ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019
privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi*)
EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 bis din 8 februarie 2019

*) Ordinul nr. 82/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 8 februarie 2019 şi este reprodus şi în acest număr bis.

Având în vedere:
– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
– anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul:
– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, după cum urmează:
a) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: centre de îngrijire şi asistenţă, cod 8790 CR-D-I, centre de recuperare şi reabilitare, cod 8790 CR-D-II, şi centre de pregătire pentru o viaţă independentă, cod 8790 CR-D-IV;
b) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8790 CR-D-VII, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
c) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi sau centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8790 CR-D-VI;
d) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8810 ID-II, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin;
e) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciul „Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilităţi”, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin, aplicabile serviciilor sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, cod 8810 ID-III;
f) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale organizate ca centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8899 CZ-D-I şi centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cod 8899 CZ-D-II, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin;
g) standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii de asistenţă şi suport pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, cod 8899 SC-D-I, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
ART. 2
(1) Standardele specifice minime de calitate obligatorii prevăzute la art. 1 cuprind două secţiuni.
(2) Secţiunea nr. 1 – standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:
a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;
b) standarde: definire, rezultat şi numerotare cu cifre arabe;
c) cerinţe minime ale fiecărui standard: enunţ, detaliere şi numerotare cu cifre arabe;
d) indicatori de monitorizare (Im): modalităţi de evidenţiere a respectării standardului;
e) indicatori de control (Ic).
(3) Secţiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de autoevaluare – formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de funcţionare datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.
(4) Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza punctajului prevăzut în secţiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1 – 7, a documentelor justificative şi a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.
ART. 3
(1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a respecta în integralitate standardele specifice minime de calitate obligatorii atât în vederea primirii licenţei de funcţionare, cât şi ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcţionare a serviciilor sociale.
(2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licenţiate, furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi le revine obligaţia monitorizării respectării standardelor minime de calitate.
ART. 4
(1) Verificarea respectării standardelor specifice minime de calitate obligatorii în baza cărora au obţinut licenţa de funcţionare revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Verificarea conformităţii şi respectării normelor de igienă şi sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum şi a altor condiţii/cerinţe/norme pentru care au fost emise autorizaţii administrative prealabile de funcţionare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituţiile care au emis autorizaţiile de funcţionare respective, după caz: din domeniul sănătăţii publice, al pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă etc.
(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiţii şi criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuţi în fişa de autoevaluare, iar în situaţia în care apreciază încălcări ale unor cerinţe care, potrivit legii, intră în competenţa instituţiilor menţionate la alin. (2), în funcţie de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:
a) sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;
b) recomandă neacordarea/suspendarea licenţei de funcţionare şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile;
c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi sesizează instituţia/instituţiile responsabilă/responsabile.
ART. 5
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 şi 116 bis din 13 februarie 2015.
ART. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Marius-Constantin Budăi

Bucureşti, 16 ianuarie 2019.
Nr. 82.

ANEXA 1

Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi

SECŢIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii şi acronime care au înţelesurile următoare:
____________________________________________________________________________
| ANPD | Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| AP | asistent personal al persoanei cu handicap grav |
|______________|_____________________________________________________________|
| APP | asistent personal profesionist |
|______________|_____________________________________________________________|
| beneficiar | persoana adultă încadrată în grad şi tip de handicap |
|______________|_____________________________________________________________|
| CAbR | Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CIA | Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CCdz | Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CPVI | Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CR | Centru rezidenţial |
|______________|_____________________________________________________________|
| CRes | Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CSRN | Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip |
| | ambulatoriu |
|______________|_____________________________________________________________|
| CZ | Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| document care| certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap |
| atestă | |
| încadrarea în| |
| grad de | |
| handicap | |
|______________|_____________________________________________________________|
| EM | Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| FSS | Furnizor de servicii sociale (public sau privat) |
|______________|_____________________________________________________________|
| Ic | Indicatori de control |
|______________|_____________________________________________________________|
| Im | Indicatori de monitorizare a aplicării reglementărilor din |
| | domeniul propriu al ANPD, în scopul îmbunătăţirii |
| | conţinutului standardelor de calitate în domeniul promovării|
| | drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (art. 1 alin. (3) |
| | din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, |
| | funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru |
| | Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările |
| | ulterioare) |
|______________|_____________________________________________________________|
| LP | Locuinţă protejată |
|______________|_____________________________________________________________|
| LmP | Locuinţă minim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| LMP | Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIRIS | Program individual de reabilitare şi integrare socială, în |
| | înţelesul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea|
| | drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu |
| | modificările şi completările ulterioare, art. 5, pct. 25 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIS | Plan individual de servicii, în înţelesul Legii nr. 448/2006|
| | privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu |
| | handicap, republicată, cu modificările şi completările |
| | ulterioare, art. 5, pct. 24 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PP | Plan personalizat = planificare de servicii şi activităţi |
| | realizată de echipa de evaluare a FSS |
|______________|_____________________________________________________________|
| PPV | Plan personal de viitor = stabileşte obiectivele pe termen |
| | scurt şi mediu de pregătire individuală a beneficiarului din|
| | LP, în vederea atingerii unui maxim de independenţă posibilă|
|______________|_____________________________________________________________|
| ROF | Regulament de organizare şi funcţionare |
|______________|_____________________________________________________________|
| Reprezentant | persoana desemnată, în condiţiile Codului civil, să |
| legal | reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplină|
| | de exerciţiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite |
| | de discernământ |
|______________|_____________________________________________________________|
| SAS | Servicii de asistenţă şi suport pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| SECPAH – | serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu |
| DGASPC | handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă |
| | socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale |
| | ale sectoarelor municipiului Bucureşti |
|______________|_____________________________________________________________|
| SID | Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CAbR – este serviciul social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal.

Centrul pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CPVI – este serviciul social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal.

Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CIA – este serviciul social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii/dezvoltării potenţialului personal.
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – ORGANIZARE ŞI | FSS asigură organizarea şi funcţionarea CR |
| FUNCŢIONARE | cu respectarea prevederilor legale în |
| | vigoare. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | CR este organizat şi funcţionează cu |
| | respectarea prevederilor legale în vigoare.|
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. CR este înfiinţat prin hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau prin hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea CR.
2. CR are avizul de înfiinţare emis de ANPD.
3. CR are capacitate maximă de 50 de locuri, cu excepţia CPVI care are capacitatea maximă de 20 de locuri.
4. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
5. CR deţine autorizaţiile şi avizele de funcţionare în termen de valabilitate: autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei; autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu.
6. CR deţine şi respectă ROF.
7. CR face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului cel puţin o dată pe an; tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora constituie anexă la ROF.
8. Conducătorul CR îndeplineşte următoarele condiţii: este absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, asistenţă socială, sociologie sau echivalentă, cu experienţă de minim 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau este absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, medical, economic, al ştiinţelor administrative sau echivalentă, cu experienţă de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
9. Conducătorul CR elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puţin următoarele: scurtă descriere a activităţilor, gradul de implementare a standardelor de calitate şi problemele întâmpinate, proiecte finanţate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor/reprezentanţilor legali faţă de calitatea vieţii din CR; raportul este avizat de către FSS şi este disponibil la sediul acestuia; raportul de activitate poate fi postat pe site-ul FSS/CR.
10. FSS/CR respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea şi responsabilizarea personalului faţă de serviciile şi activităţile din CR.
11. FSS/CR are şi respectă planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul angajat.
12. Planul anual de instruire şi formare profesională cuprinde module de instruire privind: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi.
13. Personalul CR este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi, altele; dovada instruirilor/formărilor se include în dosarul de personal.
14. FSS/CR consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului, în care se menţionează: data şi tema instruirii, numele şi semnătura participanţilor, numele şi semnătura persoanei care a realizat instruirea.
15. FSS asigură comunicarea şi colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu CR, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale, în folosul beneficiarilor.
16. FSS/CR încurajează activitatea voluntarilor şi foloseşte serviciile acestora în interesul beneficiarilor, în condiţiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de conducătorul CR.
17. FSS/CR promovează parteneriatul în îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin identificarea şi implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialişti sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul raportului de activitate respectă cerinţele minime ale standardului.
Im 2 – Conţinutul planului anual de instruire şi formare profesională respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – CR deţine hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează capacitatea CR.
Ic 2 – CR deţine avizul de înfiinţare emis de ANPD.
Ic 3 – CR are capacitate maximă de 50 de locuri, cu excepţia CPVI care are capacitatea maximă de 20 de locuri.
Ic 4 – Documentele care atestă calitatea de persoană cu dizabilităţi a beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 5 – ROF este disponibil la sediul CR, inclusiv tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora.
Ic 6 – Structura, calificarea şi responsabilizarea personalului, inclusiv ale conducătorului CR, faţă de activităţile şi serviciile din CR sunt conforme cu prevederile actelor normative în vigoare.
Ic 7 – Raportul anual de activitate, avizat de către FSS, este disponibil la sediile FSS şi CR.
Ic 8 – Personalul angajat al CR a fost instruit anual cu privire la temele prevăzute în standardele minime de calitate.
Ic 9 – FF menţine comunicarea şi colaborarea permanentă referitoare la nevoile beneficiarilor cu CR, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale, în folosul beneficiarilor.
Ic 10 – FSS/CR are parteneriate în desfăşurare având ca obiect îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – GĂZDUIRE | CR asigură găzduirea beneficiarilor în |
| | condiţii de minim confort, siguranţă şi |
| | igienă. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii trăiesc în locaţii curate, |
| | adaptate nevoilor lor, confortabile şi |
| | sigure din punct de vedere al securităţii |
| | personale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. CR este amplasat în comunitate şi are acces la mijloacele de transport în comun.
2. Mijloacele prin care se asigură împrejmuirea CR nu împietează vizibilitatea în şi dinspre locaţie.
3. FSS/CR respectă prevederile legale în ceea ce priveşte adaptările necesare pentru persoanele cu dizabilităţi, de exemplu: uşi cu deschidere largă, nu există scări şi praguri interioare sau există rampe de acces/lifturi/planuri înclinate, mână curentă etc.
4. Sistemul de alimentare cu apă al CR furnizează apă rece şi caldă pentru uz menajer şi apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte standardele în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate.
5. Spaţiile interioare şi exterioare ale CR oferă siguranţă beneficiarilor, de exemplu: ferestrele sunt securizate, instalaţiile şi cablurile electrice sunt izolate, uşile au sisteme de închidere accesibile beneficiarilor şi personalului, în caz de urgenţă.
6. Acolo unde există, spaţiile exterioare sunt amenajate, de exemplu cu bănci, foişoare şi/sau cu diverse echipamente de relaxare şi mişcare, de exemplu coş de baschet, mese de şah, altele.
7. Echipamentele şi materialele utilizate la amenajarea spaţiilor exterioare previn producerea de accidente, de tip alunecări, căderi, plăgi înţepate sau tăiate, altele.
8. CR face cunoscute beneficiarilor potenţialele surse de risc din spaţiile interioare şi exterioare.
9. Spaţiile interioare beneficiază de lumină naturală şi de lumină artificială, după caz.
10. CR dispune de sisteme de încălzire şi de deschideri directe (uşi, ferestre) către aer liber, pentru ventilaţie naturală.
11. Fiecare dormitor asigură o suprafaţă de cel puţin 6 mp pentru fiecare beneficiar, respectiv 8 mp pentru cel care utilizează fotoliu rulant.
12. Dormitorul permite amplasarea a maxim 3 paturi, fiecare cu câte o noptieră cu lampă de iluminat, a unui dulap pentru păstrarea hainelor/lenjeriei şi a unui cuier.
13. Între paturile persoanelor care utilizează fotoliu rulant există o distanţă de minim 1,5 m.
14. CR încurajează beneficiarii să îşi personalizeze spaţiul din dreptul patului cu fotografii de familie sau obiecte decorative, dacă nu există restricţii în acest sens precizate în PIS/PP.
15. CR asigură pentru fiecare beneficiar lenjerie de pat, pături, prosoape şi alte obiecte de uz personal.
16. Lenjeria de pat este curată şi în stare bună, se schimbă ori de câte ori este nevoie.
17. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcţie de sex şi vârstă, suficiente, bine întreţinute, curate şi adecvate sezonului.
18. CR asigură materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor beneficiarilor iar acestea sunt depozitate corespunzător.
19. CR dispune de câte un grup sanitar la maxim 6 persoane; grupul sanitar este dotat cu vas de toaletă, chiuvetă, cadă sau duş, instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.
20. Spaţiile igienico-sanitare sunt separate pentru bărbaţi şi femei.
21. CR dispune de cel puţin un spaţiu/o cameră care poate fi utilizat/ă pentru socializarea beneficiarilor, primirea de vizitatori, bibliotecă, dotat/ă cu mobilier adecvat de tip canapea, fotolii, tv, radio, altele.
22. CR dispune de o cameră intimă, în care au acces cuplurile.
23. CR dispune de spaţii pentru efectuarea activităţilor de zi, dotate cu mobilier adecvat de tip mese, scaune, dulapuri pentru depozitare materiale de lucru şi altele.
24. Camerele video din CR sunt plasate numai la intrarea în CR, în spaţiile interioare comune şi în spaţiile exterioare.
25. CR dispune de un fişet/spaţiu special pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale ale beneficiarului, care se închide cu o cheie aflată în posesia acestuia, dacă nu există restricţii în acest sens precizate în PIS sau PP.
26. CR dispune de cel puţin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum şi de acces la internet.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Hainele beneficiarului sunt suficiente, bine întreţinute şi adecvate sexului, vârstei şi sezonului.
Im 2 – Lenjeria de pat este curată şi în stare bună.
Im 3 – Spaţiile interioare degajă o atmosferă prietenoasă.

Indicatori de control:
Ic 1 – CR este amplasat în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun iar mijloacele prin care se asigură împrejmuirea nu împietează vizibilitatea.
Ic 2 – Spaţiile CR, interioare şi exterioare, sunt curate, igienizate şi oferă siguranţă; spaţiile interioare sunt luminoase şi dispun de sisteme de încălzire şi ventilaţie naturală/artificială.
Ic 3 – Spaţiile de cazare cuprind maxim 3 paturi iar suprafeţele alocate fiecărui beneficiar respectă prevederile cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 4 – CR este adaptat corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi.
Ic 5 – Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, atribuirea materialelor igienico-sanitare şi a obiectelor de uz personal corespund prevederilor cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 6 – Spaţiile CR au destinaţii şi sunt dotate în conformitate cu prevederile cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 7 – CR dispune de cel puţin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum şi de acces la internet.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – ALIMENTAŢIE | CR asigură o alimentaţie corectă din punct |
| | de vedere nutriţional şi diversificată, |
| | într-un cadru plăcut. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii se hrănesc suficient, |
| | diversificat, în condiţii igienice şi |
| | ambianţă plăcută. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. CR deţine spaţii speciale pentru prepararea alimentelor, de exemplu bucătărie sau oficiu, dotate cu aparatură specifică: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, echipament pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase, altele.
2. CR deţine spaţii speciale pentru păstrarea alimentelor, de exemplu cămară sau beci.
3. CR deţine o sală de mese, curată, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier funcţional şi confortabil, luminată suficient, cu o ambianţă plăcută.
4. CR promovează un stil de viaţă sănătos, cu reguli clare de igienă şi sprijină beneficiarii să înţeleagă importanţa obiceiurilor culinare corecte (de exemplu, a nu mânca excesiv pâine) şi a hrănirii conform unui program.
5. CR evită folosirea produselor alimentare semi-preparate sau procesate şi încurajează consumul de fructe proaspete şi de deserturi preparate (nu cumpărate), cel puţin de trei ori pe săptămână.
6. CR afişează zilnic meniul, la loc vizibil.
7. CR implică beneficiarii, conform posibilităţilor şi preferinţelor lor, în stabilirea meniului zilnic şi în activităţile de preparare şi servire a hranei, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.
8. CR poate oferi masa în regim de autoservire sau catering.
9. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.
10. CR încurajează beneficiarii să îşi aranjeze masa şi să se hrănească singuri, personalul oferind sprijin direct şi îndrumare, după caz; beneficiarii primesc hrana pasată, dacă este cazul.
11. Beneficiarii a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea în sala de mese primesc hrana/sunt hrăniţi în spaţiul propriu de cazare.
12. CR poate organiza gospodării anexă cu profil agro-alimentar şi zootehnic, cu respectarea normelor igienico-sanitare.
13. Gospodăriile anexă, acolo unde există, sunt deservite de personalul CR, de beneficiari, în funcţie de recomandările din PIS sau PP şi de alte persoane care desfăşoară activităţi în interesul comunităţii sau voluntari, cu respectarea normelor de securitate şi siguranţă a muncii.
14. CR utilizează produsele obţinute din gospodăriile anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor.
15. CR asigură câte 3 mese/zi fiecărui beneficiar şi, după caz, gustări, la intervale echilibrate, variate de la o zi la alta, ţinându-se cont de recomandările medicului specialist şi, pe cât posibil, de preferinţele beneficiarului.
16. CR alocă suficient timp pentru servirea fiecăreia din cele 3 mese; programul de servire a mesei este afişat la loc vizibil.
17. CR respectă dieta recomandată pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.

Indicatori de control:
Ic 1 – Alimentele sunt depozitate în siguranţă, în spaţii speciale.
Ic 2 – Alcătuirea şi afişarea meniului zilnic, precum şi programul de servire a mesei respectă prevederile cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 3 – CR asigură consumul de fructe proaspete şi de deserturi preparate (nu cumpărate), cel puţin de trei ori pe săptămână.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – ASISTENŢĂ PENTRU | FSS/CR se preocupă de menţinerea sănătăţii |
| SĂNĂTATE | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | îngrijirea stării de sănătate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor.
2. Procedura precizează, cel puţin: modul de gestiune a medicamentelor; modul de prevenire şi gestionare a situaţiilor critice şi comportamentelor indezirabile, de tipul: furt, încălcarea intimităţii, distrugerea bunurilor; condiţiile de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau reprezentantului său legal; modalităţi de intervenţie în situaţiile de neglijenţă a stării de sănătate şi igienei din partea beneficiarului, precum şi în situaţiile de dependenţă de alcool, substanţe ilegale, tutun; situaţiile în care se solicită intervenţia de urgenţă.
3. CR cunoaşte şi aplică procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor
4. Procedura cuprinde un model de Fişă de monitorizare a stării de sănătate care conţine evidenţa internărilor, tratamentelor, imunizărilor, accidentele, situaţiile de prim ajutor, recomandările medicilor specialişti pentru medicaţia administrată (denumire comercială şi dozaj), evidenţa acesteia şi alte situaţii medicale în care au fost implicaţi beneficiarii.
5. Completarea/actualizarea Fişei de monitorizare a stării de sănătate se face de către personal responsabilizat în acest sens.
6. CR înscrie beneficiarul la medicul de familie, sprijină/încurajează accesul la serviciile de sănătate furnizate în comunitate, inclusiv consiliere, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, terapii şi sprijină beneficiarul să înţeleagă starea sa de sănătate.
7. FSS asigură suport avizat CR, prin parteneriat cu specialişti sau cu organizaţii specializate, pentru teme ca: HIV/SIDA, relaţii intime şi sex, reproducere şi planificare familială, dependenţa de substanţe ilegale, alcool sau tutun, altele.
8. CR dispune de un spaţiu cu destinaţia de cabinet de consultaţii, ce deţine dotările minime necesare şi în care se află un dulap închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale, la care are acces numai personalul responsabilizat în acest sens prin fişa postului.
9. Personalul responsabilizat prin fişa de post poate acorda prim ajutor şi poate gestiona tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.) şi aplicarea medicaţiei prescrise, poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea escarelor şi altele.
10. CR deţine o condică de evidenţă a medicamentelor şi materialelor consumabile în care persoanele responsabilizate în acest sens prin fişa postului consemnează numele beneficiarilor, cantitatea eliberată, perioada de utilizare, data eliberării, semnătura persoanei care a eliberat şi semnătura (sub orice formă) a persoanei care a primit; medicaţia eliberată corespunde recomandărilor medicului consemnate în Fişa de monitorizare a stării de sănătate.
11. În cazul în care un beneficiar refuză medicaţia recomandată, personalul responsabilizat consemnează refuzul în Fişa de monitorizare a stării de sănătate.
12. Beneficiarii care nu-şi pot lua singuri medicaţia sunt ajutaţi de personalul responsabilizat.
13. În cazul în care asistenţii medicali lucrează în ture, CR se asigură că raportul de tură cuprinde informaţii cu privire la problemele de sănătate ale beneficiarilor, de exemplu temperatură, tensiune arterială, puls, stare generală alterată.
14. FSS asigură sprijin pentru ca fiecare beneficiar din CR să poată efectua anual câte o evaluare medicală completă.
15. În situaţia în care un beneficiar cu probleme complexe de sănătate are un plan de prevenire, intervenţie şi recuperare individualizat, realizat de specialişti, CR urmăreşte realizarea acestuia.
16. CR se asigură că beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia şi-a dat consimţământul pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale; consimţământul este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind menţinerea sănătăţii respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind menţinerea sănătăţii este disponibilă la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Fişa de monitorizare a stării de sănătate este actualizată şi inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 3 – Beneficiarii sunt înscrişi la medic de familie.
Ic 4 – Medicamentele şi materialele sanitare sunt depozitate în condiţii de siguranţă.
Ic 5 – Condica de evidenţă a medicamentelor şi materialelor consumabile există şi este corespunzător completată.
Ic 6 – Fiecare beneficiar are o evaluarea medicală anuală completă.
Ic 7 – Consimţământul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale este inclus în dosarul personal.

MODULUL II – ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE | FSS/CR asigură informarea persoanelor |
| | interesate cu privire la serviciul social. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Persoanele interesate primesc informaţii cu|
| | privire la modul de organizare şi |
| | funcţionare a CR, oferta de servicii, |
| | drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/CR elaborează materiale informative cu privire la CR.
2. Materialele informative cuprind cel puţin: descrierea CR, condiţiile de admitere, activităţi şi servicii oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, condiţiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor şi, după caz, modul de calcul al contribuţiei beneficiarului.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic.
4. CR deţine şi pune la dispoziţia persoanelor interesate materiale informative.
5. CR utilizează mijloace de informare adaptate, după caz: informaţii clare şi simple/limbaj uşor de citit, prezentări audio-video, limbaj Braille, limbaj mimico-gestual, altele.
6. FSS/CR utilizează imagini ale beneficiarilor şi/sau date cu caracter personal în materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al reprezentanţilor legali, acord valabil pe o anumită perioadă de timp.
7. CR include acordul scris în vederea utilizării imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/CR se asigură că materialele informative sunt actualizate cu regularitate.
9. CR permite accesul persoanelor interesate de a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor şi serviciilor, dacă există locuri disponibile.
10. În timpul vizitei, persoanele interesate sunt însoţite de un angajat al CR care oferă informaţiile solicitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul materialelor informative respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este disponibilă la sediul CR.
Ic 2 – Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – ADMITERE | FSS realizează admiterea beneficiarilor în |
| | condiţiile în care poate răspunde, prin |
| | activităţile şi/sau serviciile CR, nevoilor|
| | specifice identificate. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc |
| | şi acceptă condiţiile de admitere în CR. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura de admitere a beneficiarilor.
2. Procedura de admitere precizează cel puţin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere şi documentele necesare, servicii şi activităţi, condiţii de suspendare/încetare a acordării serviciilor, conţinutul contractului de furnizare de servicii, durata acordării serviciilor, modalitatea de stabilire şi actualizare a contribuţiei, drepturile şi obligaţiile părţilor.
3. Procedura precizează documentele necesare pentru admiterea persoanei, şi anume:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;
c) copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
d) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS;
e) ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
f) raportul de anchetă socială.
4. CR cunoaşte şi aplică procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziţia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe dispoziţia de admitere este inclusă în dosarul personal.
6. FSS elaborează şi actualizează, după caz, modelul de contract de furnizare de servicii pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
7. FSS/CR explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile din contractul de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, după caz, formate accesibilizate: prezentări audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia, în cel puţin trei exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul FSS iar un exemplar se înmânează beneficiarului/reprezentantului legal.
9. FSS încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata contribuţiei.
10. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contractul de furnizare de servicii şi sunt actualizate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii de admitere respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura de admitere este disponibilă la sediul FSS.
Ic 2 – Documentele prevăzute în procedura de admitere, precum şi dispoziţia de admitere sunt incluse în dosarul personal.
Ic 3 – Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanţii legali ai acestora şi actualizate după caz, inclusiv angajamentele de plată, sunt disponibile la sediul FSS şi în dosarul personal al beneficiarului, în original.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – DOSARUL PERSONAL | FSS întocmeşte şi păstrează câte un dosar |
| AL BENEFICIARULUI | personal pentru fiecare beneficiar. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Dosarele personale ale beneficiarilor |
| | conţin documentele prevăzute de standardele|
| | de calitate şi sunt păstrate în regim de |
| | confidenţialitate şi siguranţă. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/CR completează dosarul personal al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.
2. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.
3. Consultarea dosarului personal de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS/CR.
4. Consultarea dosarului personal de către o persoană din afara sistemului de protecţie/asistenţă socială se face cu acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal, în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS/CR; acordul scris se păstrează în dosarul personal.
5. La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal, FSS/CR pune la dispoziţia acestuia o copie a dosarului personal.
6. FSS/CR păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în dulapuri închise, accesibile numai personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii în acest sens precizate în fişa de post.
7. FSS asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea acordării serviciilor.
8. FSS/CR ţine evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate.
Ic 3 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în dulapuri închise la sediul FSS/CR în condiţii care permit păstrarea confidenţialităţii datelor.
Ic 4 – FSS/CR deţine evidenţa dosarelor personale arhivate pe suport de hârtie sau electronic.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – SUSPENDAREA/ | FSS suspendă/încetează acordarea |
| ÎNCETAREA ACORDĂRII | serviciului social la cererea |
| SERVICIILOR | beneficiarului sau în alte condiţii |
| | cunoscute şi acceptate de beneficiari sau |
| | de reprezentanţii lor legali. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarilor le sunt suspendate/încetate |
| | serviciile oferite în CR în condiţii |
| | cunoscute şi acceptate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social.
2. Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social prezintă situaţiile şi documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligaţii ale persoanelor implicate, organizate pe două componente: a) componenta referitoare la suspendare pe perioadă determinată şi b) componenta referitoare la încetare.
3. FSS explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă; tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la procedură.
4. CR cunoaşte şi aplică procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social.
5. Principalele situaţii în care FSS poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt, de exemplu:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;
b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale realizată de personal din cadrul CR;
c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
6. Principalele situaţii în care FSS poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt, de exemplu:
a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, FSS va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
b) la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligaţia ca, în termen de 48 ore de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituţiei respective;
d) CR nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;
e) la expirarea termenului prevăzut în contract;
f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul CR, un reprezentant al FSS, managerul de caz sau un reprezentant al personalului CR şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor;
g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii FSS va asigura, în condiţii de siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare
h) în caz de deces al beneficiarului.
7. CR întocmeşte fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului, în maxim 12 ore de la constatarea uneia dintre situaţiile descrise la punctele 5 şi 6; fişa face parte din dosarul personal al beneficiarului.
8. Fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informaţii despre condiţiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situaţia care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea şi mijloacele de transport folosite, însoţitori, bagaj, precum şi destinaţia comunicată.
9. În situaţia încetării acordării serviciului, CR transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către FSS, în baza unui proces-verbal de predare-primire.
10. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea-primirea documentelor se face în baza unui proces-verbal încheiat cu FSS.
11. Procesele verbale de predare-primire sunt semnate de părţi şi arhivate.
12. FSS transmite o copie a fişei de încetare a acordării serviciului către instituţia care a emis decizia de admitere a beneficiarului.
13. CR deţine un registru de evidenţă a intrărilor/ieşirilor beneficiarilor.
14. Registrul de evidenţă cuprinde cel puţin următoarele: datele de identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor şi destinatarii acestora, data predării dosarului personal şi semnături.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii de suspendare/încetare a acordării serviciului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului este disponibilă la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conţin copie de pe fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului; în cazul încetării, dosarul personal cuprinde şi procesul-verbal de predare-primire, în original.
Ic 3 – Registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor, completat conform cerinţelor minime ale standardului, este disponibil la sediul CR.

