelor cu caracter personal a căpătat in ultima perioada o amploare și importantă deosebită, tendințe relevante in idea consolidarii cadrului normative existent, dar şi de necesitatea crearii unei instituții de autoritate specifice domeniului abordat, si anume Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).În ceea ce privește instituția CONSILIUL DE MONITORIZARE , în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligația de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane. De asemenea, are obligația de a administra, în condiții de siguranță, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)CONSILIUL DE MONITORIZARE vegheaza asupra respectarii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice cu dizabilitati  si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea cu privire la datele cu caracter personal precum si ale altor persoane ale caror date personale sunt prelucrate de institutie in cadrul realizarii obiectivelor sale.

  Drepturile persoanelor vizate

  Ca o garanție a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor în Regulament, astfel:

  • Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanelor vizate (art. 12);
  • Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată (art. 13);
  • Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată (art. 14);
  • Dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15);
  • Dreptul la rectificare (art. 16);
  • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
  • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18);
  • Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării (art.19);
  • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
  • Dreptul la opoziție (art.21)

  Instituția CONSILIUL DE MONITORIZARE în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal,  în scopul realizării atribuțiilor  prevăzute in Legea nr.8/2016  privind organizarea și funcționarea instituției

  Pentru realizarea scopului său, Consiliul de monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor legalităţii, respectării demnităţii persoanelor, nediscriminării, egalităţii de şanse, precum şi ale independenţei funcţionale şi a personalului, imparţialităţii şi obiectivităţii:

  • a) examinează în mod regulat respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2);
  • b) face recomandări cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi monitorizează implementarea acestora de către entităţile publice sau private care au atribuţii în acest sens;
  • c) verifică legalitatea prezenţei persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2);
  • d) sesizează de îndată organele judiciare competente ori de câte ori există indicii că încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a fost făcută prin fapte de natură penală şi poate face plângere, dacă este cazul, împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;
  • e) sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau contravenţionale ori să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  • f) primeşte şi analizează notificările de deces transmise conform art. 13 de către instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2);
  • g) urmăreşte dacă în cazurile de deces al persoanelor cu dizabilităţi instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) sesizează organele judiciare în vederea efectuării autopsiei medico-legale, potrivit legii;
  • h) facilitează implicarea şi participarea pe deplin a societăţii civile, în special a persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor care le reprezintă, la procesul de monitorizare pe care îl organizează;
  • i) facilitează accesul, anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 5 alin. (1), în instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), în scopul monitorizării respectării drepturilor lor; pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi o reprezentare independentă în faţa unei instanţe sau în faţa oricărui alt organism independent, organizaţiile neguvernamentale menţionate au calitate procesuală activă în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane;
  • j) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu instituţia Avocatul Poporului, ca autoritate naţională desemnată pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante;
  • k) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu Punctele de contact, în scopul îndeplinirii de către acestea a rolului care le revine prin Convenţie şi prin prezenta lege.

  Datele cu caracter personal furnizate de către persoanele fizice  instituției, sunt informații înregistrate și sunt destinate utilizării lor în realizarea scopului prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

  Persoana desemnată pentru a îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor, în cadrul instituției CONSILIUL DE MONITORIZARE este domnul Consilier Superior GRAUR COSTEL (telefon: 0761043577, 0213712766/ fax 0213712758, adresă de email  datepersonale@consiliuldemonitorizare.ro)

  La sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetățenii pot primi informații privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislația aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.


  Coordonate de contact

  Sediul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, București
  Telefon:+40.318.059.211/+40.318.059.212
  Fax: +40.318.059.220

  Internet: www.dataprotection.ro
  E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Sari la conținut