MODULUL III – EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standarde 1 – 3)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – EVALUARE | FSS/CR identifică şi cunoaşte nevoile |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc servicii în baza |
| | nevoilor individuale identificate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Pe parcursul găzduirii în CR, evaluarea va fi realizată în funcţie de obiectivul general şi obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar şi ori de câte ori este nevoie.
2. Evaluarea iniţială, realizată în cel mult 5 zile de la admitere, are ca scop identificarea nevoilor specifice ale beneficiarului.
3. Evaluarea beneficiarilor care se transferă din CR în alte tipuri de servicii va fi realizată de echipa multidisciplinară a FSS/CR; în cazul transferului beneficiarului în LP, evaluarea va stabili nevoia de sprijin: sprijin planificat, pentru persoanele care pot beneficia de LmP sau sprijin permanent pentru persoanele care pot beneficia de LMP.
4. Echipa multidisciplinară a FSS/CR care realizează evaluarea beneficiarilor din CR este formată din cel puţin 3 persoane cu specialităţi diferite dintre următoarele: medic, asistent medical, asistent social, psiholog, psihopedagog, terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, fizioterapeut, specialist în evaluare vocaţională, consilier vocaţional, pedagog de recuperare, instructor de educaţie, alţi terapeuţi; acolo unde este cazul, pot interveni interpreţi de limbaj mimico-gestual.
5. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al stării generale şi gradului de autonomie şi comunicare, al nevoilor specifice de abilitare şi reabilitare, al nevoii de menţinere sau dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi integrare, de asistenţă şi îngrijire, al nevoilor educaţionale, culturale, al riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, altele), precum şi al intereselor vocaţionale şi abilităţilor lucrative.
6. Rezultatele sunt consemnate în Fişa de evaluare.
7. Fişa de evaluare cuprinde cel puţin următoarele: nevoile identificate, obiectivele pe termen scurt sau mediu, serviciile şi activităţile recomandate, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea.
8. Reprezentantul legal participă la evaluare ori de câte ori aceasta se realizează; în cazul în care reprezentantul legal optează în scris pentru a nu participa la evaluare, rezultatul evaluării îi va fi adus la cunoştinţă.
9. În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară are la bază recomandările din PIS şi PIRIS, din alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, precum şi din documentele care au însoţit cererea de admitere în CR.
10. În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară implică beneficiarul, ascultă şi ţine cont de opinia acestuia.
11. Echipa multidisciplinară aduce Fişa de evaluare la cunoştinţa beneficiarului sau a reprezentantului legal şi fiecare dintre părţi o semnează.
12. FSS acordă sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizării documentului ce atestă încadrarea în grad de handicap, PIS, PIRIS sau în cadrul altor servicii specializate, după caz.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Fişei de evaluare respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fişa de evaluare este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 2 – Beneficiarul a fost evaluat cel puţin o dată pe an.
Ic 3 – FSS a acordat sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizării documentului ce atestă încadrarea în grad de handicap, PIS, PIRIS sau în cadrul altor servicii specializate, atunci când a fost cazul.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – PLANUL | CR asigură activităţi şi/sau servicii |
| PERSONALIZAT | corespunzătoare nevoilor individuale ale |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Fiecare beneficiar primeşte servicii în |
| | funcţie de nevoile identificate prin |
| | evaluare. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Echipa multidisciplinară care a efectuat evaluarea iniţială completează Planul personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar.
2. În PP sunt specificate, cel puţin: serviciile şi activităţile care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării, programarea (zilnică, săptămânală, lunară), timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materialele şi/sau echipamentele necesare, modalităţile de intervenţie (individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.
3. PP realizat în baza evaluării iniţiale se întocmeşte pentru o perioadă de maxim 6 luni.
4. După perioada de maxim 6 luni de la evaluarea iniţială, PP se revizuieşte periodic de către echipa multidisciplinară împreună cu managerul de caz, la interval de 6 luni.
5. PP revizuit cuprinde cel puţin: serviciile şi activităţile care vor fi acordate beneficiarului pentru perioada de până la următoarea revizuire, programarea (zilnică, săptămânală), timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materialele şi/sau echipamentele necesare, modalităţile de intervenţie (individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal
6. În cadrul elaborării şi revizuirii PP, echipa multidisciplinară implică beneficiarul, ascultă şi ţine cont de opinia acestuia.
7. PP cuprinde cel puţin 4 activităţi dintre cele desfăşurate de CR.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a PP ori de câte ori acesta este revizuit.
10. PP este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul PP respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP este revizuit la maxim 6 luni.
Ic 2 – PP cuprinde cel puţin 4 activităţi dintre cele desfăşurate de CR.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – MONITORIZARE | CR se asigură că activităţile şi/sau |
| | serviciile planificate prin PP sunt |
| | realizate. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură implementarea |
| | PP. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS desemnează un manager de caz pentru fiecare beneficiar.
2. FSS se asigură că managerul de caz coordonează, monitorizează şi evaluează implementarea PP a beneficiarului.
3. Evoluţia situaţiei/progreselor beneficiarilor este discutată lunar, în întâlnirea de lucru a managerului de caz cu echipa; managerul de caz completează Fişa de monitorizare.
4. Fişa de monitorizare cuprinde sinteza discuţiilor dintre managerul de caz şi personalul implicat în acordarea serviciilor către beneficiar, precum şi comentariile privind modul în care se asigură beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al protecţiei împotriva exploatării, violenţei şi abuzului protecţiei, împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
5. FSS/CR se asigură că Fişa de monitorizare este utilizată corespunzător cerinţelor standardului de calitate.
6. La încetarea acordării serviciilor, Fişa de monitorizare, însoţită de PP, este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Fişei de monitorizare respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL IV – ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII (Standarde 1 – 15)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE ŞI | FSS/CR sprijină beneficiarii să dispună de |
| ASISTENŢĂ SOCIALĂ/SERVICII DE | cunoştinţe şi informaţii din domeniul |
| ASISTENŢĂ SOCIALĂ | social şi al dizabilităţii. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt informaţi cu privire la |
| | drepturi şi facilităţi sociale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de informare şi consiliere socială se efectuează conform planificării din PP, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Principalele activităţi de informare şi consiliere socială, după caz, constau în:
a) informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere;
b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
d) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei;
e) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, servicii balneo etc.;
f) informare şi sprijin pentru obţinerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, bilete;
g) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale;
h) sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare la locul de muncă;
i) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a mediului de muncă;
j) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare, altele.
3. Personalul implicat în activităţile de informare şi consiliere socială poate fi: asistent social.
4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
6. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
7. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de informare şi consiliere socială sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – CONSILIERE | FSS/CR se preocupă de menţinerea |
| PSIHOLOGICĂ | echilibrului psiho-afectiv al |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor le sunt asigurate condiţii |
| | pentru menţinerea echilibrului |
| | psiho-afectiv şi optimizare personală. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Consilierea psihologică este recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, este monitorizată din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situaţiilor sociale, dezvoltarea atenţiei şi gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor, conştientizarea de sine, evitarea situaţiilor de izolare socială şi depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
3. Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere şi terapie suportivă, intervenţii terapeutice specifice.
4. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog/psihoterapeut.
5. FSS/CR poate implica şi alţi specialişti, în vederea asigurării unor servicii specifice pentru beneficiari.
6. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
7. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologică este realizată de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – ABILITARE ŞI | FSS/CR asigură condiţii pentru menţinerea/ |
| REABILITARE | dezvoltarea autonomiei şi a potenţialului |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor le sunt asigurate servicii |
| | personalizate de menţinere sau dezvoltare a|
| | potenţialului funcţional. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de abilitare şi reabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de abilitare şi reabilitare, după caz, constau în:
a) logopedie sau psihoterapie;
b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie;
c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică;
d) stimulare psiho-senzorio-motorie;
e) terapie ocupaţională;
f) activităţi de tip vocaţional/ocupaţional.
3. Terapia ocupaţională oferă metode variate pentru a îmbogăţi deprinderile cognitive, fizice şi motorii şi pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta abilităţile de motricitate fină (mişcarea şi dexteritatea muşchilor mici din mâini şi degete), de motricitate grosieră (mişcarea muşchilor mari din braţe şi picioare), abilităţile oral-motorii (mişcarea muşchilor din gură, buze, limbă, maxilar), abilităţile de auto-îngrijire, altele.
4. Activităţile de abilitare şi reabilitare includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor de acces, fiind mai cunoscute: afişajul Braille, sintetizatorul de voce hardware, imprimanta Braille, telefoane cu amplificator, tastatura virtuală şi altele, precum şi instruirea privind utilizarea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces, cele mai cunoscute fiind: cârje şi bastoane, cadru de mers, scaun rulant, verticalizator, dispozitive auditive, produse pentru comunicare şi altele.
5. CR dispune de spaţii special amenajate pentru serviciile de abilitare şi reabilitare, de exemplu sală de gimnastică, cameră multisenzorială, grădină terapeutică/seră, altele.
6. FSS/CR asigură tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces şi alte produse necesare, în funcţie de specificul activităţilor.
7. Personalul implicat în activităţile de abilitare şi reabilitare poate fi: logoped, kinetoterapeut, fizioterapeut, maseur, pedagog de recuperare, terapeut ocupaţional, tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante, instructor de ergoterapie, instructor de educaţie, lucrător social, infirmieră, alţi terapeuţi.
8. FSS/CR poate implica şi alţi specialişti, în vederea asigurării unor servicii specifice pentru beneficiari.
9. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
10. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
11. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
12. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de abilitare şi reabilitare sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Activităţile de abilitare şi reabilitare se desfăşoară în spaţii dotate corespunzător.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – ÎNGRIJIRE ŞI | CR asigură servicii de îngrijire şi |
| ASISTENŢĂ | asistenţă pentru beneficiari. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor le este asigurată îngrijirea|
| | în baza evaluării nevoilor individuale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de îngrijire şi asistenţă sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării (numai în/la anumite momente/acţiuni ale activităţilor zilnice sau continuu), sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Principalele activităţi de îngrijire şi asistenţă, după caz, constau în:
a) sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.);
c) sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;
d) sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea escarelor) şi altele;
e) sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului;
f) sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături;
g) sprijin pentru comunicare, altele.
3. CR asigură pentru fiecare beneficiar obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.
4. CR are în dotare tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare pentru realizarea activităţilor.
5. Personalul CR implicat în activităţile de îngrijire şi asistenţă poate fi: lucrător social, infirmieră, pedagog social, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
7. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
8. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
9. FSS/CR facilitează şi/sau realizează sesiuni de instruire a personalului astfel încât, în activitatea depusă, să respecte demnitatea şi intimitatea beneficiarului; dovada acestor instruiri se include în dosarul de personal.
10. FSS/CR poate facilta/realiza sesiuni de instruire privind acordarea de prim ajutor pentru personalul de îngrijire şi asistenţă.
12. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
13. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de îngrijire şi asistenţă sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 5 – DEPRINDERI DE | CR se preocupă de menţinerea/dezvoltarea |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor.|
| menţinerea/dezvoltarea | |
| aptitudinilor cognitive | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/dezvoltarea aptitudinilor |
| | cognitive. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de menţinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de menţinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive, după caz, constau în aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte aptitudinile cognitive, de exemplu:
a) să-şi folosească simţurile pentru a explora obiecte (experienţe senzoriale cu scop): simţul văzului, simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul gustativ;
b) să dezvolte elemente din învăţarea de bază: copierea, învăţarea prin acţiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaţii, dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea competenţei de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor complexe;
c) să aplice cunoştinţele prin dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de răspunsuri şi soluţii la întrebări sau situaţii din programul zilnic, selectarea unei opţiuni pentru luarea unei decizii şi ducerea la îndeplinire a acesteia.
3. Activităţile includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor de acces, de exemplu a instrumentelor de scris.
4. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/menţinere a aptitudinilor cognitive poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
7. CR poate realiza sesiuni de instruire teoretică şi practică a personalului şi a beneficiarilor cu privire la utilizarea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare în activitatea de menţinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive (de exemplu tehnologiile de scris, jocurile terapeutice etc.), prin colaborarea cu furnizori sau organizaţii neguvernamentale.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 6 – DEPRINDERI DE | CR se preocupă de menţinerea/dezvoltarea |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | deprinderilor zilnice ale beneficiarilor. |
| menţinerea/dezvoltarea | |
| deprinderilor zilnice | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/dezvoltarea deprinderilor |
| | zilnice. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor zilnice, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru realizarea unei sarcini unice, îndeplinirea unor sarcini multiple, pentru organizarea, planificarea şi finalizarea programului zilnic, exerciţii pentru gestionarea timpului, pentru a face faţă stresului, situaţiilor de tensiune, urgenţă sau criză, pentru autocontrolul comportamentului şi exprimării emoţiilor adecvate, altele.
3. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de menţinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, instructor de ergoterapie, instructor de educaţie, alţi terapeuţi.
4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
6. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
7. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 7 – DEPRINDERI DE | CR se preocupă de menţinerea/dezvoltarea |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | deprinderilor de comunicare a |
| menţinerea/dezvoltarea | beneficiarilor. |
| deprinderilor de comunicare | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de |
| | comunicare. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru comunicare prin mesaje verbale şi non-verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităţilor de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele.
3. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, lucrător social, alţi terapeuţi.
4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
6. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
7. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de comunicare ale beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 8 – DEPRINDERI DE | CR se preocupă de menţinerea/dezvoltarea |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | deprinderilor de mobilitate a |
| menţinerea/dezvoltarea | beneficiarilor. |
| deprinderilor de mobilitate | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de |
| | mobilitate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru schimbarea poziţiei corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, braţul, alte părţi ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport.
3. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate poate fi: medic, terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, maseur, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, pedagog social, lucrător social, alţi terapeuţi.
4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
6. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
7. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 9 – DEPRINDERI DE | CR se preocupă de menţinerea/dezvoltarea |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | deprinderilor beneficiarilor de |
| menţinerea/dezvoltarea | autoîngrijire. |
| deprinderilor de autoîngrijire| |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de |
| | autoîngrijire. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
8. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
9. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul sau părţile corpului, de îngrijit pielea, dinţii, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut, altele.
10. Activităţile cuprind totodată exerciţii de conştientizare privind alegerea îmbrăcăminţii şi încălţămintei în mod adecvat, ţinând cont de anotimp şi eveniment, de păstrare în ordine şi curăţenie a obiectelor personale, altele.
11. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire poate fi: terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, infirmieră, lucrător social, pedagog social, alţi terapeuţi.
12. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
13. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
14. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
15. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului
____________________________________________________________________________
| Standard 10 – DEPRINDERI DE | FSS/CR se preocupă de menţinerea/ |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | dezvoltarea deprinderilor beneficiarilor de|
| menţinerea/dezvoltarea | îngrijire a propriei sănătăţi. |
| deprinderilor de îngrijire a | |
| propriei sănătăţi | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de |
| | îngrijire a propriei sănătăţi. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activitatea de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate de conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activitatea de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cum să-şi păstreze igiena personală şi a spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate şi a unei activităţi fizice zilnice, cum să facă faţă influenţelor şi presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecţii cu transmitere sexuală, HIV/SIDA, altele.
3. Activităţile cuprind, de asemenea, exerciţii de conştientizare pentru a înţelege şi respecta sfatul medicului, pericolele ce pot ameninţa sau afecta securitatea personală sau a altora, provocând durere, riscurile legate de abuzul fizic asupra propriei persoane (loviri, muşcături, lovirea capului de diferite obiecte etc.), de înghiţirea unor obiecte necomestibile, intoxicaţii, loviri, traumatisme, altele.
4. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi poate fi: medic, asistent medical, psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, lucrător social, pedagog social, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 11 – DEPRINDERI DE | CR asigură cadrul şi sprijin pentru |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | menţinerea/dezvoltarea deprinderilor |
| menţinerea/dezvoltarea | beneficiarilor de autogospodărire. |
| deprinderilor de | |
| autogospodărire | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt încurajaţi să realizeze |
| | acţiuni şi sarcini casnice, de fiecare zi, |
| | într-o ambianţă plăcută. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate de conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii necesare pentru prepararea şi servirea hranei, întreţinerea veselei şi tacâmurilor, curăţenia spaţiului propriu, gestionarea deşeurilor, curăţenia şi aranjarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulant, cadru de mers etc.), achiziţionarea de bunuri, altele.
3. Activităţile includ conştientizarea acordării de ajutor pentru deplasare, comunicare, îngrijire etc., celorlalte persoane din cameră/grup.
4. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodărire poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, infirmieră, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de autogospodărire a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 12 – DEPRINDERI DE | CR se preocupă de menţinerea/dezvoltarea |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | deprinderilor de interacţiune a |
| menţinerea/dezvoltarea | beneficiarilor. |
| deprinderilor de interacţiune | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de |
| | interacţiune şi stabilire a relaţiilor |
| | interpersonale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate de conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe acţiuni şi comportamente necesare pentru stabilirea de interacţiuni simple sau complexe cu membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educaţie sexuală şi altele.
3. Activităţile cuprind exerciţii stimulatorii pentru dezvoltarea capacităţilor de a întreţine o conversaţie, de a se comporta în diferite situaţii (vizite, slujbe religioase, cinema) sau de a apela la diferite servicii (taxi, tren, metrou, informaţii).
4. CR pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă).
5. CR pune la dispoziţia vizitatorilor un spaţiu special amenajat şi adaptat nevoilor astfel încât să nu deranjeze alţi beneficiari.
6. Membrii de familie şi prietenii pot vizita beneficiarul, cu respectarea programului de activităţi CR.
7. CR va permite vizitele în camerele beneficiarilor cu mobilitate redusă şi va restricţiona accesul la vizită a unor persoane, în conformitate cu recomandările din PIS sau PP.
8. CR respectă viaţa intimă a beneficiarilor şi asigură, după caz, camera intimă pentru cupluri, oferind totodată consiliere în ceea ce priveşte măsurile contraceptive.
9. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interacţiune poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, instructor de educaţie, alţi terapeuţi.
10. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
11. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
12. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
13. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de menţinere/dezvoltare a deprinderilor de interacţiune a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 13 – EDUCAŢIE/ | CR se preocupă de menţinerea/îmbunătăţirea |
| PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ | nivelului de educaţie/pregătire pentru |
| | muncă a beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | menţinerea/îmbunătăţirea nivelului de |
| | educaţie/pregătire pentru muncă. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de menţinere/îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate de conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de menţinere/îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă, după caz, constau în: aplicarea de sprijin şi exerciţii pentru ca beneficiarii să facă faţă cerinţelor instituţiei şcolare/profesionale, să participe la acţiuni de meşteşugărit sau hobby-uri, să-şi exerseze/consolideze cunoştinţele şi abilităţile practice şi sociale, să-şi capaciteze întreg potenţialul creativ şi lucrativ, altele.
3. Activităţile cuprind totodată consiliere pre şi post angajare, consiliere juridică, organizarea de grupuri de suport, altele.
4. FSS/CR dispune de spaţii pentru desfăşurarea de ateliere creative-terapeutice, ateliere protejate/vocaţionale, de exemplu: croitorie şi decoraţiuni, artizanat, litografie, grădinărit, tehnoredactare şi multiplicare, brutărie, catering, ambalaje, lumânărit, ceramică şi mozaic, altele.
5. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, asistent social, consilier de orientare profesională, specialist în angajare asistată, specialist în evaluare vocaţională, consilier vocaţional, lucrător social, pedagog de recuperare, pedagog social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
6. CR încurajează beneficiarii să urmeze, să completeze sau să finalizeze programe educaţionale, vocaţionale sau de pregătire pentru muncă, să se înscrie la cursuri de formare profesională şi să treacă de la o etapă de formare profesională la alta.
7. CR face demersuri pentru identificarea de alternative educaţionale pentru beneficiari.
8. CR poate organiza ateliere protejate, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.
9. FSS/CR poate contracta servicii oferite de instituţii/organizaţii neguvernamentale în scopul consilierii şi orientării profesionale, motivării pentru ocupare, altele.
10. CR realizează parteneriate cu instituţii/operatori economici care pot acorda stagii de practică, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregătirii pentru muncă.
11. CR face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.
12. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
13. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
14. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
15. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 3 – CR a făcut/face demersuri pentru identificarea de alternative educaţionale pentru beneficiari.
Ic 4 – CR are parteneriate cu instituţii/operatori economici care pot acorda stagii de practică, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregătirii pentru muncă.
Ic 5 – CR a făcut/face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.
____________________________________________________________________________
| Standard 14 – ASISTENŢĂ ŞI | FSS/CR asigură asistenţă şi suport pentru |
| SUPORT PENTRU LUAREA UNEI | luarea unei decizii adecvate, în baza |
| DECIZII | evaluării şi identificării nevoilor |
| | specifice ale beneficiarului. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se acordă asistenţă |
| | individuală pentru luarea de decizii |
| | conform voinţei şi preferinţelor proprii. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind acordarea asistenţei şi suportului pentru luarea unei decizii.
2. Procedura de lucru precizează cel puţin: contextul şi metodele de evaluare aplicate, modul de acordare şi etapele procesului de asistenţă şi suport, documentele utilizate, instrumentele de lucru, personalul implicat.
3. CR cunoaşte şi aplică procedura privind acordarea asistenţei şi suportului pentru luarea unei decizii.
4. Asistenţa pentru luarea unei decizii este recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării şi este monitorizată din punct de vedere al realizării de către managerul de caz.
5. Asistenţa pentru luarea unei decizii presupune acţiuni adecvate de pregătire, consiliere, informare şi sprijin direct în scopul realizării unei alegeri între două sau mai multe alternative, beneficiarul fiind constant în centrul procesului, într-un mediu formalizat şi de încredere.
6. Acordarea de asistenţă pentru luarea unei decizii poate cuprinde, după caz:
a) informare şi consiliere cu privire, fără a se limita, la: drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere a acestora etc.;
b) asistenţă şi suport pentru ordonarea logică a informaţiilor privind identificarea unei probleme, în funcţie de context, situaţii similare etc.;
c) asistenţă şi suport pentru explorarea şi evaluarea alternativelor;
d) asistenţă şi suport pentru alegerea variantei finale şi asumarea responsabilităţii consecinţelor;
e) asistenţă şi suport pentru desfăşurarea de acţiuni de către beneficiar conform deciziei luate;
f) asistenţă şi suport pentru revizuirea deciziei luate, după caz, în funcţie de modificarea contextului.
7. Personalul implicat în acţiunile legate de asistenţa pentru luarea unei decizii poate fi: jurist, avocat, asistent social, psiholog, consilier vocaţional, medic în specialitate psihiatrie, alţi specialişti, după caz.
8. FSS acordă sprijin personalului implicat în activitatea de asistenţă şi suport în luarea unei decizii promovând colaborarea cu alţi specialişti din organizaţii neguvernamentale.
9. Beneficiarul este implicat în toate etapele procesului de asistenţă pentru luarea unei decizii.
10. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; fişa este contrasemnată de beneficiar.
11. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
12. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
13. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Asistenţa pentru luarea unei decizii este realizată de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 15 – INTEGRARE ŞI | FSS/CR se preocupă de creşterea nivelului |
| PARTICIPARE SOCIALĂ ŞI CIVICĂ | de implicare a beneficiarilor în viaţa |
| | socială şi civică. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | implicarea activă în viaţa socială şi |
| | civică a comunităţii. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile privind implicarea beneficiarilor în viaţa socială şi civică a comunităţii sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate de conducătorul CR şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile sunt diverse şi pot cuprinde: cunoaşterea mediului social, stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale, implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice desfăşurate în comunitate, participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, la acţiuni de meşteşugărit, vizite, altele.
3. CR încurajează beneficiarii să se implice sau să participe la acţiuni din comunitate, singuri sau însoţiţi de cel puţin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PP.
4. În caz de nevoie, CR asigură beneficiarilor obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte.
5. CR acordă sprijin pentru ca beneficiarii implicaţi în acţiuni în comunitate să dispună de materialele necesare pentru exersarea aptitudinilor (materiale pentru pictură, instrumente muzicale etc.).
6. CR acordă sprijin pentru ca beneficiarul/beneficiarii să-şi exercite dreptul la vot.
7. CR face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare.
8. CR asigură condiţii pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber, organizarea sărbătoririi zilelor de naştere, a unor sărbători religioase etc.
9. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de integrare şi participare socială şi civică poate fi: asistent social, tehnician de asistenţă socială, lucrător social, psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, pedagog de recuperare, pedagog social, instructor de ergoterapie, instructor de educaţie, artterapeut, animator-educativ, alţi terapeuţi.
10. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
11. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
12. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
13. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile privind implicarea beneficiarilor în viaţa socială şi civică sunt realizate de beneficiari cu sprijinul personalului de specialitate.
Ic 2 – CR a făcut/face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare.
Ic 3 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECŢIE ŞI DREPTURI (Standarde 1 – 8)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – RESPECTAREA | FSS/CR respectă drepturile beneficiarilor. |
| DREPTURILOR BENEFICIARILOR | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi|
| | respectate de personal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Beneficiarii au, în principal, următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare;
b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea;
h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare;
i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/CR organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – MANAGEMENTUL | FSS cunoaşte şi aplică managementul |
| SITUAŢIILOR DE RISC | situaţiilor de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin adecvat în |
| | situaţii de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează procedura privind managementul situaţiilor de risc.
2. Procedura precizează modalităţile concrete de acţiune pre şi post situaţie de risc, în următoarele contexte: când beneficiarii manifestă tulburări de comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţia de urgenţă, în mod exclusiv, a organelor abilitate, în caz de fugă, de agresiune, plecare neanunţată.
3. CR cunoaşte şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.
4. CR comunică către FSS, în termen de maxim 2 ore, situaţiile care au necesitat intervenţia de urgenţă.
5. Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind managementul situaţiilor de risc respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaţiilor de risc este disponibilă la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – CODUL DE ETICĂ | FSS elaborează şi aplică Codul de etică. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură tratament |
| | egal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică Codul de etică.
2. Codul de etică cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare.
3. Codul de etică prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.
4. CR cunoaşte şi aplică Codul de etică.
5. FSS/CR organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Codului de etică respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – PROTECŢIA | FSS/CR asigură un mediu fără pericole |
| ÎMPOTRIVA NEGLIJĂRII, | pentru beneficiari din punct de vedere al |
| EXPLOATĂRII, VIOLENŢEI ŞI | protecţiei împotriva neglijării, |
| ABUZULUI | exploatării, violenţei şi abuzului. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva |
| | tuturor formelor de neglijare, exploatare, |
| | violenţă şi abuz. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
2. Procedura precizează cel puţin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare şi semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizează totodată modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de violenţă şi abuz sesizate de personal în timpul activităţii acestuia în relaţie cu beneficiarul/familia acestuia.
4. CR cunoaşte şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
5. FSS/CR organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea formelor de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.
7. CR încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violenţă, neglijare şi abuz.
8. FSS înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CR şi/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului este disponibilă la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – FSS a consemnat/consemnează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.
Ic 4 – Sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 5 – PROTECŢIA | FSS/CR asigură un mediu fără pericole |
| ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI | pentru beneficiari din punct de vedere al |
| TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE | protecţiei împotriva torturii şi |
| SAU DEGRADANTE | tratamentelor crude, inumane sau |
| | degradante. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva |
| | torturii şi tratamentelor crude, inumane |
| | sau degradante. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizează cel puţin: modul de identificare şi semnalare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. CR cunoaşte şi respectă procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
4. FSS/CR organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea situaţiilor/formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. CR încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de tratament crud, inuman sau degradant.
6. FSS înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CR şi/sau al organelor abilitate.
7. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante este disponibilă la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – FSS a consemnat/consemnează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante.
Ic 4 – Sesizările referitoare la cazuri de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 6 – ASISTENŢA ÎN CAZ | FSS/CR asigură asistenţa beneficiarilor |
| DE DECES | aflaţi în stare terminală şi în caz de |
| | deces. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc asistenţa adecvată în |
| | caz de stare terminală şi serviciile |
| | necesare în caz de deces. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind asistenţa în stare terminală sau deces a beneficiarilor.
2. Procedura precizează cel puţin: modul în care este supravegheat beneficiarul aflat în stare terminală, cum se asigură tratamentul medical, inclusiv medicaţia pentru terapia durerii, cum se asigură separarea persoanei faţă de ceilalţi beneficiari, asistenţa spirituală, informarea familiei.
3. CR cunoaşte şi aplică procedura de asistenţă în stare terminală sau în caz de deces.
4. CR are obligaţia de a informa, în scris sau prin telefon, rudele beneficiarului, în termen de 8 de ore de la decesul acestuia.
5. CR stabileşte cu reprezentantul legal al beneficiarului sau cu membrii de familie, serviciile furnizate în caz de deces.
6. CR facilitează sau realizează formalităţile de înmormântare, conform prevederilor înscrise în contractul de furnizare servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind asistenţa în stare terminală sau deces a beneficiarilor respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul FSS/CR.
____________________________________________________________________________
| Standard 7 – SESIZĂRI ŞI | FSS/CR se preocupă de asigurarea continuă a|
| RECLAMAŢII | calităţii activităţilor şi serviciilor |
| | acordate beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii îşi pot exprima opinia cu |
| | privire la calitatea îngrijirii şi |
| | protecţiei în CR şi pot depune reclamaţii |
| | în caz de nemulţumire. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizează, cel puţin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanţilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizări/reclamaţii sau despre exprimarea unei nemulţumiri în legătură cu calitatea îngrijirii şi protecţiei în CR.
3. CR cunoaşte şi respectă procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.
4. FSS/CR poate apela la mediatori externi în anumite situaţii considerate critice.
5. FSS arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor este disponibilă la sediul FSS/CR.
Ic 2 – Sesizările/reclamaţiile au fost arhivate împreună cu soluţiile de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 8 – SATISFACŢIA | FSS/CR se preocupă de măsurarea gradului de|
| BENEFICIARILOR | satisfacţie a beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se creează cadrul pentru |
| | a-şi exprima satisfacţia sau insatisfacţia |
| | faţă de activităţile şi serviciile din CR. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. CR aplică anual chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre activităţi/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari într-o cutie specială, uşor accesibilă.
4. Conducătorul CR, managerul de caz şi un reprezentant al personalului analizează chestionarele iar rezultatele analizei vor fi incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – CR a analizat chestionarele şi a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl realizează conducătorul CR.

Documente prevăzute
în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare, Centru pentru viaţă independentă, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi
____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire document |
|curent| |
|______|_____________________________________________________________________|
| 1. | Hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau |
| | hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege|
| | pentru FSS privat, care precizează capacitatea CR |
|______|_____________________________________________________________________|
| 2. | Aviz de înfiinţare emis de ANPD |
|______|_____________________________________________________________________|
| 3. | Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) |
|______|_____________________________________________________________________|
| 4. | Tabel cu participanţii la sesiunile de informare despre ROF |
|______|_____________________________________________________________________|
| 5. | Raport de activitate elaborat de conducătorul CR |
|______|_____________________________________________________________________|
| 6. | Planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul |
| | angajat |
|______|_____________________________________________________________________|
| 7. | Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 8. | Contracte de voluntariat/parteneriat cu organisme neguvernamentale/ |
| | guvernamentale |
|______|_____________________________________________________________________|
| 9. | Meniul beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 10. | Programul de servire a mesei |
|______|_____________________________________________________________________|
| 11. | Procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 12. | Fişă de monitorizare a stării de sănătate |
|______|_____________________________________________________________________|
| 13. | Condica de evidenţă a medicamentelor şi materialelor consumabile |
|______|_____________________________________________________________________|
| 14. | Raportul de tură a asistenţilor medicali |
|______|_____________________________________________________________________|
| 15. | Materiale informative cu privire la CR |
|______|_____________________________________________________________________|
| 16. | Procedura de admitere a beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 17. | Dispoziţia de admitere |
|______|_____________________________________________________________________|
| 18. | Contractul de furnizare de servicii |
|______|_____________________________________________________________________|
| 19. | Angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului|
| | care participă la plata contribuţiei |
|______|_____________________________________________________________________|
| 20. | Evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau |
| | electronic |
|______|_____________________________________________________________________|
| 21. | Tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la |
| | cunoştinţă a prevederilor privind suspendarea, respectiv încetarea |
| | acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de |
| | furnizare |
|______|_____________________________________________________________________|
| 22. | Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social |
|______|_____________________________________________________________________|
| 23. | Proces-verbal încheiat între FSS – beneficiar/reprezentant legal |
| | pentru primirea, în copie, a documentelor care alcătuiesc dosarul |
| | personal |
|______|_____________________________________________________________________|
| 24. | Registru de evidenţă a intrărilor/ieşirilor beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 25. | Fişa de evaluare |
|______|_____________________________________________________________________|
| 26. | Planul personalizat (PP) |
|______|_____________________________________________________________________|
| 27. | Fişa de monitorizare |
|______|_____________________________________________________________________|
| 28. | Fişa beneficiarului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 29. | Procedura privind managementul situaţiilor de risc |
|______|_____________________________________________________________________|
| 30. | Codul de etică |
|______|_____________________________________________________________________|
| 31. | Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, |
| | violenţei şi abuzului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 32. | Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă|
| | şi abuz |
|______|_____________________________________________________________________|
| 33. | Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor |
| | crude, inumane sau degradante |
|______|_____________________________________________________________________|
| 34. | Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, |
| | inumane sau degradante |
|______|_____________________________________________________________________|
| 35. | Procedura privind asistenţa în stare terminală sau deces a |
| | beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 36. | Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/ |
| | reclamaţiilor beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 37. | Chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre |
| | activităţi/servicii/atitudini generale |
|______|_____________________________________________________________________|

SECŢIUNEA a 2-a
Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reabilitare, Centru pentru viaţă independentă, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CAbR trebuie să obţină punctajul de 83 şi să îndeplinească toate cerinţele minime ale standardului 3 – Abilitare şi reabilitare din Modulul IV – Activităţi şi servicii.
Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CPVI trebuie să obţină punctajul de 83 şi să îndeplinească toate cerinţele minime ale standardelor 5 – 15 – Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă – din Modulul IV – Activităţi şi servicii.
Pentru a obţine licenţa de funcţionare, Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CIA trebuie să obţină punctajul de 83 puncte.
Fişa de autoevaluare se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014.

FIŞA DE AUTOEVALUARE

____________________________________________________________________________
| |Punctajul |Punctaj |Observaţii|
| |standardelor|rezultat în | |
| |specifice |urma | |
| |minime |autoevaluării| |
| |obligatorii |îndeplinirii | |
| |de calitate |standardelor | |
| | |specifice | |
| | |minime | |
| | |obligatorii | |
| | |de calitate | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI | 27 | | |
| SOCIAL (Standarde 1 – 4) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – ORGANIZARE ŞI | 10 | | |
| FUNCŢIONARE: | | | |
| FSS asigură organizarea şi | | | |
| funcţionarea CR cu respectarea | | | |
| prevederilor legale în vigoare | | | |
| Rezultat: CR este organizat şi | | | |
| funcţionează cu respectarea | | | |
| prevederilor legale în vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR este înfiinţat prin hotărârea | 1 | | |
| consiliului local/judeţean pentru FSS| | | |
| public sau prin hotărârea/decizia/ | | | |
| dispoziţia organului de conducere | | | |
| prevăzut de lege pentru FSS privat, | | | |
| care precizează totodată capacitatea | | | |
| CR. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. CR are capacitatea maximă de 50 de| 1 | | |
| locuri, cu excepţia CPVI care are | | | |
| capacitatea maximă de 20 de locuri. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. CR deţine avizul de înfiinţare | 1 | | |
| emis de ANPD. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. Beneficiarii sunt persoane adulte | 1 | | |
| cu dizabilităţi pentru care | | | |
| certificatele/deciziile de încadrare | | | |
| în grad de handicap sunt în termen de| | | |
| valabilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. CR deţine şi respectă ROF. | 1 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. Structura, calificarea şi | 1 | | |
| responsabilizarea personalului, | | | |
| inclusiv ale conducătorului CR, faţă | | | |
| de activităţile şi serviciile din CR | | | |
| sunt conforme cu prevederile actelor | | | |
| normative în vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. Conducătorul CR elaborează anual, | 1 | | |
| în luna februarie a anului curent | | | |
| pentru anul anterior, un raport de | | | |
| activitate care cuprinde cel puţin | | | |
| următoarele: scurtă descriere a | | | |
| activităţilor, gradul de implementare| | | |
| a standardelor de calitate şi | | | |
| problemele întâmpinate, proiecte | | | |
| finanţate, rezultatele controalelor, | | | |
| propuneri pentru îmbunătăţirea | | | |
| condiţiilor de viaţă, inclusiv | | | |
| măsurile care s-au impus din analiza | | | |
| gradului de satisfacţie a | | | |
| beneficiarilor/reprezentanţilor | | | |
| legali faţă de calitatea vieţii din | | | |
| CR; raportul este avizat de către FSS| | | |
| şi este disponibil la sediul | | | |
| acestuia; raportul de activitate | | | |
| poate fi postat pe site-ul FSS/CR. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 8. Personalul CR este instruit/format| 1 | | |
| anual cu privire la: egalitatea de | | | |
| şanse; prevenirea, recunoaşterea şi | | | |
| raportarea formelor de exploatare, | | | |
| violenţă şi abuz; respect pentru | | | |
| diversitate; respect şi încurajare | | | |
| pentru autonomia individuală şi | | | |
| independenţa persoanelor cu | | | |
| dizabilităţi, altele; dovada | | | |
| instruirilor/formărilor se include în| | | |
| dosarul de personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 9. FSS menţine comunicarea şi | 1 | | |
| colaborarea regulată referitoare la | | | |
| nevoile beneficiarilor cu CR, cu | | | |
| serviciul public de asistenţă socială| | | |
| de la nivelul autorităţilor publice | | | |
| locale şi judeţene şi cu alte | | | |
| instituţii publice locale şi | | | |
| centrale, în folosul beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 10. FSS/CR are parteneriate în | 1 | | |
| desfăşurare având ca obiect | | | |
| îngrijirea şi protecţia persoanelor | | | |
| adulte cu dizabilităţi. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – GĂZDUIRE – | 7 | | |
| FSS/CR asigură găzduirea | | | |
| beneficiarilor în condiţii de minim | | | |
| confort, siguranţă şi igienă. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii trăiesc în | | | |
| locaţii curate, adaptate nevoilor | | | |
| lor, confortabile şi sigure din punct| | | |
| de vedere al securităţii personale | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR este amplasat în comunitate, | 1 | | |
| are acces la mijloacele de transport | | | |
| în comun iar mijloacele prin care se | | | |
| asigură împrejmuirea nu împietează | | | |
| vizibilitatea. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Spaţiile CR, interioare şi | 1 | | |
| exterioare, sunt curate, igienizate | | | |
| şi oferă siguranţă; spaţiile | | | |
| interioare sunt luminoase şi dispun | | | |
| de sisteme de încălzire şi ventilaţie| | | |
| naturală/artificială. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. Spaţiile de cazare cuprind maxim 3| 1 | | |
| paturi iar suprafeţele alocate | | | |
| fiecărui beneficiar respectă | | | |
| prevederile cerinţelor minime | | | |
| corespunzătoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. FSS/CR respectă prevederile legale| 1 | | |
| în ceea ce priveşte adaptările | | | |
| necesare pentru persoanele cu | | | |
| dizabilităţi, de exemplu: uşi cu | | | |
| deschidere largă, nu există scări şi | | | |
| praguri interioare sau există rampe | | | |
| de acces/lifturi/planuri înclinate, | | | |
| mână curentă etc. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. Lenjeria de pat, hainele | 1 | | |
| beneficiarului, atribuirea | | | |
| materialelor igienico-sanitare şi a | | | |
| obiectelor de uz personal corespund | | | |
| prevederilor cerinţelor minime | | | |
| corespunzătoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. Spaţiile CR au destinaţii şi sunt | 1 | | |
| dotate în conformitate cu prevederile| | | |
| cerinţelor minime corespunzătoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. CR dispune de cel puţin un post | 1 | | |
| telefonic fix sau de un telefon | | | |
| mobil, accesibil beneficiarilor, | | | |
| precum şi de acces la internet. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – ALIMENTAŢIE – | 3 | | |
| CR asigură o alimentaţie corectă din | | | |
| punct de vedere nutriţional şi | | | |
| diversificată, într-un cadru plăcut. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii se hrănesc | | | |
| suficient, diversificat, în condiţii | | | |
| igienice şi ambianţă plăcută. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Alimentele sunt depozitate în | 1 | | |
| siguranţă, în condiţii igienice, în | | | |
| spaţii speciale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Alcătuirea şi afişarea meniului | 1 | | |
| zilnic, precum şi programul de | | | |
| servire a mesei respectă prevederile | | | |
| cerinţelor minime corespunzătoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. CR asigură consumul de fructe | 1 | | |
| proaspete şi de deserturi preparate | | | |
| (nu cumpărate), cel puţin de trei ori| | | |
| pe săptămână. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – ASISTENŢĂ PENTRU | 7 | | |
| SĂNĂTATE – | | | |
| FSS/CR se preocupă de menţinerea | | | |
| sănătăţii beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru îngrijirea stării de | | | |
| sănătate | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind menţinerea sănătăţii | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Fişa de monitorizare a stării de | 1 | | |
| sănătate conţine evidenţa | | | |
| internărilor, tratamentelor, | | | |
| imunizărilor, accidentele, situaţiile| | | |
| de prim ajutor, recomandările | | | |
| medicilor specialişti pentru | | | |
| medicaţia administrată, evidenţa | | | |
| acesteia şi alte situaţii medicale în| | | |
| care au fost implicaţi beneficiarii. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. CR înscrie beneficiarul la medicul| 1 | | |
| de familie, sprijină/încurajează | | | |
| accesul la serviciile de sănătate | | | |
| furnizate în comunitate, inclusiv | | | |
| consiliere, îngrijire stomatologică | | | |
| şi oftalmologică, terapii şi sprijină| | | |
| beneficiarul să înţeleagă starea sa | | | |
| de sănătate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. Medicamentele şi materialele | 1 | | |
| sanitare sunt depozitate în condiţii | | | |
| de siguranţă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. CR deţine o condică de evidenţă a | 1 | | |
| medicamentelor şi materialelor | | | |
| consumabile. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. FSS asigură sprijin pentru ca | 1 | | |
| fiecare beneficiar din CR să poată | | | |
| efectua anual câte o evaluare | | | |
| medicală completă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. CR se asigură că beneficiarul sau | 1 | | |
| reprezentantul legal al acestuia şi-a| | | |
| dat consimţământul pentru îngrijire | | | |
| şi tratamente medicale în situaţii | | | |
| excepţionale; consimţământul este | | | |
| inclus în dosarul personal al | | | |
| beneficiarului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul II – ACCESAREA SERVICIULUI | 10 | | |
| (Standarde 1 – 4) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – INFORMARE – | 2 | | |
| FSS/CR asigură informarea persoanelor| | | |
| interesate cu privire la serviciul | | | |
| social. | | | |
| Rezultat: Persoanele interesate | | | |
| primesc informaţii cu privire la | | | |
| modul de organizare şi funcţionare a | | | |
| CR, oferta de servicii, drepturile şi| | | |
| obligaţiile beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/CR elaborează materiale | 1 | | |
| informative cu privire la CR. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS/CR utilizează imagini ale | 1 | | |
| beneficiarilor şi/sau date cu | | | |
| caracter personal în materiale | | | |
| informative, numai în baza acordului | | | |
| scris al acestora sau al | | | |
| reprezentanţilor legali, acord | | | |
| valabil pe o anumită perioadă de | | | |
| timp. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – ADMITERE – | 3 | | |
| FSS realizează admiterea | | | |
| beneficiarilor în condiţiile în care | | | |
| poate răspunde, prin activităţile şi/| | | |
| sau serviciile CR, nevoilor specifice| | | |
| identificate. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii/reprezentanţii| | | |
| legali cunosc şi acceptă condiţiile | | | |
| de admitere în CR. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura de| 1 | | |
| admitere a beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Documentele prevăzute în procedura| 1 | | |
| de admitere precum şi dispoziţia de | | | |
| admitere sunt incluse în dosarul | | | |
| personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS încheie contractul de | 1 | | |
| furnizare de servicii cu beneficiarul| | | |
| sau, după caz, cu reprezentantul | | | |
| legal al acestuia, în cel puţin trei | | | |
| exemplare originale: un exemplar se | | | |
| păstrează în dosarul personal al | | | |
| beneficiarului, un exemplar se | | | |
| păstrează la sediul FSS iar un | | | |
| exemplar se înmânează beneficiarului/| | | |
| reprezentantului legal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL | 2 | | |
| BENEFICIARULUI – | | | |
| FSS întocmeşte şi păstrează câte un | | | |
| dosar personal pentru fiecare | | | |
| beneficiar. | | | |
| Rezultat: Dosarele personale ale | | | |
| beneficiarilor conţin documentele | | | |
| prevăzute de standardele de calitate | | | |
| şi sunt păstrate în regim de | | | |
| confidenţialitate şi siguranţă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR completează dosarul personal al| 1 | | |
| beneficiarului cu alte documente | | | |
| prevăzute de standardele de calitate | | | |
| sau de legislaţia în vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS/CR ţine evidenţa dosarelor | 1 | | |
| personale arhivate, pe suport de | | | |
| hârtie sau electronic. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA | 3 | | |
| ACORDĂRII SERVICIILOR – | | | |
| FSS suspendă/încetează acordarea | | | |
| serviciului social la cererea | | | |
| beneficiarului sau în alte condiţii | | | |
| cunoscute şi acceptate de beneficiari| | | |
| sau de reprezentanţii lor legali. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| suspendate/încetate serviciile | | | |
| oferite în CR în condiţii cunoscute | | | |
| şi acceptate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura de| 1 | | |
| suspendare/încetare a acordării | | | |
| serviciului social. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. CR întocmeşte fişa de suspendare/ | 1 | | |
| încetare a acordării serviciului în | | | |
| maxim 12 ore de la constatarea | | | |
| situaţiei în care se află | | | |
| beneficiarul; fişa face parte din | | | |
| dosarul personal al acestuia. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. CR deţine un registru de evidenţă | 1 | | |
| a intrărilor/ieşirilor | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul III – EVALUARE ŞI PLANIFICARE| 8 | | |
| (Standarde 1 – 3) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – Evaluare – | 3 | | |
| FSS/CR identifică şi cunoaşte nevoile| | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| servicii în baza nevoilor specifice | | | |
| identificate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Evaluarea iniţială, realizată în | 1 | | |
| cel mult 5 zile de la admitere, are | | | |
| ca scop identificarea nevoilor | | | |
| specifice ale beneficiarului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Pe parcursul găzdurii în CR, | 1 | | |
| evaluarea va fi realizată în funcţie | | | |
| de obiectivul general şi obiectivele | | | |
| pe termen scurt sau mediu stabilite | | | |
| pentru beneficiar şi ori de câte ori | | | |
| este nevoie. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS acordă sprijin pentru | 1 | | |
| evaluarea beneficiarului în vederea | | | |
| revizuirii/actualizării documentului | | | |
| ce atestă încadrarea în grad de | | | |
| handicap, PIRIS, PIS sau în cadrul | | | |
| altor servicii specializate, atunci | | | |
| când a fost cazul. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – PLANUL PERSONALIZAT – | 3 | | |
| CR asigură activităţi şi/sau servicii| | | |
| corespunzătoare nevoilor specifice | | | |
| ale beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Fiecărui beneficiar i se | | | |
| acordă servicii în funcţie de nevoile| | | |
| identificate prin evaluare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Echipa multidisciplinară care a | 1 | | |
| efectuat evaluarea iniţială | | | |
| completează Planul personalizat (PP) | | | |
| pentru fiecare beneficiar. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. PP realizat în baza evaluării | 1 | | |
| iniţiale se întocmeşte pentru o | | | |
| perioadă de maxim 6 luni. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. PP cuprinde cel puţin 4 activităţi| 1 | | |
| dintre cele desfăşurate de CR. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – MONITORIZARE – | 2 | | |
| CR se asigură că activităţile şi/sau | | | |
| serviciile planificate prin PP sunt | | | |
| realizate. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură implementarea PP. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS desemnează un manager de caz | 1 | | |
| pentru fiecare beneficiar. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Evoluţia situaţiei/progreselor | 1 | | |
| beneficiarilor este discutată lunar, | | | |
| în întâlnirea managerului de caz cu | | | |
| echipa; managerul de caz completează | | | |
| Fişa de monitorizare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul IV – SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI | 26 | | |
| (Standarde 1 – 15) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – INFORMARE ŞI CONSILIERE | 1 | | |
| SOCIALĂ/SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ| | | |
| – FSS/CR sprijină beneficiarii să | | | |
| dispună de cunoştinţe şi informaţii | | | |
| din domeniul social şi al | | | |
| dizabilităţii. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt informaţi| | | |
| cu privire la drepturi şi facilităţi | | | |
| sociale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de informare şi | 1 | | |
| consiliere socială se efectuează de | | | |
| personal de specialitate conform | | | |
| planificării din PP, sunt | | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către conducătorul CR | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – CONSILIERE PSIHOLOGICĂ -| 1 | | |
| FSS/CR se preocupă de menţinerea | | | |
| echilibrului psiho-afectiv al | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| asigurate condiţii pentru menţinerea | | | |
| echilibrului psiho-afectiv şi | | | |
| optimizare personală. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Consilierea psihologică este | 1 | | |
| recomandată de echipa de evaluare în | | | |
| PP, se efectuează conform | | | |
| planificării, este monitorizată din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către conducătorul CR şi din punct de| | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – ABILITARE/REABILITARE – | 6 | | |
| CR asigură condiţii pentru | | | |
| menţinerea/dezvoltarea autonomiei şi | | | |
| a potenţialului beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| asigurate servicii personalizate de | | | |
| dezvoltare sau menţinere a | | | |
| potenţialului funcţional. | | | |
| 1. Activităţile de abilitare şi | | | |
| reabilitare sunt recomandate de | | | |
| echipa de evaluare în PP, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către conducătorul CR | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz şi constau în: | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. logopedie sau psihoterapie | 1 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. masaj sau kinetoterapie sau | 1 | | |
| fizioterapie | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. hidroterapie sau termoterapie sau | 1 | | |
| balneoterapie sau terapii speciale | | | |
| sau artterapie (modelaj, sculptură, | | | |
| pictură sau desen, decoraţiuni pe | | | |
| diverse materiale, artizanat, dans, | | | |
| muzică, teatru) sau terapia prin | | | |
| muzică | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. stimulare psiho-senzorio-motorie | 1 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. terapie ocupaţională | 1 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. activităţi de tip vocaţional/ | 1 | | |
| ocupaţional | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ -| 7 | | |
| CR asigură servicii de îngrijire şi | | | |
| asistenţă pentru beneficiari. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le este | | | |
| asigurată îngrijirea în baza | | | |
| evaluării nevoilor individuale. | | | |
| 1. Activităţile de îngrijire şi | | | |
| asistenţă sunt recomandate de echipa | | | |
| de evaluare în PP, se efectuează de | | | |
| către personal de specialitate | | | |
| conform planificării, sunt | | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către conducătorul CR | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz şi constau în: | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat,| 1 | | |
| încălţat/descălţat, alegerea hainelor| | | |
| adecvate | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. sprijin pentru asigurarea igienei | 1 | | |
| zilnice (spălat şi şters, îngrijirea | | | |
| propriului corp şi a părţilor | | | |
| acestuia, igiena eliminărilor, | | | |
| prevenirea ulcerului de decubit, | | | |
| schimbarea materialelor | | | |
| igienico-sanitare etc.) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. sprijin pentru administrarea | 1 | | |
| medicamentaţiei, în limita | | | |
| competenţei, pe baza recomandărilor | | | |
| medicului de familie/specialist | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. sprijin pentru probleme specifice | 1 | | |
| de tip cataterizare, tratarea | | | |
| escarelor şi altele | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. sprijin pentru schimbarea poziţiei| 1 | | |
| corpului, pentru a trece corpul din | | | |
| poziţie orizontală în altă poziţie, | | | |
| întoarcerea de pe o parte pe cealaltă| | | |
| a corpului | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. sprijin pentru transfer şi | 1 | | |
| mobilizare, pentru deplasarea în | | | |
| interior/exterior, inclusiv | | | |
| efectuarea de cumpărături | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. sprijin pentru comunicare, altele.| 1 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 5 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| APTITUDINILOR COGNITIVE – | | | |
| CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea aptitudinilor cognitive | | | |
| ale beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/dezvoltarea| | | |
| aptitudinilor cognitive. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a aptitudinilor cognitive | | | |
| ale beneficiarilor sunt recomandate | | | |
| de echipa de evaluare în PP, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către conducătorul CR | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 6 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| DEPRINDERILOR ZILNICE – | | | |
| CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea deprinderilor zilnice ale| | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/dezvoltarea| | | |
| deprinderilor zilnice. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a deprinderilor zilnice | | | |
| ale beneficiarilor sunt recomandate | | | |
| de echipa de evaluare în PP, se | | | |
| efectuează de către personal de | | | |
| specialitate conform planificării, | | | |
| sunt monitorizate din punct de vedere| | | |
| al realizării de către conducătorul | | | |
| CR şi din punct de vedere al | | | |
| evoluţiei situaţiei beneficiarului de| | | |
| către managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 7 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| DEPRINDERILOR DE COMUNICARE – | | | |
| CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea deprinderilor de | | | |
| comunicare a beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea deprinderilor de | | | |
| comunicare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a deprinderilor de | | | |
| comunicare a beneficiarilor sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PP, se efectuează de către personal | | | |
| de specialitate conform planificării,| | | |
| sunt monitorizate din punct de | | | |
| vedere al realizării de către | | | |
| conducătorul CR şi din punct de | | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 8 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| DEPRINDERILOR DE MOBILITATE – | | | |
| CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea deprinderilor de | | | |
| mobilitate a beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/dezvoltarea| | | |
| deprinderilor de mobilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a deprinderilor de | | | |
| mobilitate, după caz, constau în: | | | |
| aplicarea de tehnici şi exerciţii | | | |
| pentru schimbarea poziţiei corpului, | | | |
| mutarea corpului dintr-un loc în | | | |
| altul, pentru mutarea sau manipularea| | | |
| obiectelor folosind mâna, degetele, | | | |
| braţul, alte părţi ale corpului, | | | |
| pentru deplasarea prin mers sau alte | | | |
| forme, deplasarea folosind | | | |
| echipamente sau mijloace de | | | |
| transport. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 9 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| DEPRINDERILOR DE AUTOÎNGRIJIRE – | | | |
| CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea deprinderilor | | | |
| beneficiarilor de autoîngrijire. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/dezvoltarea| | | |
| deprinderilor de autoîngrijire. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a deprinderilor de | | | |
| autoîngrijire a beneficiarilor sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PP, se efectuează de către personal | | | |
| de specialitate, conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către conducătorul CR şi din punct de| | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 10 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| DEPRINDERILOR DE ÎNGRIJIRE A PROPRIEI| | | |
| SĂNĂTĂŢI – | | | |
| FSS/CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea deprinderilor | | | |
| beneficiarilor de îngrijire a | | | |
| propriei sănătăţi. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/menţinerea| | | |
| deprinderilor de îngrijire a propriei| | | |
| sănătăţi. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activitatea de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a deprinderilor de | | | |
| îngrijire a propriei sănătăţi sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PP, se efectuează conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate de | | | |
| conducătorul CR şi din punct de | | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 11 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| DEPRINDERILOR DE AUTOGOSPODĂRIRE – | | | |
| CR asigură cadrul şi sprijin pentru | | | |
| dezvoltarea deprinderilor | | | |
| beneficiarilor de autogospodărire. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt | | | |
| încurajaţi să realizeze acţiuni şi | | | |
| sarcini casnice, de fiecare zi, | | | |
| într-o ambianţă plăcută. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a deprinderilor de | | | |
| autogospodărire sunt recomandate de | | | |
| echipa de evaluare în PP, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate de conducătorul CR şi | | | |
| din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 12 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – MENŢINEREA/DEZVOLTAREA| | | |
| DEPRINDERILOR DE INTERACŢIUNE – | | | |
| CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| dezvoltarea deprinderilor de | | | |
| interacţiune a beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/dezvoltarea| | | |
| deprinderilor de interacţiune şi | | | |
| stabilire a relaţiilor | | | |
| interpersonale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| dezvoltare a deprinderilor de | | | |
| interacţiune sunt recomandate de | | | |
| echipa de evaluare în PP, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate de conducătorul CR şi | | | |
| din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 13 – EDUCAŢIE/PREGĂTIRE | 1 | | |
| PENTRU MUNCĂ – | | | |
| CR se preocupă de menţinerea/ | | | |
| îmbunătăţirea nivelului de educaţie/ | | | |
| pregătire pentru muncă a | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/ | | | |
| îmbunătăţirea nivelului de educaţie/ | | | |
| pregătire pentru muncă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de menţinere/ | 1 | | |
| îmbunătăţire a nivelului de educaţie/| | | |
| pregătire pentru muncă sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PP, se efectuează conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate de | | | |
| conducătorul CR şi din punct de | | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 14 – ASISTENŢĂ ŞI SUPORT | 1 | | |
| PENTRU LUAREA UNEI DECIZII | | | |
| FSS/CR asigură asistenţă şi suport | | | |
| pentru luarea unei decizii adecvate, | | | |
| în baza evaluării şi identificării | | | |
| nevoilor specifice ale | | | |
| beneficiarului. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se acordă| | | |
| asistenţă individuală pentru luarea | | | |
| de decizii conform voinţei şi | | | |
| preferinţelor proprii. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Asistenţa pentru luarea unei | 1 | | |
| decizii este recomandată de echipa de| | | |
| evaluare în PP, se efectuează conform| | | |
| planificării şi este monitorizată din| | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 15 – INTEGRARE ŞI | 1 | | |
| PARTICIPARE SOCIALĂ ŞI CIVICĂ – | | | |
| FF/CR se preocupă de creşterea | | | |
| nivelului de implicare a | | | |
| beneficiarilor în viaţa socială şi | | | |
| civică. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru implicarea activă în | | | |
| viaţa socială şi civică a | | | |
| comunităţii. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile privind implicarea | 1 | | |
| beneficiarilor în viaţa socială şi | | | |
| civică a comunităţii sunt recomandate| | | |
| de echipa de evaluare în PP, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate de conducătorul CR şi | | | |
| din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul V – PROTECŢIE ŞI DREPTURI | 12 | | |
| (Standarde 1 – 8) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR | 1 | | |
| BENEFICIARILOR – | | | |
| FSS/CR respectă drepturile | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Drepturile beneficiarilor | | | |
| sunt cunoscute şi respectate de | | | |
| personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| FSS/CR organizează sesiuni de | 1 | | |
| instruire a personalului privind | | | |
| respectarea drepturilor | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR| 1 | | |
| DE RISC – | | | |
| FSS cunoaşte şi aplică managementul | | | |
| situaţiilor de risc. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin adecvat în situaţii de risc. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind managementul situaţiilor de | | | |
| risc. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 3: CODUL DE ETICĂ – | 1 | | |
| FSS elaborează şi aplică Codul de | | | |
| etică. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură tratament egal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică Codul de | 1 | | |
| etică. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 4 – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA | 3 | | |
| NEGLIJĂRII, EXPLOATĂRII, VIOLENŢEI ŞI| | | |
| ABUZULUI – | | | |
| FSS/CR asigură un mediu fără pericole| | | |
| pentru beneficiari din punct de | | | |
| vedere al protecţiei împotriva | | | |
| neglijării, exploatării, violenţei | | | |
| şi abuzului. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt protejaţi| | | |
| împotriva tuturor formelor de | | | |
| neglijare, exploatare, violenţă şi | | | |
| abuz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind protecţia împotriva | | | |
| neglijării, exploatării, violenţei şi| | | |
| abuzului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS înregistrează în Registrul de | 1 | | |
| evidenţă a cazurilor de neglijare, | | | |
| exploatare, violenţă şi abuz toate | | | |
| situaţiile de neglijare, exploatare, | | | |
| violenţă, tratament degradant, abuz | | | |
| emoţional, fizic sau sexual şi | | | |
| acţionează pentru rezolvare, cu | | | |
| sprijinul beneficiarului, al CR şi/ | | | |
| sau al organelor abilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS/CR organizează anual sesiuni | 1 | | |
| de instruire a personalului cu | | | |
| privire la recunoaşterea formelor de | | | |
| neglijare, exploatare, violenţă, | | | |
| neglijare, tratament degradant, abuz | | | |
| emoţional, fizic sau sexual. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 5 – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA | 3 | | |
| TORTURII ŞI TRATAMENTELOR CRUDE, | | | |
| INUMANE ŞI DEGRADANTE – | | | |
| FSS/CR asigură un mediu fără pericole| | | |
| pentru beneficiari din punct de | | | |
| vedere al protecţiei împotriva | | | |
| torturii şi tratamentelor crude, | | | |
| inumane sau degradante. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt protejaţi| | | |
| împotriva torturii şi tratamentelor | | | |
| crude, inumane sau degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind protecţia împotriva torturii | | | |
| şi tratamentelor crude, inumane sau | | | |
| degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS înregistrează în Registrul de | 1 | | |
| evidenţă a cazurilor de tortură şi | | | |
| tratamente crude, inumane sau | | | |
| degradante, toate situaţiile de | | | |
| tortură şi tratamente crude, inumane | | | |
| sau degradante şi acţionează pentru | | | |
| rezolvare, cu sprijinul | | | |
| beneficiarului, al CR şi/sau al | | | |
| organelor abilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS/CR organizează anual sesiuni | 1 | | |
| de instruire a personalului cu | | | |
| privire la recunoaşterea situaţiilor/| | | |
| formelor de tortură, tratamente | | | |
| crude, inumane sau degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 6 – ASISTENŢĂ ÎN CAZ DE | 1 | | |
| DECES – | | | |
| FSS/CR asigură asistenţa | | | |
| beneficiarilor aflaţi în stare | | | |
| terminală şi în caz de deces. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| asistenţa adecvată în caz de stare | | | |
| terminală şi serviciile necesare în | | | |
| caz de deces. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind asistenţa în stare terminală | | | |
| sau deces a beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 7 – SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII| 1 | | |
| – FSS/CR se preocupă de asigurarea | | | |
| continuă a calităţii activităţilor şi| | | |
| serviciilor acordate beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii îşi pot | | | |
| exprima opinia cu privire la | | | |
| calitatea îngrijirii şi protecţiei în| | | |
| CR şi pot depune reclamaţii în caz de| | | |
| nemulţumire. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CR cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind înregistrarea şi soluţionarea| | | |
| sesizărilor/reclamaţiilor | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 8 – SATISFACŢIA | 1 | | |
| BENEFICIARILOR – | | | |
| FSS/CR se preocupă de măsurarea | | | |
| gradului de satisfacţie a | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| creează cadrul pentru a-şi exprima | | | |
| satisfacţia sau insatisfacţia faţă de| | | |
| activităţile şi serviciile din CR. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/CR aplică anual chestionare | 1 | | |
| pentru cunoaşterea părerii | | | |
| beneficiarilor despre activităţi/ | | | |
| servicii/atitudini generale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| TOTAL | 83 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|

ANEXA 2

Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru servicii sociale cu cazare de tip Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi

SECŢIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii şi acronime care au înţelesurile următoare:
____________________________________________________________________________
| ANPD | Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| AP | asistent personal al persoanei cu handicap grav |
|______________|_____________________________________________________________|
| APP | asistent personal profesionist |
|______________|_____________________________________________________________|
| beneficiar | persoana adultă încadrată în grad şi tip de handicap |
|______________|_____________________________________________________________|
| CAbR | Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CIA | Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CCdz | Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CPVI | Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CR | Centru rezidenţial |
|______________|_____________________________________________________________|
| CRes | Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CSRN | Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip |
| | ambulatoriu |
|______________|_____________________________________________________________|
| CZ | Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| document care| certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap |
| atestă | |
| încadrarea în| |
| grad de | |
| handicap | |
|______________|_____________________________________________________________|
| EM | Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| FSS | Furnizor de servicii sociale (public sau privat) |
|______________|_____________________________________________________________|
| Ic | Indicatori de control |
|______________|_____________________________________________________________|
| Im | Indicatori de monitorizare a aplicării reglementărilor din |
| | domeniul propriu al ANPD, în scopul îmbunătăţirii |
| | conţinutului standardelor de calitate în domeniul promovării|
| | drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (art. 1 alin. (3) |
| | din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, |
| | funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru |
| | Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările |
| | ulterioare) |
|______________|_____________________________________________________________|
| LP | Locuinţă protejată |
|______________|_____________________________________________________________|
| LmP | Locuinţă minim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| LMP | Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIRIS | Program individual de reabilitare şi integrare socială, în |
| | înţelesul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea|
| | drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu |
| | modificările şi completările ulterioare, art. 5, pct. 25 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIS | Plan individual de servicii, în înţelesul |
| | Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea |
| | drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu |
| | modificările şi completările ulterioare, art. 5, pct. 24 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PP | Plan personalizat = planificare de servicii şi activităţi |
| | realizată de echipa de evaluare a FSS |
|______________|_____________________________________________________________|
| PPV | Plan personal de viitor = stabileşte obiectivele pe termen |
| | scurt şi mediu de pregătire individuală a beneficiarului din|
| | LP, în vederea atingerii unui maxim de independenţă posibilă|
|______________|_____________________________________________________________|
| ROF | Regulament de organizare şi funcţionare |
|______________|_____________________________________________________________|
| Reprezentant | persoana desemnată, în condiţiile Codului civil, să |
| legal | reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplină|
| | de exerciţiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite |
| | de discernământ |
|______________|_____________________________________________________________|
| SAS | Servicii de asistenţă şi suport pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| SECPAH – | serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu |
| DGASPC | handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă |
| | socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale |
| | ale sectoarelor municipiului Bucureşti |
|______________|_____________________________________________________________|
| SID | Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Locuinţă protejată – LP – este serviciul social care asigură găzduire şi realizează, preponderent prin Centrul de zi, activităţi corespunzătoare nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, pe perioadă determinată, în vederea pregătirii pentru viaţă independentă.
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – ORGANIZARE ŞI | FSS asigură organizarea şi funcţionarea LP |
| FUNCŢIONARE | cu respectarea prevederilor legale în |
| | vigoare. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | LP este organizată şi funcţionează cu |
| | respectarea prevederilor legale în vigoare.|
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. LP este înfiinţată prin hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau prin hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea LP.
2. LP are avizul de înfiinţare emis de ANPD.
3. LP are capacitate minimă de 2 (două) locuri şi capacitate maximă de 10 locuri.
4. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
5. LP poate funcţiona în două forme:
5.1. locuinţa maxim protejată (LMP) = asigură beneficiarilor servicii 24 din 24 ore, în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă; serviciile de care au nevoie beneficiarii sunt acordate de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
5.2. locuinţa minim protejată (LmP) = asigură beneficiarilor condiţii pentru viaţă minim asistată, cu sprijin şi asistenţă planificată din partea FSS, în vederea consolidării deprinderilor necesare pentru viaţă independentă; beneficiarii sunt angajaţi în muncă, cu excepţia celor pentru care a fost stabilită capacitatea de muncă pierdută iar serviciile de care au nevoie sunt acordate de CZ sau de alte servicii din comunitate.
6. LP deţine autorizaţiile şi avizele de funcţionare în termen de valabilitate: autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei; autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu.
7. LP deţine şi respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare.
8. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului LP cel puţin o dată pe an; tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora constituie anexă la ROF.
9. Activitatea LP este coordonată de o persoană cu responsabilitatea de coordonator; coordonatorul poate fi managerul de caz sau o altă persoană, absolventă de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi cel puţin 1 an vechime în domeniul serviciilor sociale; coordonatorul poate avea în responsabilitate una sau mai multe LP şi/sau alte servicii sociale cu cazare.
10. Coordonatorul LP elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puţin următoarele: scurtă descriere a activităţilor, gradul de implementare a standardelor de calitate şi problemele întâmpinate, proiecte finanţate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor/reprezentanţilor legali faţă de calitatea vieţii din LP; raportul este avizat de către FSS şi este disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat pe site-ul FSS/LP.
11. FSS respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea şi responsabilizarea personalului faţă de serviciile şi activităţile din LP.
12. FSS are şi respectă planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul angajat.
13. Planul anual de instruire şi formare profesională cuprinde module de instruire privind: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi.
14. Personalul LP este instruit/format/perfecţionat anual cu privire la: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi; dovada instruirilor/formărilor se include în dosarul de personal.
15. FSS/LP consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului, în care se menţionează: data şi tema instruirii, numele şi semnătura participanţilor, numele şi semnătura persoanei care a realizat instruirea.
16. FSS asigură comunicarea şi colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu LP, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale.
17. FSS/LP încurajează activitatea voluntarilor şi foloseşte serviciile acestora în interesul beneficiarilor, în condiţiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul LP.
18. FSS/LP promovează parteneriatul în îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin identificarea şi implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialişti sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul raportului de activitate respectă cerinţele minime ale standardului.
Im 2 – Conţinutul planului anual de instruire şi formare profesională respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – LP deţine hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea LP.
Ic 2 – LP are capacitate maximă de 10 de locuri.
Ic 3 – LP deţine avizul de înfiinţare emis de ANPD.
Ic 4 – Documentele care atestă calitatea de persoană încadrată în grad de handicap a beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 5 – ROF este disponibil la sediul LP, inclusiv tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora.
Ic 6 – FSS respectă prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea şi responsabilizarea personalului, inclusiv ale coordonatorului, faţă de activităţile şi serviciile din LP.
Ic 7 – Raportul anual de activitate al coordonatorului LP este disponibil la sediul FSS.
Ic 8 – Personalul angajat al LP a fost instruit anual cu privire la temele prevăzute în standardele minime de calitate.
Ic 10 – FSS menţine comunicarea şi colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu LP, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale.
Ic 11 – FSS/LP are parteneriate în desfăşurare având ca obiect îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – GĂZDUIRE | FSS/LP asigură găzduirea beneficiarilor în |
| | condiţii de minim confort, siguranţă şi |
| | igienă. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt găzduiţi în locaţii |
| | curate, adaptate nevoilor lor, confortabile|
| | şi sigure din punct de vedere al |
| | securităţii personale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. LP este amplasată în comunitate şi are acces la mijloacele de transport în comun.
2. Mijloacele prin care se asigură împrejmuirea LP, acolo unde este cazul, nu împietează vizibilitatea în şi dinspre locaţie.
3. LP se compune din camerele/dormitoarele beneficiarilor, camera de socializare, bucătărie, baie/duşuri/grup sanitar, cămară, alte dependinţe, curte, după caz.
4. LP dotează camera de socializare cu mobilier adecvat pentru efectuarea activităţilor de grup a beneficiarilor.
5. Fiecare beneficiar are în folosinţă o cameră proprie.
6. LP poate găzdui două persoane într-o cameră/dormitor numai cu acordul fiecăreia dintre ele sau al reprezentantului legal şi cu condiţia respectării parametrilor de suprafaţă; acordul este inclus în dosarul personal.
7. Fiecare cameră/dormitor asigură o suprafaţă de cel puţin 6 mp pentru fiecare beneficiar, respectiv 8 mp pentru cel care utilizează fotoliu rulant.
8. În cazul introducerii în cameră a celui de al doilea pat, între paturi există o distanţă de minim 1,50 m.
9. Camera/dormitor cuprinde câte o noptieră pentru fiecare pat şi un dulap.
10. LP încurajează beneficiarii să îşi personalizeze spaţiul din dreptul patului cu fotografii de familie sau obiecte decorative, dacă nu există restricţii în acest sens precizate în PIS sau PPV.
11. LP dispune de câte un grup sanitar la maxim 4 persoane; grupul sanitar este dotat cu vas de toaletă cu capac, chiuvetă, cadă sau duş, instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.
12. FSS/LP respectă prevederile legale în ceea ce priveşte adaptările necesare pentru persoanele cu dizabilităţi, de exemplu: uşi cu deschidere largă, nu există scări şi praguri interioare sau există rampe de acces/lifturi sau planuri înclinate, mână curentă, altele.
13. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcţie de sex şi vârstă, suficiente, bine întreţinute, curate şi adecvate sezonului.
14. LP asigură pentru fiecare beneficiar lenjerie de pat, pături, prosoape şi alte obiecte de uz personal.
15. Lenjeria de pat este curată şi în stare bună, se schimbă ori de câte ori este nevoie.
16. LP asigură materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor proprii ale beneficiarilor iar acestea sunt depozitate corespunzător.
17. Sistemul de alimentare cu apă al LP furnizează apă rece şi caldă pentru uz menajer şi apă potabilă în cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte standardele în vigoare, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate.
18. Spaţiile interioare şi exterioare ale LP oferă siguranţă beneficiarilor, de exemplu: ferestrele sunt securizate, instalaţiile şi cablurile electrice sunt izolate, uşile au sisteme de închidere accesibile beneficiarilor şi personalului, în caz de urgenţă.
19. Acolo unde există, spaţiile exterioare sunt amenajate, de exemplu cu bănci, foişoare şi/sau cu diverse echipamente de relaxare şi mişcare, de exemplu coş de baschet, mese de şah, altele.
20. Echipamentele şi materialele utilizate la amenajarea spaţiilor exterioare previn producerea de accidente, de tip alunecări, căderi, plăgi înţepate sau tăiate, altele.
21. LP face cunoscute beneficiarilor potenţialele surse de risc din spaţiile interioare şi exterioare.
22. Spaţiile interioare beneficiază de lumină naturală şi de lumină artificială, după caz.
23. LP dispune de sisteme de încălzire şi de deschideri directe (uşi, ferestre) către aer liber, pentru ventilaţie naturală.
24. FSS/LP poate asigura păstrarea obiectelor de valoare şi a actelor personale ale beneficiarilor în LP sau la sediul FSS.
25. Camerele video din LP sunt plasate numai la intrarea în LP, în spaţiile interioare comune şi în spaţiile exterioare.
26. LP dispune de cel puţin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum şi de acces la internet.
27. LP deţine şi respectă Regulile casei, document elaborat împreună cu beneficiarii, într-un limbaj adecvat şi care cuprinde programul şi regulile de convieţuire în LP.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Hainele beneficiarului sunt suficiente, bine întreţinute şi adecvate sexului, vârstei şi sezonului.
Im 2 – Lenjeria de pat este curată şi în stare bună.
Im 3 – Spaţiile interioare degajă o atmosferă familială.
Im 4 – Regulile casei au fost stabilite împreună cu beneficiarii, limbajul este adecvat.

Indicatori de control:
Ic 1 – LP este amplasată în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun iar mijloacele prin care se asigură împrejmuirea nu împietează vizibilitatea.
Ic 2 – Spaţiile LP, interioare şi exterioare, sunt curate, igienizate şi oferă siguranţă; spaţiile interioare sunt luminoase şi dispun de sisteme de încălzire şi ventilaţie naturală/artificială.
Ic 3 – Spaţiul de cazare/dormitor cuprinde maxim 2 paturi.
Ic 4 – Acordul persoanei pentru a locui cu o altă persoană în cameră este inclus în dosarul personal.
Ic 5 – LP este adaptat corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi.
Ic 6 – Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, atribuirea materialelor igienico-sanitare şi a obiectelor de uz personal sunt în conformitate cu prevederile cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 7 – Spaţiile LP au destinaţii şi sunt dotate în conformitate cu prevederile cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 8 – LP dispune de cel puţin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum şi de acces la internet.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – ALIMENTAŢIE | FSS/LP asigură o alimentaţie corectă din |
| | punct de vedere nutriţional şi |
| | diversificată, într-un cadru familial. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii se hrănesc suficient, |
| | diversificat, în condiţii igienice şi |
| | ambianţă plăcută. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. LP are bucătărie sau oficiu, echipată cu cel puţin: chiuvetă, aragaz/microunde, frigider, masă scaune.
2. LP are un spaţiu pentru păstrarea alimentelor, de exemplu cămară sau beci.
3. Beneficiarii pot servi masa în bucătărie sau în camera de socializare.
4. FSS/LP asigură veselă, tacâmuri sau tacâmuri adaptate, după caz, feţe de masă, alte materiale necesare asigurării unui mediu plăcut.
5. LP încurajează beneficiarii să îşi aranjeze masa şi să se hrănească singuri, personalul oferind sprijin direct şi îndrumare, după caz.
6. Beneficiarii din LmP merg la cumpărături, pregătesc şi servesc masa, fără sau cu ajutor minim din partea personalului.
7. Beneficiarii din LMP primesc sprijin pentru servirea mesei, în manieră suportivă.
8. Personalul implicat în pregătirea şi servirea mesei poate fi: infirmieră, pedagog social.
9. LP promovează un stil de viaţă sănătos şi sprijină beneficiarii să înţeleagă importanţa obiceiurilor culinare corecte (de exemplu, a nu mânca excesiv pâine) şi a hrănirii conform unui program.
10. LP evită folosirea produselor alimentare semi-preparate sau procesate şi încurajează consumul de fructe şi de deserturi preparate, cel puţin de trei ori pe săptămână.
11. LP poate organiza gospodării anexă cu profil agro-alimentar şi zootehnic cu respectarea normelor igienico-sanitare.
12. Gospodăriile anexă, acolo unde există, sunt deservite de personalul LP, de beneficiari, în funcţie de recomandările din PIS sau PPV şi, după caz, de alte persoane care desfăşoară activităţi în interesul comunităţii sau voluntari, cu respectarea normelor de securitate şi siguranţă a muncii.
13. LP utilizează produsele obţinute din gospodăriile anexă proprii pentru creşterea calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor.
14. LP asigură câte 3 mese/zi fiecărui beneficiar şi, după caz, gustări la intervale echilibrate, variate de la o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât posibil, de preferinţele beneficiarilor; acordarea meselor se realizează în complementaritate/completare cu mesele beneficiarilor de CZ.
15. LP respectă dieta recomandată pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.

Indicatori de control:
Ic 1 – Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată nevoilor şi preferinţelor.
Ic 2 – LP asigură consumul de fructe proaspete şi de deserturi preparate (nu cumpărate), cel puţin de trei ori pe săptămână.
Ic 3 – Produsele din gospodăriile anexă, acolo unde există, contribuie la creşterea calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – ASISTENŢĂ PENTRU | FSS/LP se preocupă de menţinerea sănătăţii |
| SĂNĂTATE | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | îngrijirea stării de sănătate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor.
2. Procedura precizează, în funcţie de tipul LP, cel puţin: modul de gestiune a medicamentelor; modul de prevenire şi gestionare a situaţiilor critice şi comportamentelor indezirabile, de tipul: furt, încălcarea intimităţii, distrugerea bunurilor; condiţiile de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau reprezentantului său legal; modalităţi de intervenţie în situaţiile de neglijenţă a stării de sănătate şi igienei din partea beneficiarului, precum şi în situaţiile de dependenţă de alcool, substanţe ilegale, tutun; situaţiile în care se solicită intervenţia de urgenţă.
3. LP cunoaşte şi aplică procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor.
4. Procedura cuprinde un model de Fişă de monitorizare a stării de sănătate care conţine evidenţa internărilor, tratamentelor, imunizărilor, accidentele, situaţiile de prim ajutor, recomandările medicilor specialişti pentru medicaţia administrată (denumire comercială şi dozaj), evidenţa acesteia şi alte situaţii medicale în care au fost implicaţi beneficiarii.
5. Completarea/actualizarea Fişei de monitorizare a stării de sănătate se face de către personal responsabilizat în acest sens.
6. În cazul LMP, pentru beneficiarii care necesită tratament medical permanent şi supravegheat, personalul responsabilizat consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea generală în Fişa de monitorizare a stării de sănătate.
7. LP înscrie beneficiarul la medicul de familie, sprijină/încurajează accesul la serviciile de sănătate furnizate în comunitate, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, alte terapii şi sprijină beneficiarul să înţeleagă starea sa de sănătate.
8. FSS asigură beneficiarilor din LP suport avizat, prin parteneriat cu specialişti, pentru teme ca: HIV/SIDA, relaţii intime şi sex, reproducere şi planificare familială, dependenţa de substanţe ilegale, alcool, tutun, altele.
9. În LMP, personalul responsabilizat prin fişa de post poate acorda prim ajutor şi poate gestiona tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.) şi aplicarea medicaţiei prescrise, poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea escarelor şi altele.
10. LMP dispune de un dulap/spaţiu închis în care sunt depozitate medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale şi la care are acces numai personalul responsabilizat în acest sens prin fişa postului.
11. LMP deţine o condică de evidenţă a medicamentelor şi materialelor consumabile în care persoanele responsabilizate în acest sens prin fişa postului consemnează numele beneficiarilor, cantitatea eliberată, data eliberării, semnătura persoanei care a eliberat şi semnătura (sub orice formă) a persoanei care a primit; medicaţia eliberată corespunde recomandărilor consemnate în Fişa de monitorizare a stării de sănătate.
12. În cazul în care un beneficiar refuză medicaţia recomandată, personalul responsabilizat consemnează refuzul în Fişa de monitorizare.
13. Beneficiarii care nu-şi pot lua singuri medicaţia sunt ajutaţi de personalul responsabilizat.
14. FSS asigură sprijin pentru ca fiecare beneficiar din LP să poată efectua anual câte o evaluare medicală completă.
15. În situaţia în care un beneficiar cu probleme complexe de sănătate are un plan de prevenire, intervenţie şi recuperare individualizat, realizat de specialişti, LMP urmăreşte realizarea acestuia.
16. LP se asigură că beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia şi-a dat consimţământul pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale; consimţământul este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind menţinerea sănătăţii respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind menţinerea sănătăţii este disponibilă la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Fişa de monitorizare a stării de sănătate este actualizată şi inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 3 – Beneficiarii sunt înscrişi la medic de familie.
Ic 4 – Medicamentele şi materialele sanitare sunt depozitate în condiţii de siguranţă.
Ic 5 – Fiecare beneficiar are o evaluare medicală anuală completă.
Ic 6 – Consimţământul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale este inclus în dosarul personal.

MODULUL II – ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE | FSS/LP asigură informarea persoanelor |
| | interesate cu privire la serviciul social. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Persoanele interesate primesc informaţii cu|
| | privire la modul de organizare şi |
| | funcţionare a LP, oferta de servicii, |
| | drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/LP elaborează materiale informative cu privire la LP.
2. Materialele informative cuprind cel puţin: descrierea LP, condiţiile de admitere, activităţi şi servicii oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, condiţiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor şi, după caz, modul de calcul al contribuţiei beneficiarului.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic.
4. LP deţine şi pune la dispoziţia persoanelor interesate materiale informative.
5. LP utilizează mijloace de informare adaptate, după caz: informaţii clare şi simple/limbaj uşor de citit, prezentări audio-video, limbaj Braille, limbaj mimico-gestual.
6. FSS/LP utilizează imagini ale beneficiarilor şi/sau date cu caracter personal în materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al reprezentanţilor legali, acord valabil pe o anumită perioadă de timp.
7. LP include acordul scris în vederea utilizării imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/LP se asigură că materialele informative sunt actualizate în permanenţă.
9. LP permite accesul persoanelor interesate de a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor şi serviciilor, dacă există locuri disponibile.
10. În timpul vizitei, persoanele interesate sunt însoţite de un angajat al LP care oferă informaţiile solicitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul materialelor informative respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este disponibilă la sediul LP.
Ic 2 – Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – ADMITERE | FSS realizează admiterea beneficiarilor în |
| | condiţiile în care poate răspunde, prin |
| | activităţile şi serviciile LP, nevoilor |
| | specifice identificate. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc |
| | şi acceptă condiţiile de admitere în LP. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura de admitere a beneficiarilor.
2. Procedura de admitere precizează cel puţin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere şi documentele necesare, servicii şi activităţi, condiţii de suspendare/încetare a acordării serviciilor, conţinutul contractului de furnizare de servicii, durata acordării serviciilor, modalitatea de stabilire şi actualizare a contribuţiei, după caz, drepturile şi obligaţiile părţilor.
3. Procedura precizează documentele necesare pentru admiterea persoanei, printre care:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;
c) copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;
d) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS;
e) ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;
f) raportul de anchetă socială.
4. LP cunoaşte şi aplică procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziţia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe dispoziţia de admitere este inclusă în dosarul personal.
6. FSS elaborează şi actualizează, după caz, modelul de contract de furnizare de servicii pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
7. FSS/LP explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile din contractul de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, după caz, formate accesibilizate: prezentări audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. În cazul LmP, FSS stipulează, în conţinutul contractului, obligativitatea ca persoana cu dizabilităţi să fie încadrată în muncă pe perioada rezidenţei în această formă de serviciu social, cu acordarea unei perioade de graţie de maxim 3 luni pentru persoanele care pierd locul de muncă ulterior încheierii contractului; durata maximă a contractului de furnizare de servicii este de 5 ani; în situaţii bine justificate, în funcţie de rezultatele evaluării şi de propunerea echipei multidisciplinare, contractul de furnizare de servicii poate fi prelungit.
9. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia, în cel puţin trei exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul FSS iar un exemplar se înmânează beneficiarului.
10. FSS încheie angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului care participă la plata contribuţiei.
11. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contractul de furnizare de servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii de admitere respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura de admitere este disponibilă la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Documentele prevăzute în procedura de admitere, precum şi dispoziţia de admitere sunt incluse în dosarul personal.
Ic 3 – Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanţii legali ai acestora şi actualizate după caz sunt disponibile la sediul FSS, în original şi în dosarul personal al beneficiarului, în original.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – DOSARUL PERSONAL | FSS întocmeşte şi păstrează câte un dosar |
| AL BENEFICIARULUI | personal pentru fiecare beneficiar. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Dosarele personale ale beneficiarilor |
| | conţin documentele prevăzute de legislaţia |
| | în vigoare şi sunt păstrate în regim de |
| | confidenţialitate şi siguranţă. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/LP completează dosarul iniţial al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.
2. FSS păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate.
3. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.
4. Consultarea dosarului personal de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS.
5. Consultarea dosarului personal de către o persoană din afara sistemului de protecţie/asistenţă socială se face cu acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal, în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS; acordul scris se păstrează în dosarul personal.
6. La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal, FSS pune la dispoziţia acestuia o copie a dosarului personal.
7. FSS asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea acordării serviciilor.
8. FSS/LP deţine evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate şi disponibile la sediul FSS.
Ic 2 – Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Ic 3 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate de FSS în condiţii care permit păstrarea confidenţialităţii datelor.
Ic 4 – FSS/LP deţine evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – SUSPENDAREA/ | FSS suspendă/încetează acordarea |
| ÎNCETAREA ACORDĂRII | serviciului social la cererea |
| SERVICIILOR | beneficiarului sau în alte condiţii |
| | cunoscute şi acceptate de beneficiari sau |
| | de reprezentanţii lor legali. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarilor le sunt suspendate/încetate |
| | serviciile oferite în LP în condiţii |
| | cunoscute şi acceptate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social.
2. Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social prezintă situaţiile şi documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligaţii ale persoanelor implicate, organizate pe două componente: a) componenta referitoare la suspendare pe perioadă determinată şi b) componenta referitoare la încetare.
3. FSS explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoştinţă; tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoştinţă constituie anexă la procedură.
4. LP cunoaşte şi aplică procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social.
5. Principalele situaţii în care FSS poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt, de exemplu:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;
b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă şi a anchetei sociale realizată de personal din cadrul FSS;
c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile;
d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
6. Principalele situaţii în care FSS poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt, de exemplu:
a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reşedinţa unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situaţia în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, FSS va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
b) la cererea reprezentantului legal, însoţită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de 48 ore de la încetarea acordării serviciilor, FSS va notifica serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituţiei respective;
d) la expirarea termenului prevăzut în contract;
e) LP nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligaţia de a soluţiona împreună cu beneficiarii sau reprezentanţii legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;
f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale şi/sau nu respectă în mod regulat Regulile casei, pe baza hotărârii unei comisii formate din coordonatorul LP, un reprezentant al FSS, managerul de caz sau un reprezentant al personalului LP şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor;
g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele); în aceste situaţii, FSS asigură, în condiţii de siguranţă, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare;
h) în caz de deces al beneficiarului.
7. LP întocmeşte Fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului în maxim 24 ore de la constatarea uneia dintre situaţiile descrise la punctele 5 şi 6.
8. Fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informaţii despre condiţiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situaţia care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea şi mijloacele de transport folosite, însoţitori, bagaj, precum şi destinaţia comunicată.
9. În situaţia încetării acordării serviciului, LP transmite către FSS toate documentele care pot completa dosarul beneficiarului.
10. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea-primirea documentelor se face în baza unui proces-verbal încheiat cu FSS.
11. Procesele-verbale de predare-primire sunt semnate de părţi şi arhivate de FSS, inclusiv dosarele personale.
12. FSS transmite o copie a fişei de încetare a acordării serviciului către instituţia care a emis decizia de admitere a beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii de suspendare/încetare a acordării serviciului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului este disponibilă la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conţin fişa de încetare a acordării serviciului şi procesul-verbal de predare-primire, în original.

MODULUL III – EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standarde 1 – 3)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – EVALUARE | FSS/LP identifică şi cunoaşte nevoile |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc servicii în baza |
| | nevoilor individuale identificate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Pe parcursul găzduirii în LP, evaluarea va fi realizată în funcţie de obiectivul general şi obiectivele pe termen scurt sau mediu stabilite pentru beneficiar şi ori de câte ori este nevoie.
2. Evaluarea iniţială, realizată în cel mult 5 zile de la admitere, are ca scop identificarea nevoilor specifice ale beneficiarului.
3. Echipa multidisciplinară a FSS/LP care realizează evaluarea beneficiarilor este formată din cel puţin 3 persoane cu specialităţi diferite dintre următoarele: medic, asistent medical, asistent social, psiholog, psihopedagog, terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, fizioterapeut, specialist în evaluare vocaţională, consilier vocaţional; acolo unde este cazul, pot interveni interpreţi de limbaj mimico-gestual.
4. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al stării generale şi gradului de autonomie şi comunicare, al nevoilor de abilitare şi reabilitare, interrelaţionare şi responsabilizare, al gradului de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, al nevoilor de asistenţă şi îngrijire, educaţionale, culturale, al riscurilor posibile şi eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, altele), precum şi al interesului pentru ocupare, integrare şi participare socială.
5. Rezultatele evaluării sunt consemnate în Fişa de evaluare.
6. Fişa de evaluare cuprinde cel puţin următoarele: rezultatele evaluării, nevoile identificate, obiectivele pe termen scurt sau mediu, serviciile şi activităţile recomandate, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea.
7. Reprezentantul legal participă la evaluare ori de câte ori aceasta se realizează; în cazul în care reprezentantul legal optează în scris pentru a nu participa la evaluare, rezultatul evaluării îi va fi adus la cunoştinţă.
8. În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară are la bază recomandările din PIS şi PIRIS, din alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, precum şi din documentele care au însoţit cererea de admitere în LP.
9. În cadrul evaluării, echipa multidisciplinară se preocupă să implice beneficiarul şi să asculte opinia acestuia.
10. Echipa multidisciplinară aduce Fişa de evaluare la cunoştinţa beneficiarului sau a reprezentantului legal şi fiecare dintre părţi o semnează.
11. FSS acordă sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizării documentului ce atestă încadrarea în grad de handicap, PIS, PIRIS sau în cadrul altor servicii specializate, după caz.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Fişei de evaluare respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fişa de evaluare este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 2 – Beneficiarul a fost evaluat cel puţin o dată pe an.
Ic 3 – FSS a acordat sprijin pentru evaluarea beneficiarului în vederea revizuirii/actualizării documentului ce atestă încadrarea în grad de handicap, PIS, PIRIS sau în cadrul altor servicii specializate, atunci când a fost cazul.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – PLANUL PERSONAL | LP asigură condiţii pentru ca beneficiarii |
| DE VIITOR | să poată atinge un maxim posibil de |
| | independenţă. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură servicii |
| | personalizate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Echipa multidisciplinară care efectuează evaluarea completează Planul personal de viitor (PPV) pentru fiecare beneficiar.
2. PPV stabileşte obiectivele pe termen scurt (6 luni) şi mediu (12 luni) de pregătire individuală a unui beneficiar în vederea atingerii unui maxim de independenţă posibilă.
3. În PPV sunt specificate, cel puţin: serviciile şi activităţile care vor fi acordate beneficiarului, pe baza evaluării, durata acordării şi programarea (zilnică, săptămânală, lunară), timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materialele şi/sau echipamentele necesare, modalităţile de intervenţie (individual/grup), data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.
4. PPV realizat în baza evaluării iniţiale se întocmeşte pentru o perioadă de maxim 6 luni.
5. După perioada de 6 luni de la evaluarea iniţială, PPV este analizat şi revizuit cel puţin o dată la 6 luni, în reuniune specială de sinteză, organizată de managerul de caz cu membrii personalului care lucrează direct cu beneficiarul.
6. În cadrul elaborării şi revizuirii PPV, echipa multidisciplinară implică activ beneficiarul.
7. Membrii familiei, grupul de suport al beneficiarului, managerul de caz, personalul LP sprijină beneficiarul în implementarea PPV.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a PPV ori de câte ori acesta este revizuit.
10. PPV este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul PPV respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fiecare beneficiar din LP are PPV.
Ic 2 – PPV este analizat cel puţin o dată la 6 luni.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – MONITORIZARE | FSS/LP se asigură că activităţile şi/sau |
| | serviciile planificate prin PPV sunt |
| | realizate. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură implementarea |
| | PPV. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS desemnează un manager de caz pentru fiecare beneficiar.
2. FSS se asigură că managerul de caz coordonează, monitorizează şi evaluează implementarea PPV a beneficiarului.
3. Evoluţia situaţiei/progreselor beneficiarilor este discutată lunar, în întâlnirea de lucru a managerului de caz cu echipa; managerul de caz completează Fişa de monitorizare.
4. Fişa de monitorizare cuprinde sinteza discuţiilor dintre managerul de caz şi personalul implicat în acordarea serviciilor către beneficiar, precum şi comentariile privind modul în care se asigură beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al protecţiei împotriva exploatării, violenţei şi abuzului protecţiei, împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
5. FSS/LP se asigură că Fişa de monitorizare este utilizată corespunzător cerinţelor standardului de calitate.
6. La încetarea acordării serviciilor, Fişa de monitorizare, însoţită de PPV, este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Fişei de monitorizare respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL IV – ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII (Standarde 1 – 15)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE ŞI | FSS/LP sprijină beneficiarii să dispună de |
| CONSILIERE SOCIALĂ/SERVICII DE| cunoştinţe şi informaţii din domeniul |
| ASISTENŢĂ SOCIALĂ | social şi al dizabilităţii. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt informaţi cu privire la |
| | drepturi şi facilităţi sociale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de informare şi consiliere socială se efectuează conform planificării din PPV, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Principalele activităţi de informare şi consiliere socială, după caz, constau în:
a) informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere;
b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
d) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei;
e) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, tratamente balneo etc.;
f) informare şi sprijin pentru obţinerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale;
h) sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare;
i) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a mediului de muncă;
j) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare.
3. Activităţile de informare şi consiliere socială se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
4. Personalul implicat în activităţile de informare şi consiliere socială poate fi: asistent social.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
7. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de informare şi consiliere socială sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – CONSILIERE | FSS/LP se preocupă de menţinerea |
| PSIHOLOGICĂ | echilibrului psiho-afectiv al |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor le sunt asigurate condiţii |
| | pentru menţinerea echilibrului |
| | psiho-afectiv şi optimizare personală. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Consilierea psihologică este recomandată de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, este monitorizată din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situaţiilor sociale, dezvoltarea atenţiei şi gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor, conştientizarea de sine, evitarea situaţiilor de izolare socială şi depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
3. Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere şi terapie suportivă, intervenţii terapeutice specifice.
4. Consilierea psihologică se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia sau, după caz, în LMP.
5. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog, psihoterapeut.
6. FSS/LP poate implica şi alţi specialişti, în vederea asigurării unor servicii specifice pentru beneficiari.
7. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
8. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
9. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
10. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologică este realizată de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – ABILITARE ŞI | FSS/LP se preocupă ca beneficiarii să-şi |
| REABILITARE | dezvolte autonomia şi potenţialul |
| | funcţional. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor le sunt asigurate condiţii |
| | pentru dezvoltarea potenţialului. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de abilitare şi reabilitare sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de abilitare şi reabilitare, după caz, constau în:
a) logopedie sau psihoterapie;
b) masaj sau kinetoterapie sau fizioterapie;
c) hidroterapie sau termoterapie sau balneoterapie sau terapii speciale sau artterapie (modelaj, sculptură, pictură sau desen, decoraţiuni pe diverse materiale, artizanat, dans, muzică, teatru) sau terapie prin muzică;
d) stimulare psiho-senzorio-motorie;
e) terapie ocupaţională;
f) activităţi de tip vocaţional/ocupaţional.
3. Terapia ocupaţională oferă metode variate pentru a îmbogăţi deprinderile cognitive, fizice şi motorii şi pentru a spori încrederea în sine a beneficiarilor, pentru a dezvolta abilităţile de motricitate fină (mişcarea şi dexteritatea muşchilor mici din mâini şi degete), de motricitate grosieră (mişcarea muşchilor mari din braţe şi picioare), abilităţile oral-motorii (mişcarea muşchilor din gură, buze, limbă, maxilar), abilităţile de auto-îngrijire, altele.
4. Activităţile de abilitare şi reabilitare includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor de acces, fiind mai cunoscute: afişajul Braille, sintetizatorul de voce hardware, imprimanta Braille, telefoane cu amplificator, tastatura virtuală şi altele, precum şi instruirea privind utilizarea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces, cele mai cunoscute fiind: cârje şi bastoane, cadru de mers, scaun rulant, verticalizator, dispozitive auditive, produse pentru comunicare şi altele.
5. Activităţile de abilitare şi reabilitare se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
6. LP poate aloca un spaţiu şi o dotare minimă pentru întreţinerea autonomiei şi a potenţialului funcţional, de exemplu: spalier, minge terapeutică, bicicletă medicinală, grădină terapeutică etc.
7. Personalul implicat în activităţile de abilitare şi reabilitare poate fi: kinetoterapeut, fizioterapeut, maseur, logoped, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, artterapeut, tehnician evaluare, recomandare, furnizare şi adaptare fotolii rulante, instructor de ergoterapie, lucrător social, instructor de educaţie, alţi terapeuţi.
8. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
9. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
10. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
11. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de abilitare şi reabilitare sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – ÎNGRIJIRE ŞI | FSS/LP asigură servicii de îngrijire şi |
| ASISTENŢĂ | asistenţă pentru beneficiari. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor le este asigurată îngrijirea|
| | în baza evaluării nevoilor individuale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de îngrijire şi asistenţă sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării (numai în/la anumite momente/acţiuni ale activităţilor zilnice sau continuu), sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Principalele activităţi de îngrijire şi asistenţă, după caz, constau în:
a) sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor etc.);
c) sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;
d) sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea escarelor şi altele;
e) sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături;
f) sprijin pentru deplasare la instituţii medicale, unităţi spitaliceşti, farmacii etc.;
g) sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate;
h) sprijin pentru prepararea hranei;
i) sprijin pentru menaj;
j) sprijin pentru comunicare, altele.
3. LP asigură pentru fiecare beneficiar obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.
4. LP are în dotare tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare pentru realizarea activităţilor.
5. Personalul LP implicat în activităţile de îngrijire şi asistenţă poate fi: infirmieră, îngrijitor la domiciliu, pedagog social, lucrător social, tehnician de asistenţă socială, pedagog de recuperare.
6. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
7. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
8. FSS/LP facilitează şi/sau realizează sesiuni de instruire a personalului pentru ca acesta să respecte demnitatea şi intimitatea beneficiarului; dovada instruirilor se include în dosarul de personal.
9. FSS/LP poate facilta/realiza sesiuni de instruire privind acordarea de prim ajutor pentru personalul de îngrijire şi asistenţă.
10. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
11. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de îngrijire şi asistenţă sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 5 – DEPRINDERI DE | FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | consolidarea aptitudinilor cognitive ale |
| dezvoltarea/consolidarea | beneficiarilor. |
| aptitudinilor cognitive | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dezvoltarea/consolidarea aptitudinilor lor |
| | cognitive. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive ale beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive, după caz, constau în aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să-şi dezvolte aptitudinile cognitive, de exemplu:
a) să-şi folosească simţurile pentru a explora obiecte (experienţe senzoriale cu scop): simţul văzului, simţul auzului, simţul tactil, simţul olfactiv, simţul gustativ;
b) să dezvolte elemente din învăţarea de bază: copierea, învăţarea prin acţiuni cu două sau mai multe obiecte sau prin joc simbolic, dobândirea de informaţii, dobândirea limbajului suplimentar, repetarea, dobândirea de concepte legate de caracteristicile lucrurilor, persoanelor sau evenimentelor, dezvoltarea competenţei de a citi, scrie, socoti, dobândirea deprinderilor complexe;
c) să aplice cunoştinţele prin dezvoltarea concentrării, menţinerea atenţiei asupra unor acţiuni/sarcini pe o durată adecvată, dezvoltarea gândirii, exersarea cititului, scrisului, socotitului, identificarea de răspunsuri şi soluţii la întrebări sau situaţii din programul zilnic, selectarea unei opţiuni pentru luarea unei decizii şi ducerea la îndeplinire a acesteia.
3. Activităţile includ instruirea privind utilizarea tehnologiilor de acces, de exemplu a instrumentelor de scris.
4. Activităţile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive poate fi: psiholog, psihoterapeut, logoped, terapeut ocupaţional, instructor de ergoterapie, pedagog social, lucrător social, instructor de educaţie, alţi terapeuţi.
6. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
7. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a aptitudinilor cognitive sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 6 – DEPRINDERI DE | FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | consolidarea deprinderilor zilnice ale |
| dezvoltarea/consolidarea | beneficiarilor. |
| deprinderilor zilnice | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dezvoltarea/consolidarea deprinderilor |
| | zilnice. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru realizarea unei sarcini unice, îndeplinirea unor sarcini multiple, pentru organizarea, planificarea şi finalizarea programului zilnic, exerciţii pentru gestionarea timpului, pentru a face faţă stresului, situaţiilor de tensiune, urgenţă sau criză, pentru autocontrolul comportamentului şi exprimării emoţiilor adecvate, altele.
3. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
3. *) Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
————
*) La Cerinţe minime, punctul 3 apare de două ori. Însă punctele de la Cerinţe minime sunt reproduse exact în forma în care au fost publicate la paginile 74 – 75 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 8 februarie 2019.

4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
6. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
7. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor zilnice ale beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 7 – DEPRINDERI DE | FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | consolidarea deprinderilor de comunicare a |
| dezvoltarea/consolidarea | beneficiarilor. |
| deprinderilor de comunicare | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de |
| | comunicare. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru comunicare prin mesaje verbale şi non-verbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităţilor de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, altele.
3. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
4. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare poate fi: logoped, psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, pedagog social, lucrător social, pedagog de recuperare, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de comunicare ale beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 8 – DEPRINDERI DE | CR se preocupă de dezvoltarea/consolidarea |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | deprinderilor de mobilitate a |
| dezvoltarea/consolidarea | beneficiarilor. |
| deprinderilor de mobilitate | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de |
| | mobilitate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru schimbarea poziţiei corpului, mutarea corpului dintr-un loc în altul, pentru mutarea sau manipularea obiectelor folosind mâna, degetele, braţul, alte părţi ale corpului, pentru deplasarea prin mers sau alte forme, deplasarea folosind echipamente sau mijloace de transport.
3. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
4. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire poate fi: terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, fizioterapeut, maseur, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de mobilitate a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 9 – DEPRINDERI DE | FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | consolidarea deprinderilor beneficiarilor |
| dezvoltarea/consolidarea | de autoîngrijire. |
| deprinderilor de autoîngrijire| |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dezvoltarea/consolidării deprinderilor de |
| | autoîngrijire. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru învăţarea acţiunilor de spălat şi şters corpul sau părţile corpului, de îngrijit pielea, dinţii, părul, unghiile, nasul, de realizat toaleta intimă, de îmbrăcat/dezbrăcat, de mâncat/băut, altele.
3. Activităţile cuprind totodată exerciţii de conştientizare privind alegerea îmbrăcăminţii şi încălţămintei în mod adecvat, ţinând cont de anotimp şi eveniment, de păstrare în ordine şi curăţenie a obiectelor personale, altele.
4. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire poate fi: terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, fizioterapeut, pedagog de recuperare, lucrător social, instructor de ergoterapie, infirmieră, alţi terapeuţi.
6. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
7. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autoîngrijire a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 10 – DEPRINDERI DE | FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | consolidarea deprinderilor beneficiarilor |
| dezvoltarea/consolidarea | de îngrijire a propriei sănătăţi. |
| deprinderilor de îngrijire a | |
| propriei sănătăţi. | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de |
| | îngrijire a propriei sănătăţi. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe cum să-şi păstreze igiena personală şi a spaţiului de locuit, importanţa menţinerii unei diete echilibrate şi a unei activităţi fizice zilnice, cum să facă faţă influenţelor şi presiunilor legate de riscuri precum consumul de alcool, droguri, infectarea cu infecţii cu transmitere sexuală, HIV/SIDA şi altele.
3. Activităţile cuprind, de asemenea, exerciţii de conştientizare pentru a înţelege şi respecta sfatul medicului, pericolele ce pot ameninţa securitatea personală sau a altora, provocând durere, riscurile legate de abuzul fizic asupra propriei persoane (loviri, muşcături, lovirea capului de diferite obiecte etc.), de înghiţirea unor obiecte necomestibile, intoxicaţii, loviri, traumatisme, altele.
4. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi poate fi: medic, asistent medical, psiholog, psihoterapeut, lucrător social, pedagog social, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, alţi terapeuţi.
6. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
7. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 11 – DEPRINDERI DE | FSS/LP asigură cadrul şi sprijin pentru |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | dezvoltarea/consolidarea deprinderilor |
| dezvoltarea/consolidarea | beneficiarilor de autogospodărire. |
| deprinderilor de | |
| autogospodărire | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt încurajaţi să realizeze |
| | acţiuni şi sarcini casnice, de fiecare zi, |
| | într-o ambianţă plăcută. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodărire sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodărire, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii necesare pentru prepararea şi servirea hranei, întreţinerea veselei şi tacâmurilor, curăţenia spaţiului propriu, gestionarea deşeurilor, curăţenia şi aranjarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, îngrijirea dispozitivelor de sprijin (ochelari, lupe, scaun rulat, cadru de mers etc.), achiziţionarea de bunuri, altele.
3. Activităţile includ conştientizarea acordării de ajutor pentru deplasare, comunicare, îngrijire etc., celorlalte persoane din cameră/grup.
4. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodărire se desfăşoară de către CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodărire poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, asistent medical, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, instructor de ergoterapie, instructor de educaţie, infirmieră, alţi terapeuţi.
6. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
7. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de autogospodărire a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 12 – DEPRINDERI DE | FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: | consolidarea deprinderilor de interacţiune |
| dezvoltarea/consolidarea | a beneficiarilor. |
| deprinderilor de interacţiune | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dezvoltarea/consolidarea deprinderilor de |
| | interacţiune şi stabilire/menţinere a |
| | relaţiilor interpersonale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interacţiune sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interacţiune, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe acţiuni şi comportamente necesare pentru stabilirea de interacţiuni simple sau complexe cu membrii familiei, prieteni, cu persoane cunoscute sau necunoscute, educaţie sexuală şi altele.
3. Activităţile cuprind exerciţii stimulatorii pentru dezvoltarea capacităţilor de a întreţine o conversaţie, de a se comporta în diferite situaţii (vizite, slujbe religioase, cinema) sau de a apela la diferite servicii (taxi, tren, metrou, informaţii).
4. Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interacţiune se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
5. LP pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă).
6. Membrii de familie şi prietenii pot vizita beneficiarul, în intervale de timp stabilite cu coordonatorul LP, cu respectarea programului de activităţi şi a recomandărilor din PIS sau PPV.
7. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interacţiune poate fi: logoped, psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, instructor de ergoterapie, instructor de educaţie, alţi terapeuţi.
8. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
9. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
10. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
11. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de dezvoltare/consolidare a deprinderilor de interacţiune a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 13 – DEPRINDERI DE | FSS/LP se preocupă de dobândirea de către |
| VIAŢĂ INDEPENDENTĂ: dobândirea| beneficiari a independenţei economice. |
| independenţei economice | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | dobândirea independenţei economice. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile privind dobândirea independenţei economice este recomandată de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile privind dobândirea independenţei economice, după caz, constau în: aplicarea de tehnici şi exerciţii pentru ca beneficiarii să înveţe formele de tranzacţii economice simple şi complexe, modul de utilizare a banilor sau de a face schimburi, forme de gestiune a resurselor proprii, altele.
3. Activităţile privind dobândirea independenţei economice se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber, în alte locaţii sau, după caz, în LMP.
4. Personalul implicat în efectuarea activităţilor privind dobândirea independenţei economice poate fi: psiholog, psihoterapeut, terapeut ocupaţional, pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, instructor de educaţie, alţi terapeuţi.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
7. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
8. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile privind dobândirea independenţei economice a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 14: EDUCAŢIE/ | FSS/LP se preocupă de îmbunătăţirea |
| PREGĂTIRE PENTRU MUNCĂ | nivelului de educaţie/pregătire pentru |
| | muncă a beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | îmbunătăţirea nivelului de educaţie/ |
| | pregătire pentru muncă. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă, după caz, constau în: aplicarea de sprijin şi exerciţii pentru ca beneficiarii să facă faţă cerinţelor instituţiei şcolare/profesionale, să participe la acţiuni de meşteşugărit sau hobby-uri, să-şi exerseze/consolideze cunoştinţele şi abilităţile practice şi sociale, să-şi capaciteze întreg potenţialul creativ şi lucrativ, altele în vederea încadrării şi păstrării locului de muncă.
3. Activităţile cuprind totodată consiliere pre şi post angajare, consiliere juridică, organizarea de grupuri de suport, altele.
4. Activităţile de îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia, în spaţiu liber sau, după caz, în LMP.
5. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă poate fi: asistent social, psiholog, psihoterapeut, consilier de orientare profesională, specialist în angajare asistată, specialist în evaluare vocaţională, consilier vocaţional, terapeut ocupaţional, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, lucrător social, alţi terapeuţi.
6. LP încurajează beneficiarii să urmeze, să completeze sau să finalizeze programe educaţionale, vocaţionale sau de pregătire pentru muncă, să se înscrie la cursuri de formare profesională şi să treacă de la o etapă de formare profesională la alta.
7. LP face demersuri pentru identificarea de alternative educaţionale pentru beneficiari.
8. FSS/LP realizează parteneriate cu instituţii/operatori economici care pot acorda stagii de practică, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregătirii pentru muncă.
9. FSS/LP face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.
10. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
11. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
12. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
13. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de îmbunătăţire a nivelului de educaţie/pregătire pentru muncă a beneficiarilor sunt realizate de personal de specialitate din CZ.
Ic 2 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 3 – LP a făcut/face demersuri pentru identificarea de alternative educaţionale pentru beneficiari.
Ic 4 – LP are parteneriate cu instituţii/operatori economici care pot acorda stagii de practică, de ucenicie, de voluntariat în vederea pregătirii pentru muncă.
Ic 5 – LP a făcut/face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.
____________________________________________________________________________
| Standard 15 – IMPLICARE ŞI | FSS/LP se preocupă de creşterea nivelului |
| PARTICIPARE SOCIALĂ ŞI CIVICĂ| de implicare a beneficiarilor în viaţa |
| | socială şi civică. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | implicarea activă în viaţa socială şi |
| | civică a comunităţii. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile privind implicarea beneficiarilor în viaţa socială şi civică a comunităţii sunt recomandate de echipa de evaluare în PPV, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de coordonatorul LP şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile sunt diverse şi pot cuprinde: cunoaşterea mediului social, stimularea/învăţarea unui comportament adecvat situaţiilor sociale, implicarea în activităţi sportive, culturale, artistice desfăşurate în comunitate, participarea la acţiuni de recreere şi petrecere a timpului liber, la acţiuni de meşteşugărit, vizite, altele.
3. LP încurajează beneficiarii să se implice sau să participe la acţiuni din comunitate, singuri sau însoţiţi de cel puţin un membru al personalului, în conformitate cu recomandările din PP.
4. În caz de nevoie, LP asigură beneficiarilor obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte.
5. Personalul exersează cu beneficiarii pentru cunoaşterea şi utilizarea fără riscuri a mijloacelor de transport.
6. FSS/LP acordă sprijin pentru ca beneficiarul/beneficiarii să-şi exercite dreptul la vot.
7. FSS/LP face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare.
8. FSS/LP acordă sprijin pentru ca beneficiarii implicaţi în acţiuni în comunitate să dispună de materialele necesare pentru exersarea aptitudinilor (materiale pentru pictură, instrumente muzicale etc.).
9. Personalul implicat în efectuarea activităţilor de integrare şi participare socială şi civică poate fi: asistent social, tehnician de asistenţă socială, lucrător social, psiholog, psihoterapeut, kinetoterapeut, fizioterapeut, pedagog de recuperare, terapeut ocupaţional, infirmieră, instructor de ergoterapie, animator socio-educativ, artterapeut, alţi terapeuţi.
10. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
11. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
12. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PPV, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
13. La încetarea acordării serviciilor, PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile privind implicarea beneficiarilor în viaţa socială şi civică sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – LP a făcut/face demersuri pentru obţinerea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces necesare.
Ic 3 – PPV şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECŢIE ŞI DREPTURI (Standarde 1 – 8)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – RESPECTAREA | FSS/LP respectă drepturile beneficiarilor. |
| DREPTURILOR BENEFICIARULUI | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi|
| | respectate de personal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Beneficiarii au, în principal, următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare;
b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea;
h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare;
i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/LP organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – MANAGEMENTUL | FSS/LP cunoaşte şi aplică managementul |
| SITUAŢIILOR DE RISC | situaţiilor de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin adecvat în |
| | situaţii de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.
2. Procedura precizează, cel puţin: exemple de tulburări de comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţia de urgenţă, în mod exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a intervenţiei de urgenţă, modul de acţiune în caz de fugă a beneficiarului, de agresiune, plecare neanunţată, modalităţi de acţiune post-situaţie de risc.
3. LP cunoaşte şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.
4. LP comunică către FSS, în termen de maxim 4 ore, situaţiile care au necesitat intervenţia de urgenţă.
5. Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind managementul situaţiilor de risc respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaţiilor de risc este disponibilă la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – CODUL DE ETICĂ | FSS elaborează şi aplică Codul de etică. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură tratament |
| | egal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică Codul de etică.
2. Codul de etică cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare.
3. Codul de etică prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.
4. LP cunoaşte şi aplică Codul de etică.
5. FSS/LP organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Codului de etică respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – PROTECŢIA | FSS/LP asigură un mediu fără pericole |
| ÎMPOTRIVA NEGLIJĂRII, | pentru beneficiari din punct de vedere al |
| EXPLOATĂRII, VIOLENŢEI ŞI | protecţiei împotriva neglijării, |
| ABUZULUI | exploatării, violenţei şi abuzului. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva |
| | tuturor formelor de neglijare, exploatare, |
| | violenţă şi abuz. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
2. Procedura precizează cel puţin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare şi semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizează totodată modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de violenţă şi abuz sesizate de personal în timpul activităţii acestuia în relaţie cu beneficiarul/familia acestuia.
4. LP cunoaşte şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
5. FSS/LP organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea formelor de neglijare, exploatare, violenţă, neglijare, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.
7. LP încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violenţă, neglijare şi abuz.
8. FSS înregistrează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al LP şi/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului este disponibilă la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – FSS consemnează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.
Ic 4 – Sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 5 – PROTECŢIA | FSS/LP asigură un mediu fără pericole |
| ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI | pentru beneficiari din punct de vedere al |
| TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE | protecţiei împotriva torturii şi |
| SAU DEGRADANTE | tratamentelor crude, inumane sau |
| | degradante. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva |
| | torturii şi tratamentelor crude, inumane |
| | sau degradante. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizează cel puţin: modul de identificare şi semnalare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. LP cunoaşte şi aplică procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
4. FSS/LP organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea situaţiilor/formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. LP încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de tratament crud, inuman sau degradant.
6. FSS înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaţiile de de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al LP şi/sau al organelor abilitate.
7. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante este disponibilă la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – FSS a înregistrat/înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante, toate situaţiile de de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante.
Ic 4 – Sesizările referitoare la cazuri de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 6 – ASISTENŢA ÎN CAZ | FSS/LP asigură asistenţa beneficiarilor |
| DE DECES | aflaţi în stare terminală şi în caz de |
| | deces. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc asistenţa adecvată în |
| | caz de stare terminală şi serviciile |
| | necesare în caz de deces. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează procedura privind asistenţa în stare terminală sau deces a beneficiarilor.
2. Procedura precizează cel puţin: modul în care este supravegheat beneficiarul aflat în stare terminală, cum se asigură tratamentul medical, inclusiv medicaţia pentru terapia durerii, cum se asigură separarea persoanei faţă de ceilalţi beneficiari, asistenţa spirituală, informarea familiei.
3. LP cunoaşte şi aplică procedura de asistenţă în stare terminală sau în caz de deces.
4. LP are obligaţia de a informa, în scris sau telefonic, rudele beneficiarului, în termen de 8 ore de la decesul acestuia.
5. LP stabileşte cu reprezentantul legal al beneficiarului sau cu membrii de familie, serviciile furnizate în caz de deces.
6. FSS/LP facilitează sau realizează formalităţile de înmormântare, conform prevederilor înscrise în contractul de furnizare servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind asistenţa în stare terminală sau deces a beneficiarilor respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul FSS/LP.
____________________________________________________________________________
| Standard 7 – SESIZĂRI ŞI | FSS/LP se preocupă de asigurarea continuă a|
| RECLAMAŢII | calităţii activităţilor şi serviciilor |
| | acordate beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii îşi pot exprima opinia cu |
| | privire la calitatea îngrijirii şi |
| | protecţiei în LP şi pot depune reclamaţii |
| | în caz de nemulţumire. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizează, cel puţin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanţilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizări/reclamaţii sau despre exprimarea unei nemulţumiri în legătură cu calitatea îngrijirii şi protecţiei în LP.
3. LP cunoaşte şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.
4. FSS/LP poate apela la mediatori externi în anumite situaţii considerate critice.
5. FSS/LP înregistrează şi arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor este disponibilă la sediul FSS/LP.
Ic 2 – Sesizările/reclamaţiile au fost înregistrate şi arhivate împreună cu soluţiile de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 8 – SATISFACŢIA | FSS/LP se preocupă de măsurarea gradului de|
| BENEFICIARILOR | satisfacţie a beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii îşi pot exprima satisfacţia |
| | sau insatisfacţia faţă de activităţile şi |
| | serviciile din LP în condiţii de siguranţă |
| | şi încredere. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/LP aplică anual chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre activităţi/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari într-o cutie specială, uşor accesibilă.
4. Coordonatorul LP, managerul de caz şi un reprezentant al personalului analizează chestionarele iar rezultatele analizei vor fi incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – LP a analizat chestionarele şi a inclus rezultatele analizei în raportul anual pe care îl realizează coordonatorul LP.

Documente
prevăzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire document |
|curent| |
|______|_____________________________________________________________________|
| 1. | Hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau |
| | hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege|
| | pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea LP |
|______|_____________________________________________________________________|
| 2. | Aviz de înfiinţare emis de ANPD |
|______|_____________________________________________________________________|
| 3. | Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) |
|______|_____________________________________________________________________|
| 4. | Tabelul cu participanţii la sesiunile de informare despre ROF |
|______|_____________________________________________________________________|
| 5. | Raport de activitate elaborat de coordonatorul LP |
|______|_____________________________________________________________________|
| 6. | Planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul |
| | angajat |
|______|_____________________________________________________________________|
| 7. | Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 8. | Contracte de parteneriat cu organisme neguvernamentale sau |
| | guvernamentale |
|______|_____________________________________________________________________|
| 9. | Regulile casei |
|______|_____________________________________________________________________|
| 10. | Procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 11. | Fişa de monitorizare a stării de sănătate |
|______|_____________________________________________________________________|
| 12. | Condica de evidenţă a medicamentelor şi materialelor consumabile |
|______|_____________________________________________________________________|
| 13. | Materiale informative cu privire la LP |
|______|_____________________________________________________________________|
| 14. | Procedura de admitere |
|______|_____________________________________________________________________|
| 15. | Dispoziţia de admitere |
|______|_____________________________________________________________________|
| 16. | Contractul de furnizare de servicii |
|______|_____________________________________________________________________|
| 17. | Angajament de plată cu persoana/persoanele din partea beneficiarului|
| | care participă la plata contribuţiei |
|______|_____________________________________________________________________|
| 18. | Evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau |
| | electronic |
|______|_____________________________________________________________________|
| 19. | Tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la |
| | cunoştinţă a prevederilor privind suspendarea, respectiv încetarea |
| | acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de |
| | furnizare |
|______|_____________________________________________________________________|
| 20. | Procedura de suspendare/încetare a acordării serviciului social |
|______|_____________________________________________________________________|
| 21. | Fişa de evaluare |
|______|_____________________________________________________________________|
| 22. | Planul personal de viitor (PPV) |
|______|_____________________________________________________________________|
| 23. | Fişa de monitorizare |
|______|_____________________________________________________________________|
| 24. | Procedura privind managementul situaţiilor de risc |
|______|_____________________________________________________________________|
| 25. | Codul de etică |
|______|_____________________________________________________________________|
| 26. | Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, |
| | violenţei şi abuzului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 27. | Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă|
| | şi abuz |
|______|_____________________________________________________________________|
| 28. | Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor |
| | crude, inumane sau degradante |
|______|_____________________________________________________________________|
| 29. | Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, |
| | inumane sau degradante |
|______|_____________________________________________________________________|
| 30. | Procedura privind asistenţa în stare terminală sau deces a |
| | beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 31. | Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/ |
| | reclamaţiilor beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 32. | Chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre |
| | activităţi/servicii/atitudini generale |
|______|_____________________________________________________________________|

SECŢIUNEA a 2-a
Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Pentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciile sociale cu cazare de tip Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi trebuie să îndeplinească un punctaj de 67 de puncte.
Fişa de autoevaluare se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014.

FIŞA DE AUTOEVALUARE – LP
____________________________________________________________________________
| |Punctajul |Punctaj |Observaţii|
| |standardelor|rezultat în | |
| |specifice |urma | |
| |minime |autoevaluării| |
| |obligatorii |îndeplinirii | |
| |de |standardelor | |
| |calitate |specifice | |
| | |minime | |
| | |obligatorii | |
| | |de calitate | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI | 25 | | |
| SOCIAL (Standarde 1 – 4) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1: ORGANIZARE ŞI | 10 | | |
| FUNCŢIONARE – | | | |
| FSS asigură organizarea şi | | | |
| funcţionarea LP cu respectarea | | | |
| prevederilor legale în vigoare. | | | |
| Rezultat: LP este organizată şi | | | |
| funcţionează cu respectarea | | | |
| prevederilor legale în vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP este înfiinţată prin hotărârea | 1 | | |
| consiliului local/judeţean pentru FSS| | | |
| public sau prin hotărârea/decizia/ | | | |
| dispoziţia organului de conducere | | | |
| prevăzut de lege pentru FSS privat, | | | |
| care precizează totodată capacitatea | | | |
| LP. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. LP are capacitate minimă de 2 | 1 | | |
| (două) locuri şi capacitate maximă de| | | |
| 10 locuri. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. LP are avizul de înfiinţare emis | 1 | | |
| de ANPD. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. Beneficiarii LP sunt persoane | 1 | | |
| adulte cu dizabilităţi pentru care | | | |
| certificatele/deciziile de încadrare | | | |
| sunt în termen de valabilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. LP deţine şi respectă Regulamentul| 1 | | |
| de organizare şi funcţionare (ROF). | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. Structura, calificarea şi | 1 | | |
| responsabilizarea personalului, | | | |
| inclusiv ale conducătorului LP, faţă | | | |
| de activităţile şi serviciile din LP,| | | |
| sunt conforme cu prevederile actelor | | | |
| normative în vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. Coordonatorul LP elaborează anual,| 1 | | |
| în luna februarie a anului curent | | | |
| pentru anul anterior, un raport de | | | |
| activitate; raportul este disponibil | | | |
| la sediul FSS. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 8. Personalul FSS/LP este instruit/ | 1 | | |
| format/perfecţionat anual cu privire | | | |
| la: egalitatea de şanse; prevenirea, | | | |
| recunoaşterea şi raportarea formelor | | | |
| de exploatare, violenţă şi abuz; | | | |
| respect pentru diversitate; respect | | | |
| şi încurajare pentru autonomia | | | |
| individuală şi independenţa | | | |
| persoanelor cu dizabilităţi; dovada | | | |
| instruirilor/formărilor se include în| | | |
| dosarul de personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 9. FSS asigură comunicarea şi | 1 | | |
| colaborarea regulată referitoare la | | | |
| nevoile beneficiarilor cu LP, cu | | | |
| serviciul public de asistenţă socială| | | |
| de la nivelul autorităţilor publice | | | |
| locale şi judeţene şi cu alte | | | |
| instituţii publice locale şi | | | |
| centrale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 10. FSS promovează parteneriatul în | 1 | | |
| îngrijirea şi protecţia persoanelor | | | |
| adulte cu dizabilităţi, prin | | | |
| identificarea şi implicarea de | | | |
| organisme guvernamentale sau | | | |
| neguvernamentale, specialişti sau | | | |
| alte persoane resursă din diferite | | | |
| domenii de activitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – GĂZDUIRE – | 8 | | |
| FSS/LP asigură găzduirea | | | |
| beneficiarilor în condiţii de minim | | | |
| confort, siguranţă şi igienă. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt găzduiţi | | | |
| în locaţii curate, adaptate nevoilor | | | |
| lor, confortabile şi sigure din punct| | | |
| de vedere al securităţii personale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP este amplasată în comunitate, | 1 | | |
| are acces la mijloacele de transport | | | |
| în comun iar mijloacele prin care se | | | |
| asigură împrejmuirea nu împietează | | | |
| vizibilitatea. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Spaţiile LP, interioare şi | 1 | | |
| exterioare, sunt curate, igienizate | | | |
| şi oferă siguranţă; spaţiile | | | |
| interioare sunt luminoase şi dispun | | | |
| de sisteme de încălzire şi ventilaţie| | | |
| naturală/artificială. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. Fiecare cameră/dormitor asigură o | 1 | | |
| suprafaţă de cel puţin 6 mp pentru | | | |
| fiecare beneficiar, respectiv 8 mp | | | |
| pentru cel care utilizează fotoliu | | | |
| rulant; în cazul introducerii în | | | |
| cameră a celui de al doilea pat, | | | |
| între paturi există o distanţă de | | | |
| minim 1,50 m. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. Acordul persoanei pentru a locui | 1 | | |
| cu o altă persoană în cameră este | | | |
| inclus în dosarul personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. FSS/LP respectă prevederile legale| 1 | | |
| în ceea ce priveşte adaptările | | | |
| necesare pentru persoanele cu | | | |
| dizabilităţi, de exemplu: uşi cu | | | |
| deschidere largă, nu există scări şi | | | |
| praguri interioare sau există rampe | | | |
| de acces/lifturi sau planuri | | | |
| înclinate, mână curentă, altele. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. Lenjeria de pat, hainele | 1 | | |
| beneficiarului, asigurarea | | | |
| materialelor igienico-sanitare | | | |
| corespund prevederilor cerinţelor | | | |
| minime corespunzătoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. LP se compune din camerele/ | 1 | | |
| dormitoarele beneficiarilor, camera | | | |
| de socializare, bucătărie, baie/ | | | |
| duşuri/grup sanitar, cămară, alte | | | |
| dependinţe, curte, după caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 8. LP dispune de cel puţin un post | 1 | | |
| telefonic fix sau de un telefon | | | |
| mobil, accesibil beneficiarilor, | | | |
| precum şi de acces la internet. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – ALIMENTAŢIE – | 2 | | |
| LP asigură o alimentaţie corectă din | | | |
| punct de vedere nutriţional şi | | | |
| diversificată, într-un cadru | | | |
| familial. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii se hrănesc | | | |
| suficient, diversificat, în condiţii | | | |
| igienice şi ambianţă plăcută. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP asigură câte 3 mese/zi fiecărui| 1 | | |
| beneficiar şi, după caz, gustări la | | | |
| intervale echilibrate, variate de la | | | |
| o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât| | | |
| posibil, de preferinţele | | | |
| beneficiarilor; acordarea meselor se | | | |
| realizează în complementaritate/ | | | |
| completare cu mesele beneficiarilor | | | |
| de CZ. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. LP asigură consumul de fructe | 1 | | |
| proaspete şi de deserturi preparate | | | |
| (nu cumpărate), cel puţin de trei ori| | | |
| pe săptămână. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – ASISTENŢĂ PENTRU | 5 | | |
| SĂNĂTATE – | | | |
| FSS/LP se preocupă de menţinerea | | | |
| sănătăţii beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru îngrijirea stării de | | | |
| sănătate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS elaborează şi aplică procedura| 1 | | |
| privind menţinerea sănătăţii | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. LP înscrie beneficiarul la medicul| 1 | | |
| de familie, sprijină/încurajează | | | |
| accesul la serviciile de sănătate | | | |
| furnizate în comunitate, inclusiv | | | |
| consiliere şi terapie, îngrijire | | | |
| stomatologică şi oftalmologică, alte | | | |
| terapii şi sprijină beneficiarul să | | | |
| înţeleagă starea sa de sănătate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. Beneficiarii care nu-şi pot lua | 1 | | |
| singuri medicaţia sunt ajutaţi de | | | |
| personalul responsabilizat. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. FSS asigură sprijin pentru ca | 1 | | |
| fiecare beneficiar din LP să poată | | | |
| efectua anual câte o evaluare | | | |
| medicală completă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. LP se asigură că beneficiarul sau | 1 | | |
| reprezentantul legal al acestuia şi-a| | | |
| dat consimţământul pentru îngrijire | | | |
| şi tratamente medicale în situaţii | | | |
| excepţionale; consimţământul este | | | |
| inclus în dosarul personal al | | | |
| beneficiarului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul II – ACCESAREA SERVICIULUI | 9 | | |
| (Standarde 1 – 4) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – Informare – | 2 | | |
| FSS/LP asigură informarea persoanelor| | | |
| interesate cu privire la serviciul | | | |
| social. | | | |
| Rezultat: Persoanele interesate | | | |
| primesc informaţii cu privire la | | | |
| modul de organizare şi funcţionare a | | | |
| LP, oferta de servicii, drepturile şi| | | |
| obligaţiile beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP deţine şi pune la dispoziţia | 1 | | |
| persoanelor interesate materiale | | | |
| informative. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. LP include acordul scris în | 1 | | |
| vederea utilizării imaginii şi | | | |
| datelor cu caracter personal pe o | | | |
| anumită perioadă de timp, în dosarul | | | |
| personal al beneficiarului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – ADMITERE – | 3 | | |
| FSS realizează admiterea | | | |
| beneficiarilor în condiţiile în care | | | |
| poate răspunde, prin activităţile şi | | | |
| serviciile LP, nevoilor specifice | | | |
| identificate. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii/reprezentanţii| | | |
| legali cunosc şi acceptă condiţiile | | | |
| de admitere în LP. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS elaborează şi aplică procedura| 1 | | |
| de admitere a beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS emite dispoziţia de admitere | 1 | | |
| în baza analizei documentelor depuse;| | | |
| copie de pe dispoziţia de admitere | | | |
| este inclusă în dosarul personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS încheie contractul de | 1 | | |
| furnizare de servicii cu beneficiarul| | | |
| sau, după caz, cu reprezentantul | | | |
| legal al acestuia, în cel puţin trei | | | |
| exemplare originale: un exemplar se | | | |
| păstrează în dosarul personal al | | | |
| beneficiarului, un exemplar se | | | |
| păstrează la sediul FSS iar un | | | |
| exemplar se înmânează beneficiarului.| | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL | 2 | | |
| BENEFICIARULUI – | | | |
| FSS întocmeşte şi păstrează câte un | | | |
| dosar personal pentru fiecare | | | |
| beneficiar. | | | |
| Rezultat: Dosarele personale ale | | | |
| beneficiarilor conţin documentele | | | |
| prevăzute de standardele de calitate | | | |
| şi sunt păstrate în regim de | | | |
| confidenţialitate şi siguranţă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/LP completează dosarul iniţial| 1 | | |
| al beneficiarului cu alte documente | | | |
| prevăzute de standardele de calitate | | | |
| sau de legislaţia în vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS asigură arhivarea dosarelor | 1 | | |
| personale ale beneficiarilor, în | | | |
| condiţii de siguranţă şi | | | |
| confidenţialitate, pentru o perioadă | | | |
| de 5 ani de la încetarea acordării | | | |
| serviciilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – SUSPENDAREA/ÎNCETAREA | 2 | | |
| ACORDĂRII SERVICIILOR – | | | |
| FSS suspendă/încetează acordarea | | | |
| serviciului social la cererea | | | |
| beneficiarului sau în alte condiţii | | | |
| cunoscute şi acceptate de beneficiari| | | |
| sau de reprezentanţii lor legali. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| suspendate/încetate serviciile | | | |
| oferite în LP în condiţii cunoscute | | | |
| şi acceptate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS elaborează şi aplică procedura| 1 | | |
| de suspendare/încetare a acordării | | | |
| serviciului social. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Fişa de suspendare/încetare a | 1 | | |
| acordării serviciului cuprinde | | | |
| informaţii despre condiţiile în care | | | |
| beneficiarul a părăsit serviciul: | | | |
| situaţia care a determinat | | | |
| suspendarea/încetarea, documentele | | | |
| aferente, îmbrăcămintea şi mijloacele| | | |
| de transport folosite, însoţitori, | | | |
| bagaj, precum şi destinaţia | | | |
| comunicată. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul III – EVALUARE ŞI PLANIFICARE| 6 | | |
| (Standarde 1 – 3) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – EVALUARE – | 2 | | |
| FSS/LP identifică şi cunoaşte nevoile| | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| servicii în baza nevoilor individuale| | | |
| identificate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Pe parcursul găzduirii în LP, | 1 | | |
| evaluarea a fost/este realizată în | | | |
| funcţie de obiectivul general şi | | | |
| obiectivele pe termen scurt sau mediu| | | |
| stabilite pentru beneficiar şi ori de| | | |
| câte ori este nevoie. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS a acordat sprijin pentru | 1 | | |
| evaluarea beneficiarului în vederea | | | |
| revizuirii/actualizării documentului | | | |
| ce atestă încadrarea în grad de | | | |
| handicap, PIRIS, PIS sau în cadrul | | | |
| altor servicii specializate, atunci | | | |
| când a fost cazul. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – PLANUL PERSONAL DE | 2 | | |
| VIITOR – | | | |
| LP asigură condiţii pentru ca | | | |
| beneficiarii să poată atinge un maxim| | | |
| posibil de independenţă. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură servicii personalizate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Echipa multidisciplinară care a | 1 | | |
| efectuat evaluarea iniţială a | | | |
| completat Planul personal de viitor | | | |
| (PPV) pentru fiecare beneficiar. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. După perioada de 6 luni de la | 1 | | |
| evaluarea iniţială, PPV este analizat| | | |
| şi revizuit cel puţin o dată la 6 | | | |
| luni, în reuniune specială de | | | |
| sinteză, organizată de managerul de | | | |
| caz cu membrii personalului care | | | |
| lucrează direct cu beneficiarul. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – Monitorizare – | 2 | | |
| FSS/LP se asigură că activităţile şi/| | | |
| sau serviciile planificate prin PPV | | | |
| sunt realizate. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură implementarea PPV. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS desemnează un manager de caz | 1 | | |
| pentru fiecare beneficiar. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Evoluţia situaţiei/progreselor | 1 | | |
| beneficiarilor este discutată lunar, | | | |
| în întâlnirea de echipă a managerului| | | |
| de caz cu echipa; managerul de caz | | | |
| completează Fişa de monitorizare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul IV – ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII | 15 | | |
| (Standarde 1 – 15) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – INFORMARE ŞI CONSILIERE | 1 | | |
| SOCIALĂ/SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ| | | |
| – FSS/LP sprijină beneficiarii să | | | |
| dispună de cunoştinţe şi informaţii | | | |
| din domeniul social şi al | | | |
| dizabilităţii. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt informaţi| | | |
| cu privire la drepturi şi facilităţi | | | |
| sociale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de informare şi | 1 | | |
| consiliere socială se efectuează | | | |
| conform planificării din PPV, sunt | | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către coordonatorul LP | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – CONSILIERE PSIHOLOGICĂ -| 1 | | |
| FSS/LP se preocupă de menţinerea | | | |
| echilibrului psiho-afectiv al | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| asigurate condiţii pentru menţinerea | | | |
| echilibrului psiho-afectiv şi | | | |
| optimizare personală. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Consilierea psihologică este | 1 | | |
| recomandată de echipa de evaluare în | | | |
| PPV, se efectuează conform | | | |
| planificării, este monitorizată din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către coordonatorul LP şi din punct | | | |
| de vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – ABILITARE ŞI | 1 | | |
| REABILITARE – | | | |
| FSS/LP se preocupă ca beneficiarii | | | |
| să-şi dezvolte autonomia şi | | | |
| potenţialul funcţional. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| asigurate condiţii pentru dezvoltarea| | | |
| potenţialului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de abilitare şi | 1 | | |
| reabilitare sunt recomandate de | | | |
| echipa de evaluare în PPV, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către coordonatorul LP | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ -| 1 | | |
| FSS/LP asigură servicii de îngrijire | | | |
| şi asistenţă pentru beneficiari. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le este | | | |
| asigurată îngrijirea în baza | | | |
| evaluării nevoilor individuale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Activităţile de îngrijire şi | 1 | | |
| asistenţă sunt recomandate de echipa | | | |
| de evaluare în PPV, se efectuează | | | |
| conform planificării (numai în/la | | | |
| anumite momente/acţiuni ale | | | |
| activităţilor zilnice sau continuu), | | | |
| sunt monitorizate din punct de vedere| | | |
| al realizării de către coordonatorul | | | |
| LP şi din punct de vedere al | | | |
| evoluţiei situaţiei beneficiarului de| | | |
| către managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 5 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA APTITUDINILOR | | | |
| COGNITIVE – | | | |
| FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea aptitudinilor cognitive | | | |
| ale beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea aptitudinilor lor | | | |
| cognitive. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a aptitudinilor cognitive| | | |
| ale beneficiarilor sunt recomandate | | | |
| de echipa de evaluare în PPV, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către coordonatorul LP | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 6 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ZILNICE – | | | |
| FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor zilnice | | | |
| ale beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor zilnice. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a deprinderilor zilnice | | | |
| ale beneficiarilor sunt recomandate | | | |
| de echipa de evaluare în PPV, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către coordonatorul LP | | | |
| şi din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 7 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR DE | | | |
| COMUNICARE – | | | |
| FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| comunicare a beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| comunicare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a deprinderilor de | | | |
| comunicare a beneficiarilor sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PPV, se efectuează conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către coordonatorul LP şi din punct | | | |
| de vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 8 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR DE | | | |
| MOBILITATE – | | | |
| FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| mobilitate a beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| mobilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a deprinderilor de | | | |
| mobilitate a beneficiarilor sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PP, se efectuează conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către coordonatorul LP şi din punct | | | |
| de vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 9 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR DE | | | |
| AUTOÎNGRIJIRE – | | | |
| FSS/LP se preocupă de | | | |
| dezvoltarea/consolidarea | | | |
| deprinderilor beneficiarilor de | | | |
| autoîngrijire. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| autoîngrijire. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a deprinderilor de | | | |
| autoîngrijire a beneficiarilor sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PPV, se efectuează conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către coordonatorul LP şi din punct | | | |
| de vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 10 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR DE | | | |
| ÎNGRIJIRE A PROPRIEI SĂNĂTĂŢI – | | | |
| FSS/LP se preocupă de dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor | | | |
| beneficiarilor de îngrijire a | | | |
| propriei sănătăţi. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| îngrijire a propriei sănătăţi. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a deprinderilor de | | | |
| îngrijire a propriei sănătăţi sunt | | | |
| recomandate de echipa de evaluare în | | | |
| PPV, se efectuează conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| coordonatorul LP şi din punct de | | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 11 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR DE | | | |
| AUTOGOSPODĂRIRE – | | | |
| FSS/LP asigură cadrul şi sprijin | | | |
| pentru dezvoltarea deprinderilor | | | |
| beneficiarilor de autogospodărire. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt | | | |
| încurajaţi să realizeze acţiuni şi | | | |
| sarcini casnice, de fiecare zi, | | | |
| într-o ambianţă plăcută. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a deprinderilor de | | | |
| autogospodărire sunt recomandate de | | | |
| echipa de evaluare în PPV, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de coordonatorul LP şi din| | | |
| punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 12 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ – DEZVOLTAREA/ | | | |
| CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR DE | | | |
| INTERACŢIUNE – | | | |
| LP se preocupă de dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| interacţiune a beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dezvoltarea/ | | | |
| consolidarea deprinderilor de | | | |
| interacţiune şi stabilire a | | | |
| relaţiilor interpersonale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de dezvoltare/ | 1 | | |
| consolidare a deprinderilor de | | | |
| interacţiune sunt recomandate de | | | |
| echipa de evaluare în PPV, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de coordonatorul LP şi din| | | |
| punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 13 – DEPRINDERI DE VIAŢĂ | 1 | | |
| INDEPENDENTĂ: DOBÂNDIREA | | | |
| INDEPENDENŢEI ECONOMICE – | | | |
| FSS/LP se preocupă de dobândirea de | | | |
| către beneficiari a independenţei | | | |
| economice. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru dobândirea | | | |
| independenţei economice. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile privind dobândirea | 1 | | |
| independenţei economice este | | | |
| recomandată de echipa de evaluare în | | | |
| PPV, se efectuează conform | | | |
| planificării, sunt monitorizate din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| coordonatorul LP şi din punct de | | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 14 – EDUCAŢIE/PREGĂTIRE | 1 | | |
| PENTRU MUNCĂ – | | | |
| FSS/LP se preocupă de menţinerea/ | | | |
| îmbunătăţirea nivelului de educaţie/ | | | |
| pregătire pentru muncă a | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru menţinerea/ | | | |
| îmbunătăţirea nivelului de educaţie/ | | | |
| pregătire pentru muncă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de îmbunătăţire a | 1 | | |
| nivelului de educaţie/pregătire | | | |
| pentru muncă sunt recomandate de | | | |
| echipa de evaluare în PPV, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de coordonatorul LP şi din| | | |
| punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 15 – INTEGRARE ŞI | 1 | | |
| PARTICIPARE SOCIALĂ ŞI CIVICĂ – | | | |
| FSS/LP se preocupă de creşterea | | | |
| nivelului de implicare a | | | |
| beneficiarilor în viaţa socială şi | | | |
| civică. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru implicarea activă în | | | |
| viaţa socială şi civică a | | | |
| comunităţii. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile privind implicarea | 1 | | |
| beneficiarilor în viaţa socială şi | | | |
| civică sunt realizate de personal de | | | |
| specialitate şi cuprind: cunoaşterea | | | |
| mediului social, stimularea/învăţarea| | | |
| unui comportament adecvat situaţiilor| | | |
| sociale, implicarea în activităţi | | | |
| sportive, culturale, artistice | | | |
| desfăşurate în comunitate, | | | |
| participarea la acţiuni de recreere | | | |
| şi petrecere a timpului liber, la | | | |
| acţiuni de meşteşugărit, vizite, | | | |
| altele. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul V – PROTECŢIE ŞI DREPTURI | 12 | | |
| (Standarde 1 – 8) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR | 1 | | |
| BENEFICIARILOR – | | | |
| FSS/LP respectă drepturile | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Drepturile beneficiarilor | | | |
| sunt cunoscute şi respectate de | | | |
| personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/LP organizează sesiuni de | 1 | | |
| instruire a personalului privind | | | |
| respectarea drepturilor | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR| 1 | | |
| DE RISC – | | | |
| FSS/LP cunoaşte şi aplică | | | |
| managementul situaţiilor de risc. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin adecvat în situaţii de risc. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind managementul situaţiilor de | | | |
| risc. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 3 – CODUL DE ETICĂ – | 1 | | |
| FSS/LP elaborează şi aplică Codul de | | | |
| etică. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură tratament egal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP cunoaşte şi aplică Codul de | 1 | | |
| etică. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 4 – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA | 3 | | |
| NEGLIJĂRII, EXPLOATĂRII, VIOLENŢEI ŞI| | | |
| ABUZULUI – | | | |
| FSS/LP asigură un mediu fără pericole| | | |
| pentru beneficiari din punct de | | | |
| vedere al protecţiei împotriva | | | |
| neglijării, exploatării, violenţei şi| | | |
| abuzului. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt protejaţi| | | |
| împotriva tuturor formelor de | | | |
| neglijare, exploatare, violenţă şi | | | |
| abuz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind protecţia împotriva | | | |
| neglijării, exploatării, violenţei şi| | | |
| abuzului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS înregistrează în Registrul de | 1 | | |
| evidenţă a cazurilor de neglijare, | | | |
| exploatare, violenţă şi abuz toate | | | |
| situaţiile de neglijare, exploatare, | | | |
| violenţă, tratament degradant, abuz | | | |
| emoţional, fizic sau sexual şi | | | |
| acţionează pentru rezolvare, cu | | | |
| sprijinul beneficiarului, al LP şi/ | | | |
| sau al organelor abilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. FSS/LP organizează anual sesiuni | 1 | | |
| de instruire a personalului cu | | | |
| privire la recunoaşterea formelor de | | | |
| neglijare, exploatare, violenţă, | | | |
| neglijare, tratament degradant, abuz | | | |
| emoţional, fizic sau sexual. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 5 – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA | 3 | | |
| TORTURII ŞI TRATAMENTELOR CRUDE, | | | |
| INUMANE SAU DEGRADANTE – | | | |
| FSS/LP asigură un mediu fără pericole| | | |
| pentru beneficiari din punct de | | | |
| vedere al protecţiei împotriva | | | |
| torturii şi tratamentelor crude, | | | |
| inumane sau degradante. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt protejaţi| | | |
| împotriva torturii şi tratamentelor | | | |
| crude, inumane sau degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind protecţia împotriva torturii | | | |
| şi tratamentelor crude, inumane sau | | | |
| degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS înregistrează în Registrul de | 1 | | |
| evidenţă a cazurilor de tortură şi | | | |
| tratamente crude, inumane sau | | | |
| degradante, toate situaţiile de | | | |
| tortură şi tratamente crude, inumane | | | |
| sau degradante şi acţionează pentru | | | |
| rezolvare, cu sprijinul | | | |
| beneficiarului, al LP şi/sau al | | | |
| organelor abilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS/LP organizează anual sesiuni | 1 | | |
| de instruire a personalului cu | | | |
| privire la recunoaşterea situaţiilor/| | | |
| formelor de tortură, tratamente | | | |
| crude, inumane sau degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 6 – Asistenţă în caz de | 1 | | |
| deces – | | | |
| FSS/LP asigură asistenţa | | | |
| beneficiarilor aflaţi în stare | | | |
| terminală şi în caz de deces. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| asistenţa adecvată în caz de stare | | | |
| terminală şi serviciile necesare în | | | |
| caz de deces. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind asistenţa în stare terminală | | | |
| sau deces a beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 7 – Sesizări şi | 1 | | |
| reclamaţii – | | | |
| FSS/LP se preocupă de asigurarea | | | |
| continuă a calităţii activităţilor şi| | | |
| serviciilor acordate beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii îşi pot | | | |
| exprima opinia cu privire la | | | |
| calitatea îngrijirii şi protecţiei în| | | |
| LP şi pot depune reclamaţii în caz de| | | |
| nemulţumire. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. LP cunoaşte şi aplică procedura | 1 | | |
| privind înregistrarea şi soluţionarea| | | |
| sesizărilor/reclamaţiilor | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 8 – Satisfacţia | 1 | | |
| beneficiarilor – | | | |
| FSS/LP se preocupă de măsurarea | | | |
| gradului de satisfacţie a | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| creează cadrul pentru a-şi exprima | | | |
| satisfacţia sau insatisfacţia faţă de| | | |
| activităţile şi serviciile din LP. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/LP aplică anual chestionare | 1 | | |
| pentru cunoaşterea părerii | | | |
| beneficiarilor despre activităţi/ | | | |
| servicii/atitudini generale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| TOTAL | 67 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|

ANEXA 3

Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi

SECŢIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii şi acronime care au înţelesurile următoare:
____________________________________________________________________________
| ANPD | Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| AP | asistent personal al persoanei cu handicap grav |
|______________|_____________________________________________________________|
| APP | asistent personal profesionist |
|______________|_____________________________________________________________|
| beneficiar | persoana adultă încadrată în grad şi tip de handicap |
|______________|_____________________________________________________________|
| CAbR | Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CIA | Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CCdz | Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CPVI | Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CR | Centru rezidenţial |
|______________|_____________________________________________________________|
| CRes | Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CSRN | Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip |
| | ambulatoriu |
|______________|_____________________________________________________________|
| CZ | Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| document care| certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap |
| atestă | |
| încadrarea în| |
| grad de | |
| handicap | |
|______________|_____________________________________________________________|
| EM | Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| FSS | Furnizor de servicii sociale (public sau privat) |
|______________|_____________________________________________________________|
| Ic | Indicatori de control |
|______________|_____________________________________________________________|
| Im | Indicatori de monitorizare a aplicării reglementărilor din |
| | domeniul propriu al ANPD, în scopul îmbunătăţirii |
| | conţinutului standardelor de calitate în domeniul promovării|
| | drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (art. 1 alin. (3) |
| | din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, |
| | funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru |
| | Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările |
| | ulterioare) |
|______________|_____________________________________________________________|
| LP | Locuinţă protejată |
|______________|_____________________________________________________________|
| LmP | Locuinţă minim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| LMP | Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIRIS | Program individual de reabilitare şi integrare socială, în |
| | înţelesul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea|
| | drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu |
| | modificările şi completările ulterioare, art. 5, pct. 25 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIS | Plan individual de servicii, în înţelesul Legii nr. 448/2006|
| | privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu |
| | handicap, republicată, cu modificările şi completările |
| | ulterioare, art. 5, pct. 24 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PP | Plan personalizat = planificare de servicii şi activităţi |
| | realizată de echipa de evaluare a FSS |
|______________|_____________________________________________________________|
| PPV | Plan personal de viitor = stabileşte obiectivele pe termen |
| | scurt şi mediu de pregătire individuală a beneficiarului din|
| | LP, în vederea atingerii unui maxim de independenţă posibilă|
|______________|_____________________________________________________________|
| ROF | Regulament de organizare şi funcţionare |
|______________|_____________________________________________________________|
| Reprezentant | persoana desemnată, în condiţiile Codului civil, să |
| legal | reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplină|
| | de exerciţiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite |
| | de discernământ |
|______________|_____________________________________________________________|
| SAS | Servicii de asistenţă şi suport pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| SECPAH – | serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu |
| DGASPC | handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă |
| | socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale |
| | ale sectoarelor municipiului Bucureşti |
|______________|_____________________________________________________________|
| SID | Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)

Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CRes – este serviciul social care cuprinde un ansamblu de activităţi realizate pe durată determinată şi în anumite situaţii, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în îngrijirea asistenţilor personali, asistenţilor personali profesionişti, tutorilor sau a altor membri ai familiei, în vederea menţinerii potenţialului personal şi prevenirii instituţionalizării.

Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi – CCdz – este serviciul social care cuprinde un ansamblu de activităţi realizate pe durată determinată şi în anumite situaţii, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii critice de viaţă, în vederea menţinerii potenţialului personal şi prevenirii instituţionalizării.
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – ORGANIZARE ŞI | FSS asigură organizarea şi funcţionarea |
| FUNCŢIONARE | CRes/CCdz cu respectarea prevederilor |
| | legale în vigoare. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | CRes/CCdz sunt organizate şi funcţionează |
| | cu respectarea prevederilor legale în |
| | vigoare. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. CRes/CCdz este înfiinţat prin hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau prin hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea CRes/CCdz.
2. CRes/CCdz are avizul de înfiinţare emis de ANPD.
3. CRes are capacitate minimă de 4 locuri; capacitatea maximă este stabilită în funcţie de dimensiunea locaţiei, de resursele umane şi financiare disponibile.
CCdz are capacitate minimă de 2 locuri.
4. Beneficiarii CRes sunt persoane adulte cu dizabilităţi aflate în îngrijirea asistenţilor personali sau a asistenţilor personali profesionişti sau a reprezentanţilor legali care sunt în imposibilitate temporară de efectuare a îngrijirii lor; certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
Beneficiarii CCdz sunt persoane adulte cu dizabilităţi aflate în situaţii critice de viaţă (îmbolnăvire subită, accident sau deces a asistentului personal/a asistentului personal profesionist, evacuare din locuinţă, calamitate naturală etc.); certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate.
5. CRes şi CCdz pot fi organizate şi pot funcţiona în aceeaşi locaţie sau în locaţii diferite.
6. CRes/CCdz deţine autorizaţiile şi avizele de funcţionare în termen de valabilitate: autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut de procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; autorizaţia sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei; autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării de securitate la incendiu.
7. CRes/CCdz deţine şi respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare.
8. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului Cres/CCdz cel puţin o dată pe an; tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora constituie anexă la ROF.
9. Activitatea CRes/CCdz este coordonată de o persoană cu responsabilitatea de coordonator; coordonatorul poate fi managerul de caz sau o altă persoană, absolventă de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi cel puţin 1 an vechime în domeniul serviciilor sociale.
10. Coordonatorul CRes/CCdz elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puţin următoarele: scurtă descriere a activităţilor, gradul de implementare a standardelor de calitate şi problemele întâmpinate, proiecte finanţate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor/reprezentanţilor legali faţă de calitatea vieţii din CRes/CCdz; raportul este avizat de către FSS şi este disponibil la sediul acestuia; raportul de activitate poate fi postat pe site-ul FSS/CRes/CCdz.
11. FSS respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea şi responsabilizarea personalului faţă de serviciile şi activităţile din CRes/CCdz.
12. FSS are şi respectă planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul angajat.
13. Planul anual de instruire şi formare profesională cuprinde module de instruire privind: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi.
14. Personalul CRes/CCdz este instruit/format/perfecţionat anual cu privire la: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi; dovada instruirilor/formărilor se include în dosarul de personal.
15. FSS/CRes/CCdz consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului, în care se menţionează: data şi tema instruirii, numele şi semnătura participanţilor, numele şi semnătura persoanei care a realizat instruirea.
16. FSS asigură comunicarea şi colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu CRes/CCdz, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale.
17. FSS/CRes/CCdz încurajează activitatea voluntarilor şi foloseşte serviciile acestora în interesul beneficiarilor, în condiţiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul CRes/CCdz.
18. FSS/CRes/CCdz promovează parteneriatul în îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin identificarea şi implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialişti sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul raportului de activitate respectă cerinţele minime ale standardului.
Im 2 – Conţinutul planului anual de instruire şi formare profesională respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Cres/CCDz deţine hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea EM.
Ic 2 – CRes/CCdz deţine avizul de înfiinţare emis de ANPD.
Ic 3 – Documentele care atestă calitatea de persoană încadrată în grad de handicap a beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 4 – ROF este disponibil la sediul CRes/CCdz, inclusiv tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora.
Ic 5 – FSS respectă prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea şi responsabilizarea personalului, inclusiv a coordonatorului, faţă de activităţile şi serviciile din CRes/CCdz.
Ic 6 – Raportul anual de activitate este disponibil la sediul FSS.
Ic 7 – Personalul angajat al CRes/CCdz a fost instruit anual cu privire la temele prevăzute în standardele minime de calitate.
Ic 8 – FSS menţine comunicarea şi colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu CRes/CCdz, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale.
Ic 9 – FSS/CRes/CCdz foloseşte serviciile voluntarilor în interesul beneficiarilor, în condiţiile legii.
Ic 10 – FSS/CRes/CCdz are parteneriate în desfăşurare având ca obiect îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – GĂZDUIRE | FSS/CRes/CCdz asigură găzduirea |
| | beneficiarilor în condiţii de minim |
| | confort, siguranţă şi igienă. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt găzduiţi, pe termen |
| | limitat, în locaţii curate, adaptate |
| | nevoilor lor, confortabile şi sigur din |
| | punct de vedere al securităţii personale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Cres/CCdz este amplasat în comunitate şi are acces la mijloacele de transport în comun.
2. CRes se compune din camerele/dormitoarele beneficiarilor, camera de socializare, bucătărie, baie/grup sanitar, alte dependinţe, curte, după caz.
3. CCdz se compune din camerele/dormitoarele beneficiarilor, camera de socializare, o cameră pentru separarea persoanelor cu probleme grave de sănătate, baie/grup sanitar, bucătărie, alte dependinţe, curte, după caz.
4. În situaţia în care CRes şi CCdz gestionează o locaţie comună, cele două servicii vor fi separate prin cel puţin un hol.
5. Mijloacele prin care se asigură împrejmuirea CRes/CCdz, acolo unde este cazul, nu împietează vizibilitatea în şi dinspre locaţie.
6. FSS/CRes/CCdz respectă prevederile legale în ceea ce priveşte adaptările necesare pentru persoanele cu dizabilităţi, de exemplu: uşi cu deschidere largă, nu există scări şi praguri interioare sau există rampe de acces sau planuri înclinate, mână curentă, altele.
7. Spaţiile interioare şi exterioare ale CRes/CCdz oferă siguranţă beneficiarilor, de exemplu: ferestrele sunt securizate, instalaţiile şi cablurile electrice sunt izolate, uşile au sisteme de închidere accesibile beneficiarilor şi personalului, în caz de urgenţă.
8. Acolo unde există, spaţiile exterioare sunt amenajate, de exemplu cu bănci, foişoare şi/sau cu diverse echipamente de relaxare şi mişcare, de exemplu coş de baschet, mese de şah, altele.
9. Echipamentele şi materialele utilizate la amenajarea spaţiilor exterioare previn producerea de accidente, de tip alunecări, căderi, plăgi înţepate sau tăiate, altele.
10. Spaţiile interioare beneficiază de lumină naturală şi de lumină artificială, după caz.
11. CRes/CCdz dispune de sisteme de încălzire şi de deschideri directe (uşi, ferestre) către aer liber, pentru ventilaţie naturală.
12. Fiecare beneficiar din CRes are în folosinţă o cameră proprie.
13. Fiecare cameră/dormitor asigură o suprafaţă de cel puţin 6 mp pentru fiecare beneficiar, respectiv 8 mp pentru cel care utilizează fotoliu rulant.
14. CCdz poate găzdui două persoane într-o cameră/dormitor, cu condiţia respectării opiniei beneficiarului şi a parametrilor de suprafaţă.
15. Camera/dormitorul cuprinde cel puţin câte o noptieră pentru fiecare pat şi un dulap.
16. CRes/CCdz asigură pentru fiecare beneficiar lenjerie de pat, pături, prosoape şi alte obiecte de uz personal.
17. Lenjeria de pat este curată şi în stare bună, se schimbă ori de câte ori este nevoie.
18. Hainele beneficiarului sunt personalizate în funcţie de sex şi vârstă, suficiente, bine întreţinute, curate şi adecvate sezonului.
19. CRes/CCdz poate asigura, după caz, materiale igienico-sanitare necesare în vederea satisfacerii nevoilor beneficiarului iar acestea sunt depozitate corespunzător.
20. CRes/CCdz dispune de câte un grup sanitar la maxim 4 persoane; grupul sanitar este dotat cu vas de toaletă cu capac, chiuvetă, cadă sau duş, instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.
21. CRes/CCdz dispune de o cameră/un spaţiu care poate fi utilizat/ă atât pentru efectuarea activităţilor de zi a beneficiarilor cât şi pentru socializare şi primirea de vizitatori, dotat/ă cu fotolii, canapea, tv, radio, altele.
22. Camerele video din CRes/CCdz sunt plasate numai la intrare, în spaţiile interioare comune şi în spaţiile exterioare.
23. CRes/CCdz dispune de cel puţin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum şi de acces la internet.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Hainele beneficiarului sunt suficiente, bine întreţinute şi adecvate sexului, vârstei şi sezonului.
Im 2 – Lenjeria de pat este curată şi în stare bună.
Im 3 – Spaţiile interioare degajă o atmosferă familială.

Indicatori de control:
Ic 1 – CRes/CCdz este amplasat în comunitate, are acces la mijloacele de transport în comun iar mijloacele prin care se asigură împrejmuirea nu împietează vizibilitatea.
Ic 2 – Spaţiile CRes/CCdz, interioare şi exterioare, sunt curate, igienizate şi oferă siguranţă; spaţiile interioare sunt luminoase şi dispun de sisteme de încălzire şi ventilaţie naturală/artificială.
Ic 3 – Suprafeţele alocate fiecărui beneficiar respectă prevederile cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 4 – CRes/CCdz este adaptat corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi.
Ic 5 – Lenjeria de pat, hainele beneficiarului, atribuirea materialelor igienico-sanitare şi a obiectelor de uz personal corespund prevederilor cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 6 – Spaţiile CRes/CCdz au destinaţii şi sunt dotate în conformitate cu prevederile cerinţelor minime corespunzătoare.
Ic 7 – CRes/CCdz dispune de cel puţin un post telefonic fix sau de un telefon mobil, accesibil beneficiarilor, precum şi de acces la internet.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – ALIMENTAŢIE | FSS/CRes/CCdz asigură o alimentaţie corectă|
| | din punct de vedere nutriţional şi |
| | diversificată, într-un cadru familial. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii se hrănesc suficient, |
| | diversificat, în condiţii igienice şi |
| | ambianţă plăcută. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. CRes/CCdz are bucătărie sau oficiu, echipată cu cel puţin: chiuvetă, aragaz/microunde, frigider, masă, scaune, spaţiu pentru depozitare alimente.
2. CRes/CCdz evită folosirea produselor alimentare semi-preparate sau procesate şi încurajează consumul de fructe şi de deserturi preparate, cel puţin de trei ori pe săptămână.
3. Beneficiarii pot servi masa în bucătărie, în camera de socializare sau în cameră/dormitor, în funcţie de situaţia personală.
4. CRes/CCdz asigură veselă, tacâmuri sau tacâmuri adaptate, după caz, feţe de masă, alte materiale necesare asigurării unui mediu plăcut.
5. CRes/CCdz asigură câte 3 mese/zi fiecărui beneficiar şi, după caz, gustări, la intervale echilibrate, variate de la o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât posibil, de preferinţe.
6. CRes/CCdz respectă dieta recomandată pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.
7. Personalul acordă sprijin beneficiarilor, relaţionează cu acesta cu discreţie şi calm, menţine un climat suportiv şi dovedeşte respect.

Indicatori de control:
Ic 1 – Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată nevoilor şi preferinţelor.
Ic 2 – CRes/CCdz asigură consumul de fructe proaspete şi de deserturi preparate (nu cumpărate), cel puţin de trei ori pe săptămână.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – ASISTENŢĂ PENTRU | FSS/CRes/CCdz se preocupă de menţinerea |
| SĂNĂTATE | sănătăţii beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin pentru |
| | îngrijirea stării de sănătate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor.
2. Procedura precizează, cel puţin: modul de gestiune a medicamentelor; modul de prevenire şi gestionare a situaţiilor critice şi comportamentelor indezirabile datorate stării de sănătate, de tipul: furt, încălcarea intimităţii, distrugerea bunurilor; condiţiile de respectare a dreptului la alegere a unui tratament din partea beneficiarului sau reprezentantului său legal; modalităţi de intervenţie în situaţiile de neglijenţă a stării de sănătate şi igienei din partea beneficiarului, precum şi în situaţiile de dependenţă de alcool, substanţe ilegale, tutun; situaţiile în care se solicită intervenţia de urgenţă.
3. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor.
4. FSS/CRes/CCdz utilizează Fişa de monitorizare a stării de sănătate care conţine, în funcţie de informaţiile colectate, evidenţa internărilor, tratamentelor, recomandările medicilor specialişti pentru medicaţia administrată (denumire comercială şi dozaj), evidenţa acesteia şi alte situaţii medicale în care au fost implicaţi beneficiarii.
5. Completarea/actualizarea Fişei de monitorizare a stării de sănătate se face de către personal responsabilizat în acest sens.
6. În cazul în care beneficiarii necesită tratament medical permanent şi supravegheat, personalul din CRes/CCdz consemnează în Fişa de monitorizare a stării de sănătate zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea generală.
7. CRes/CCdz verifică calitatea de asigurat a beneficiarului şi ia legătura cu medicul de familie.
8. Personalul responsabilizat prin fişa de post din CRes/CCdz poate acorda prim ajutor şi poate gestiona tratamentul bolilor minore (răceli, dureri de cap etc.) şi aplicarea medicaţiei prescrise, poate acorda sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea escarelor şi altele.
9. CRes/CCdz dispune de un dulap închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale şi la care are acces numai personalul responsabilizat.
10. În cazul în care un beneficiar refuză medicaţia orală recomandată, personalul responsabilizat consemnează refuzul în Fişa de monitorizare a stării de sănătate.
11. Beneficiarii care nu-şi pot lua singuri medicaţia sunt ajutaţi de personalul responsabilizat.
12. În situaţia în care un beneficiar din CRes/CCdz are un plan de prevenire, intervenţie şi recuperare individualizat, realizat de specialişti, CRes/CCdz urmăreşte realizarea acestuia.
13. CRes/CCdz se asigură că beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia şi-a dat consimţământul pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale; consimţământul este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fişa de monitorizare a stării de sănătate este actualizată şi inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
Ic 2 – Medicamentele şi materialele sanitare sunt depozitate în condiţii de siguranţă.
Ic 3 – Consimţământul beneficiarului/reprezentantului legal pentru îngrijire şi tratamente medicale în situaţii excepţionale este inclus în dosarul personal.

MODULUL II – ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE | FSS/CRes/CCdz asigură informarea |
| | persoanelor interesate cu privire la |
| | serviciul social. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Persoanele interesate primesc informaţii cu|
| | privire la modul de organizare şi |
| | funcţionare a CRes/CCdz, oferta de |
| | servicii, drepturile şi obligaţiile |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează materiale informative cu privire la CRes/CCdz.
2. Materialele informative cuprind cel puţin: condiţii de admitere, servicii şi activităţi, condiţii de suspendare/încetare, conţinutul contractului de furnizare de servicii, durata acordării serviciilor, drepturile şi obligaţiile părţilor.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic.
4. CRes/CCdz deţine şi pune la dispoziţia persoanelor interesate materiale informative.
5. CRes/CCdz utilizează mijloace de informare adaptate, după caz: informaţii clare şi simple/limbaj uşor de citit, prezentări audio-video, limbaj Braille, limbaj mimico-gestual.
6. FSS/CRes/CCdz utilizează imagini ale beneficiarilor şi/sau date cu caracter personal în materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al reprezentanţilor legali, acord valabil pe o anumită perioadă de timp.
7. CRes/CCdz include acordul scris în vederea utilizării imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/CRes/CCdz se asigură că materialele informative sunt actualizate cu regularitate.
9. CRes/CCdz permite accesul persoanelor interesate de a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor şi serviciilor, dacă sunt locuri disponibile.
10. În timpul vizitei, persoanele interesate sunt însoţite de un angajat al CRes/CCdz care oferă informaţiile solicitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul materialelor informative respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este disponibilă la sediul CRes/CCdz.
Ic 2 – Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – ADMITERE | FSS realizează admiterea beneficiarilor în |
| | condiţiile în care poate răspunde, prin |
| | activităţile şi serviciile CRes/CCdz, |
| | nevoilor lor individuale. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc |
| | şi acceptă condiţiile de admitere în CRes/ |
| | CCdz. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Pentru a beneficia de serviciile CRes/CCdz, potenţialii beneficiarii adresează o cerere către serviciul public de asistenţă socială din subordinea autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază are domiciliul/reşedinţa persoana cu dizabilităţi, către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeană, respectiv locală a sectorului municipiului Bucureşti sau către un furnizor privat de servicii sociale, acreditat/licenţiat în condiţiile legii.
2. Cererea de admitere în CRes este supusă aprobării FSS în maxim 3 zile.
3. Cererea de admitere în CCdz este supusă aprobării FSS în maxim 8 ore.
4. DGASPC poate acorda din oficiu servicii de CRes/CCdz.
5. FSS emite dispoziţia de admitere în baza analizei situaţiei persoanei; copie de pe dispoziţia de admitere este inclusă în dosarul personal.
6. FSS/CRes/CCdz explică beneficiarilor prevederile din contractul de furnizare de servicii realizat pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale înainte de a fi semnat, utilizând, după caz, formate accesibilizate: prezentări audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
7. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia, în cel puţin trei exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul FSS iar un exemplar se înmânează beneficiarului/reprezentantului legal.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii de admitere respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Dispoziţia de admitere este inclusă în dosarul personal.
Ic 2 – Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanţii legali ai acestora şi actualizate după caz sunt disponibile la sediul FSS, în original şi în dosarul personal al beneficiarului, în original.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – DOSARUL PERSONAL | FSS întocmeşte şi păstrează câte un dosar |
| AL BENEFICIARULUI | personal pentru fiecare beneficiar. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Dosarele personale ale beneficiarilor |
| | conţin documentele prevăzute de standardele|
| | de calitate şi sunt păstrate în regim de |
| | confidenţialitate şi siguranţă. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/CRes/CCdz întocmeşte dosarul personal iniţial al beneficiarului, care cuprinde cel puţin următoarele documente:
a) cererea de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal;
b) dispoziţia de admitere din partea FSS, în original;
c) copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz, ale beneficiarului;
d) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, aflat în termen de valabilitate;
e) contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original.
2. CRes/CCdz completează dosarul iniţial al beneficiarului cu alte documente din perioada încetării.
3. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.
4. Consultarea dosarului personal de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS/CRes/CCdz.
5. Consultarea dosarului personal de către o persoană din afara sistemului de protecţie/asistenţă socială se face cu acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal, în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS/CRes/CCdz; excepţie fac cazurile în care consultarea dosarului este solicitată de organele de poliţie/cercetare penală; acordul scris se păstrează în dosarul personal.
6. CRes/CCdz păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în dulapuri închise, accesibile numai personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii în acest sens precizate în fişa de post.
7. FSS asigură arhivarea dosarelor personale, în regim de confidenţialitate, pe o perioadă minimă de 5 ani de la încetarea acordării serviciilor.
8. FSS/CRes/CCdz ţine evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul CRes/CCdz.
Ic 2 – Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate.
Ic 3 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate de către FSS în condiţii care permit păstrarea confidenţialităţii datelor.
Ic 4 – FSS/CRes/CCdz deţine evidenţa dosarelor personale arhivate pe suport de hârtie sau electronic.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – SUSPENDAREA/ | FSS suspendă/încetează acordarea |
| ÎNCETAREA ACORDĂRII | serviciului social la cererea |
| SERVICIILOR | beneficiarului sau în alte condiţii |
| | cunoscute şi acceptate de beneficiari sau |
| | de reprezentanţii lor legali. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarilor le sunt suspendate/încetate |
| | serviciile oferite în CRes/CCdz în condiţii|
| | cunoscute şi acceptate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS explică beneficiarului sau reprezentantului său legal, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, prevederile privind suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social.
2. Principalele situaţii în care FSS poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal;
b) în caz de internare în spital pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
c) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul şi acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.
3. Principalele situaţii în care FSS poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:
a) la expirarea termenului prevăzut în contract;
b) la cererea scrisă a beneficiarului;
c) la cererea reprezentantului legal; în cazul CCdz, cererea va fi însoţită de un angajament scris prin care reprezentantul legal se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului;
d) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituţiei respective;
e) CRes/CCdz nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide;
f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale;
g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele);
h) în caz de deces.
4. CRes/CCdz întocmeşte Fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului în maxim 4 ore de la constatarea situaţiei în care se află beneficiarul; fişa face parte din dosarul personal al acestuia.
5. Fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului cuprinde informaţii despre condiţiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situaţia care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea şi mijloacele de transport folosite, însoţitori, bagaj, precum şi destinaţia comunicată.
6. În situaţia încetării acordării serviciului, CRes/CCdz transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către FSS, în baza unui proces-verbal de predare-primire.
7. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea-primirea documentelor se face în baza unui proces-verbal încheiat cu FSS; procesele-verbale de predare-primire sunt semnate de părţi şi arhivate.
8. FSS/CRes/CCdz deţine un registru de evidenţă a intrărilor/ieşirilor beneficiarilor.
9. Registrul de evidenţă cuprinde cel puţin următoarele: datele de identificare a beneficiarilor, sumarul documentaţiei care motivează intrarea în/ieşirea din serviciul social CRes/CCdz, data predării dosarului personal şi semnături.

Indicatori de control:
Ic 1 – Dosarele personale arhivate ale beneficiarilor conţin copie de pe fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului; în cazul încetării, dosarul personal cuprinde şi procesul-verbal de predare-primire, în original.
Ic 2 – Registrul de evidenţă a intrărilor/ieşirilor beneficiarilor, completat conform cerinţelor minime ale standardului, este disponibil la sediul FSS/CRes/CCdz.

MODULUL III – EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standarde 1 – 3)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – EVALUARE | FSS/CRes/CCdz identifică nevoile |
| ANTERIOARĂ ADMITERII ÎN CRes/ | beneficiarilor anterior admiterii în CRes, |
| EVALUARE POST-ADMITERE ÎN CCdz| la domiciliul acestora, sau identifică |
| | nevoile beneficiarilor post admitere în |
| | CCdz. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc servicii în baza |
| | nevoilor individuale identificate. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Evaluarea anterioară admiterii în CRes este realizată la domiciliul persoanei adulte cu dizabilităţi, imediat după aprobarea cererii de admitere. Evaluarea post-admitere a beneficiarului din CCdz este realizată la sediul CCdz, după admitere.
2. Din echipa care realizează evaluarea la domiciliu, în cazul CRes, fac parte cel puţin un asistent social şi un psiholog din cadrul FSS. Evaluarea post-admitere este realizată de SECPAH – DGASPC, la sediul CCdz.
3. Evaluarea anterioară admiterii în CRes are ca scop identificarea obiceiurilor de viaţă a persoanei adulte cu dizabilităţi.
4. Evaluarea post-admitere în CCdz are ca scop identificarea nevoilor şi serviciilor corespunzătoare.
5. Totodată, echipa de evaluare identifică problemele legate de starea generală de sănătate, de gradul de autonomie, comunicare, de nevoile specifice de asistenţă, îngrijire, abilitare şi reabilitare, interrelaţionare, de nevoile educaţionale, culturale, riscurile posibile şi eventualele dependenţe (droguri, alcool, tutun, altele).
6. În cadrul evaluării, echipa de evaluare selectează informaţii din PIS şi PIRIS, din alte documente.
7. Echipa de evaluare se preocupă să implice persoana cu dizabilităţi şi să asculte opinia acesteia.
8. Echipa de evaluare consemnează rezultatele fie în Fişa de evaluare anterioară admiterii – pentru CRes/fie în Fişa de evaluare post-admitere – pentru CCdz, incluse în dosarul personal al beneficiarului.
9. Fişa de evaluare anterioară admiterii/Fişa de evaluare post-admitere cuprind cel puţin următoarele: rezultatele evaluării, nevoile identificate, obiectivele pe termen scurt, serviciile şi activităţile recomandate, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum şi cea a persoanei adulte cu dizabilităţi sau a reprezentantului său legal.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Fişei de evaluare anterioară admiterii sau al Fişei de evaluare post-admitere respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Fişa de evaluare anterioară admiterii sau Fişa de evaluare post-admitere este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – PLANUL | CRes/CCdz asigură activităţi |
| PERSONALIZAT | corespunzătoare nevoilor individuale ale |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Fiecare beneficiar primeşte servicii în |
| | funcţie de nevoile identificate prin |
| | evaluare. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Echipa care a efectuat Fişa de evaluare anterioară admiterii în CRes/Fişa de evaluare post-admitere în CCdz completează Plan personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar.
2. PP – CRes urmăreşte respectarea programului obişnuit de viaţă a beneficiarului şi asigură realizarea activităţilor din care acesta se compune.
3. În PP – CRes sunt specificate: programarea serviciilor şi activităţilor, modalităţile de realizare, ţinând cont de implicarea şi opiniile beneficiarului, semnăturile.
4. În PP – CCdz sunt specificate: programarea serviciilor şi activităţilor, modalităţi de realizare (în CZ, altele), ţinând cont de implicarea şi opiniile beneficiarului, semnăturile.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul PP respectă cerinţele minime ale standardului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – MONITORIZARE | CRes/CCdz se asigură că activităţile şi/sau|
| | serviciile planificate prin PP/PIS sunt |
| | realizate. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură implementarea |
| | PP şi PIS. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS desemnează un manager de caz pentru fiecare beneficiar.
2. FSS se asigură că managerul de caz coordonează, monitorizează şi evaluează implementarea PP a beneficiarilor.
3. Evoluţia situaţiei/progreselor beneficiarilor este discutată săptămânal, în întâlnirea managerului de caz cu echipa; managerul de caz completează Fişa de monitorizare.
4. Fişa de monitorizare cuprinde sinteza privind evoluţia situaţiei beneficiarului, sinteză realizată în cadrul întâlnirilor dintre managerul de caz şi personalul implicat în serviciile oferite beneficiarului, precum şi comentariile privind modul în care se asigură beneficiarilor un mediu sigur din punct de vedere al protecţiei împotriva exploatării, violenţei şi abuzului protecţiei, împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
5. FSS/CRes/CCdz se asigură că Fişa de monitorizare este utilizată corespunzător cerinţelor standardului de calitate.
6. La încetarea acordării serviciilor, Fişa de monitorizare, însoţită de PP, este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Fişei de monitorizare respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP şi Fişele de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL IV – ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII (Standarde 1 – 4)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE ŞI | FSS/CRes/CCdz sprijină beneficiarii să |
| CONSILIERE SOCIALĂ/SERVICII DE| dispună de cunoştinţe şi informaţii din |
| ASISTENŢĂ SOCIALĂ | domeniul social şi al dizabilităţii. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt informaţi cu privire la |
| | drepturi şi facilităţi sociale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de informare şi consiliere socială se efectuează conform planificării din PP, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul CRes/CCdz şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de informare şi consiliere socială, după caz, constau în:
a) informare şi consiliere socială cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere;
b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
d) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei;
e) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, tratamente balneo etc.;
f) informare şi sprijin pentru obţinerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale;
h) sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă, obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare;
i) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a mediului de muncă;
j) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare.
3. Personalul implicat în activităţile de informare şi consiliere socială poate fi: asistent social.
4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
6. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
7. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de informare şi consiliere socială şi/sau juridică sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – CONSILIERE | FSS/CRes/CCdz se preocupă de menţinerea |
| PSIHOLOGIC | echilibrului psiho-afectiv al |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor le sunt asigurate condiţii |
| | pentru menţinerea echilibrului |
| | psiho-afectiv. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Consilierea psihologică este recomandată de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării, este monitorizată din punct de vedere al realizării de către coordonatorul FSS/CRes/CCdz şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Consilierea are ca obiective: dezvoltarea comportamentului adecvat situaţiilor sociale, dezvoltarea atenţiei şi gândirii pozitive, adecvarea emoţiilor, conştientizarea de sine, evitarea situaţiilor de izolare socială şi depresie, optimizarea şi dezvoltarea personală, autocunoaşterea, altele.
3. Consilierea psihologică cuprinde programe de consiliere şi terapie suportivă, intervenţii terapeutice specifice.
4. Consilierea psihologică se desfăşoară de CZ, la sediul acestuia sau, după caz, în CRes/CCdz.
5. Personalul implicat în realizarea consilierii psihologice poate fi: psiholog, psihoterapeut.
6. FSS/CRes/CCdz poate implica şi alţi specialişti, în vederea asigurării unor servicii specifice pentru beneficiari.
7. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
8. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
9. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
10. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Consilierea psihologică este realizată de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – ÎNGRIJIRE ŞI | FSS/CRes/CCdz asigură servicii de îngrijire|
| ASISTENŢĂ | şi asistenţă pentru beneficiari. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc îngrijire şi asistenţă|
| | sub diverse forme, într-un climat calm şi |
| | prietenos. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de îngrijire şi asistenţă sunt recomandate în PP, se efectuează conform planificării, sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul CRes/CCdz şi din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile de îngrijire şi asistenţă, după caz, constau în:
a) sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.);
c) sprijin pentru administrarea medicamentaţiei, în limita competenţei, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;
d) sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, prevenirea ulcerului de decubit (tratarea escarelor) şi altele;
e) sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului;
f) sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături;
g) sprijin pentru comunicare, altele.
3. CRes/CCdz asigură, în cazul în care beneficiarii nu dispun de ele, obiecte de igienă personală: periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.
4. CRes/CCdz are în dotare tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces necesare pentru realizarea activităţilor.
5. Personalul este instruit cu regularitate pe teme referitoare la utilizarea tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi tehnologiilor de acces.
8. Personalul implicat în activităţile de îngrijire şi asistenţă poate fi: pedagog de recuperare, pedagog social, lucrător social, infirmieră, instructor de ergoterapie, terapeut ocupaţional, alţi terapeuţi.
9. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
10. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
11. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
12. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de îngrijire şi asistenţă sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – PROGRAM OBIŞNUIT | FSS/CRes/CCdz asigură desfăşurarea |
| DE VIAŢĂ | programului obişnuit de viaţă a |
| | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii îşi continuă programul |
| | obişnuit de viaţă. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. CRes desfăşoară activităţi în baza PP, în vederea continuării programului obişnuit de viaţă a beneficiarului, monitorizarea realizării este asigurată de către coordonatorul CRes iar din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz.
2. Activităţile, după caz, constau în:
a) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea abilităţilor cognitive;
b) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice;
c) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare;
d) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate;
e) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire;
f) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de de îngrijire a propriei sănătăţi;
g) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire;
h) continuarea programului de stimulare pentru menţinerea/dezvoltarea deprinderilor de interrelaţionare;
i) continuarea programelor de abilitare şi reabilitare;
j) continuarea programelor de educaţie/formare profesională/pregătire pentru muncă;
k) continuarea programelor de integrare socială şi civică.
3. CCdz desfăşoară activităţi în baza PP, în vederea identificării nevoilor individuale ale beneficiarilor şi asigurării serviciilor necesare, monitorizarea realizării este asigurată de către coordonatorul CRes iar din punct de vedere al evoluţiei situaţiei beneficiarului de către managerul de caz/responsabilul de caz.
4. FSS/CRes/CCdz asigură tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces şi alte produse necesare, în funcţie de specificul activităţilor.
5. Personalul implicat poate fi: asistent social, tehnician de asistenţă socială, lucrător social, psiholog, psihoterapeut, logoped, pedagog de recuperare, pedagog social, terapeut ocupaţional, instructor de ergoterapie, instructor de educaţie, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, medic, asistent medical, infirmieră, alţi terapeuţi.
6. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia.
7. FSS/CRes/CCdz poate implica şi alţi specialişti, în vederea asigurării unor servicii specifice pentru beneficiari.
8. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi îi oferă acestuia confort psihic.
9. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu managerul de caz, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
10. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – FSS/CRes/CCdz realizează activităţile conform PP, cu personal de specialitate.
Ic 2 – FSS/CRes/CCdz a asigurat/asigură tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces şi alte produse necesare, în funcţie de specificul activităţilor.
Ic 3 – FSS/CRes/CCdz a implicat/implică şi alţi specialişti, în vederea asigurării unor servicii specifice pentru beneficiari.
Ic 4 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECŢIE ŞI DREPTURI (Standarde 1 – 8)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – RESPECTAREA | CRes/CCdz respectă drepturile |
| DREPTURILOR BENEFICIARILOR | beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi|
| | respectate de personal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Beneficiarii au, în principal, următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare;
b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea;
h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare;
i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/CRes/CCdz organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – MANAGEMENTUL | FSS cunoaşte şi aplică managementul |
| SITUAŢIILOR DE RISC | situaţiilor de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin adecvat în |
| | situaţii de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.
2. Procedura precizează, cel puţin: exemple de tulburări de comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţia de urgenţă, în mod exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a intervenţiei de urgenţă, modul de acţiune în caz de fugă a beneficiarului, de agresiune, plecare neanunţată, modalităţi de acţiune post-situaţie de risc.
3. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.
4. CRes/CCdz comunică către FSS, în termen de maxim 4 ore, situaţiile care au necesitat intervenţia de urgenţă.
5. Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind managementul situaţiilor de risc respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaţiilor de risc este disponibilă la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 – Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – CODUL DE ETICĂ | FSS elaborează şi aplică Codul de etică. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură tratament |
| | egal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică Codul de etică.
2. Codul de etică cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare.
3. Codul de etică prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.
4. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică Codul de etică.
5. FSS/CRes/CCdz organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Codului de etică respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – PROTECŢIA | FSS/CRes/CCdz asigură un mediu fără |
| ÎMPOTRIVA NEGLIJĂRII, | pericole pentru beneficiari din punct de |
| EXPLOATĂRII, VIOLENŢEI ŞI | vedere al protecţiei împotriva neglijării, |
| ABUZULUI | exploatării, violenţei şi abuzului. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva |
| | tuturor formelor de neglijare, exploatare, |
| | violenţă şi abuz. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
2. Procedura precizează cel puţin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare şi semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizează totodată modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de violenţă şi abuz sesizate de personal în timpul activităţii acestuia în relaţie cu beneficiarul/familia acestuia.
4. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
5. FSS/CRes/CCdz organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea formelor de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.
7. CRes/CCdz încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violenţă, neglijare şi abuz.
8. FSS înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CRes/CCdz şi/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului este disponibilă la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – FSS/CRes/CCdz a consemnat/consemnează în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz.
Ic 4 – Sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 5 – PROTECŢIA | FSS/CRes/CCdz asigură un mediu fără |
| ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI | pericole pentru beneficiari din punct de |
| TRATAMENTELOR CRUDE, INUMANE | vedere al protecţiei împotriva torturii şi |
| SAU DEGRADANTE | tratamentelor crude, inumane sau |
| | degradante. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva |
| | torturii şi tratamentelor crude, inumane |
| | sau degradante. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
2. Procedura precizează cel puţin: modul de identificare şi semnalare a cazurilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
3. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
4. FSS/CRes/CCdz organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea situaţiilor/formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
5. CRes/CCdz încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de tratament crud, inuman sau degradant.
6. FSS înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamentelor crude, inumane sau degradante, toate cazurile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al CRes/CCdz şi/sau al organelor abilitate.
7. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazurile de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante este disponibilă la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 – FSS/CRes/CCdz a organizat/organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea situaţiilor/formelor de tortură, tratamente crude, inumane sau degradante.
Ic 3 – FSS a consemnat/consemnează în Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante toate situaţiile de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante.
Ic 3 – Sesizările referitoare la cazuri de tortură şi tratamente crude, inumane sau degradante au fost înregistrate şi sunt arhivate împreună cu soluţia de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 6 – ASISTENŢA ÎN CAZ | FSS/CRes/CCdz asigură asistenţa |
| DE DECES | beneficiarilor aflaţi în stare terminală şi|
| | în caz de deces. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc asistenţa adecvată în |
| | caz de stare terminală şi serviciile |
| | necesare în caz de deces. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează procedura privind asistenţa în stare terminală sau deces a beneficiarilor.
2. Procedura precizează cel puţin: modul în care este supravegheat beneficiarului aflat în stare terminală, cum se asigură tratamentul medical, inclusiv medicaţia pentru terapia durerii, cum se asigură separarea persoanei faţă de ceilalţi beneficiari, asistenţa spirituală, informarea familiei.
3. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică procedura de asistenţă în stare terminală sau în caz de deces.
4. CRes/CCdz are obligaţia de a informa, în scris sau telefonic, rudele beneficiarului, în termen de 4 de ore de la decesul acestuia.
5. CRes/CCdz stabileşte cu reprezentantul legal al beneficiarului sau cu membrii de familie, serviciile furnizate în caz de deces.
6. CRes/CCdz facilitează sau realizează formalităţile de înmormântare, conform prevederilor înscrise în contractul de furnizare servicii.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind asistenţa în stare terminală sau deces a beneficiarilor respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul FSS/CRes/CCdz.
____________________________________________________________________________
| Standard 7 – SESIZĂRI ŞI | FSS/CRes/CCdz se preocupă de asigurarea |
| RECLAMAŢII | continuă a calităţii activităţilor şi |
| | serviciilor acordate beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii îşi pot exprima opinia cu |
| | privire la calitatea îngrijirii şi |
| | protecţiei în CRes/CCdz şi pot depune |
| | reclamaţii în caz de nemulţumire. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.
2. Procedura precizează, cel puţin: modul de informare a beneficiarilor sau reprezentanţilor lor legali despre posibilitatea depunerii de sesizări/reclamaţii sau despre exprimarea unei nemulţumiri în legătură cu calitatea îngrijirii şi protecţiei în CRes/CCdz.
3. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor.
4. FSS/CRes/CCdz poate apela la mediatori externi în anumite situaţii considerate critice.
5. FSS arhivează toate sesizările/reclamaţiile împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor este disponibilă la sediul FSS/CRes/CCdz.
Ic 2 – Sesizările/reclamaţiile au fost înregistrate şi arhivate împreună cu soluţiile de rezolvare.
____________________________________________________________________________
| Standard 8 – SATISFACŢIA | FSS/CRes/CCdz se preocupă de măsurarea |
| BENEFICIARILOR | gradului de satisfacţie a beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se creează cadrul pentru |
| | a-şi exprima satisfacţia sau insatisfacţia |
| | faţă de activităţile şi serviciile din |
| | CRes/CCdz. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/CRes/CCdz aplică chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre activităţi/servicii/atitudini generale.
2. Beneficiarii pot solicita sprijin pentru completarea chestionarelor, de la un membru al personalului, de la reprezentantul legal sau din partea unui membru de familie.
3. Chestionarele completate sunt depuse de beneficiari într-o cutie specială, uşor accesibilă.
4. Coordonatorul CRes/CCdz, managerul de caz şi un reprezentant al personalului analizează chestionarele iar rezultatele analizei vor fi incluse în raportul anual.

Indicatori de control:
Ic 1 – Coordonatorul CRes/CCdz a analizat chestionarele şi a inclus rezultatele analizei în raportul său anual.

Documente
prevăzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi sau Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi
____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire document |
|curent| |
|______|_____________________________________________________________________|
| 1. | Hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau prin |
| | hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege|
| | pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea CRes/CCdz |
|______|_____________________________________________________________________|
| 2. | Aviz de înfiinţare emis de ANPD |
|______|_____________________________________________________________________|
| 3. | Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) |
|______|_____________________________________________________________________|
| 4. | Tabel cu participanţii la sesiunile de informare despre ROF |
|______|_____________________________________________________________________|
| 5. | Raport de activitate elaborat de coordonatorul Cres/CCdz |
|______|_____________________________________________________________________|
| 6. | Planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul |
| | angajat |
|______|_____________________________________________________________________|
| 7. | Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 8. | Contracte de voluntariat/parteneriat cu organisme neguvernamentale/ |
| | guvernamentale |
|______|_____________________________________________________________________|
| 9. | Procedura privind menţinerea sănătăţii beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 10. | Fişa de monitorizare a stării de sănătate |
|______|_____________________________________________________________________|
| 11. | Materiale informative cu privire la CRes/CCdz |
|______|_____________________________________________________________________|
| 12. | Dispoziţia de admitere |
|______|_____________________________________________________________________|
| 13. | Contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul |
|______|_____________________________________________________________________|
| 14. | Fişa de suspendare/încetare a acordării serviciului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 15. | Proces-verbal încheiat între FSS – beneficiar/reprezentant legal |
| | pentru primirea, în copie, a documentelor care alcătuiesc dosarul |
| | personal |
|______|_____________________________________________________________________|
| 16. | Registru de evidenţă a intrărilor/ieşirilor beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 17. | Fişa de evaluare anterioară admiterii în CRes |
|______|_____________________________________________________________________|
| 18. | Fişa de evaluare post-admitere în CCdz |
|______|_____________________________________________________________________|
| 19. | Plan personalizat (PP) |
|______|_____________________________________________________________________|
| 20. | Fişa de monitorizare |
|______|_____________________________________________________________________|
| 21. | Fişa beneficiarului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 22. | Procedura privind managementul situaţiilor de risc. |
|______|_____________________________________________________________________|
| 23. | Codul de etică |
|______|_____________________________________________________________________|
| 24. | Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, |
| | violenţei şi abuzului |
|______|_____________________________________________________________________|
| 27. | Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă|
| | şi abuz |
|______|_____________________________________________________________________|
| 28. | Procedura privind protecţia împotriva torturii şi tratamentelor |
| | crude, inumane sau degradante |
|______|_____________________________________________________________________|
| 29. | Registrul de evidenţă a cazurilor de tortură şi tratamente crude, |
| | inumane sau degradante |
|______|_____________________________________________________________________|
| 30. | Procedura privind asistenţa în stare terminală sau deces a |
| | beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 31. | Procedura privind înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor/ |
| | reclamaţiilor beneficiarilor |
|______|_____________________________________________________________________|
| 32. | Chestionare pentru cunoaşterea părerii beneficiarilor despre |
| | activităţi/servicii/atitudini generale |
|______|_____________________________________________________________________|

SECŢIUNEA a 2-a
Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi sau Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Pentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciile sociale cu cazare de tip Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi trebuie să îndeplinească un punctaj de 54 puncte.
Pentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciile sociale cu cazare de tip Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi trebuie să îndeplinească un punctaj de 53 puncte. Standardul 4 – Program obişnuit de viaţă – din cadrul Modulului 4 – Activităţi şi servicii – nu este obligatoriu.
Fişa de autoevaluare se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014.

FIŞA DE AUTOEVALUARE – CRes/CCdz
____________________________________________________________________________
| |Punctajul |Punctaj |Observaţii|
| |standardelor|rezultat în | |
| |specifice |urma | |
| |minime |autoevaluării| |
| |obligatorii |îndeplinirii | |
| |de calitate |standardelor | |
| | |specifice | |
| | |minime | |
| | |obligatorii | |
| | |de calitate | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI | 24 | | |
| SOCIAL (Standarde 1 – 4) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – ORGANIZARE ŞI | 10 | | |
| FUNCŢIONARE – | | | |
| FSS asigură organizarea şi | | | |
| funcţionarea CRes/CCdz cu respectarea| | | |
| prevederilor legale în vigoare. | | | |
| Rezultat: CRes/CCdz sunt organizate | | | |
| şi funcţionează cu respectarea | | | |
| prevederilor legale în vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz este înfiinţat prin | 1 | | |
| hotărârea consiliului local/judeţean | | | |
| pentru FSS public sau prin hotărârea/| | | |
| decizia/dispoziţia organului de | | | |
| conducere prevăzut de lege pentru FSS| | | |
| privat, care precizează totodată | | | |
| capacitatea CRes/CCdz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. CRes are capacitate minimă de 4 | 1 | | |
| locuri; capacitatea maximă este | | | |
| stabilită în funcţie de dimensiunea | | | |
| locaţiei, de resursele umane şi | | | |
| financiare disponibile. | | | |
| CCdz are capacitate minimă de 2 | | | |
| locuri. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. CRes/CCdz deţine avizul de | 1 | | |
| înfiinţare emis de ANPD. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. Beneficiarii CRes sunt persoane | 1 | | |
| adulte cu dizabilităţi aflate în | | | |
| îngrijirea asistenţilor personali sau| | | |
| a asistenţilor personali | | | |
| profesionişti sau a reprezentanţilor | | | |
| legali care sunt în imposibilitate | | | |
| temporară de efectuare a îngrijirii | | | |
| lor; certificatele/deciziile de | | | |
| încadrare sunt în termen de | | | |
| valabilitate. | | | |
| Beneficiarii CCdz sunt persoane | | | |
| adulte cu dizabilităţi aflate în | | | |
| situaţii critice de viaţă | | | |
| (îmbolnăvire subită, accident sau | | | |
| deces a asistentului personal/a | | | |
| asistentului personal profesionist, | | | |
| evacuare din locuinţă, calamitate | | | |
| naturală etc.); certificatele/ | | | |
| deciziile de încadrare sunt în termen| | | |
| de valabilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. CRes/CCdz deţine şi respectă | 1 | | |
| Regulamentul de organizare şi | | | |
| funcţionare (ROF). | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. Structura, calificarea şi | 1 | | |
| responsabilizarea personalului, | | | |
| inclusiv a coordonatorului CRes/CCdz,| | | |
| faţă de activităţile şi serviciile | | | |
| din CRes/CCdz sunt conforme cu | | | |
| prevederile actelor normative în | | | |
| vigoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. Coordonatorul CRes/CCdz elaborează| 1 | | |
| anual, în luna februarie a anului | | | |
| curent pentru anul anterior, un | | | |
| raport de activitate care cuprinde | | | |
| cel puţin următoarele: scurtă | | | |
| descriere a activităţilor, gradul de | | | |
| implementare a standardelor de | | | |
| calitate şi problemele întâmpinate, | | | |
| proiecte finanţate, rezultatele | | | |
| controalelor, propuneri pentru | | | |
| îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, | | | |
| inclusiv măsurile care s-au impus din| | | |
| analiza gradului de satisfacţie a | | | |
| beneficiarilor/reprezentanţilor | | | |
| legali faţă de calitatea vieţii din | | | |
| CRes/CCdz; raportul este avizat de | | | |
| către FSS şi este disponibil la | | | |
| sediul acestuia. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 8. Personalul CRes/CCdz este | 1 | | |
| instruit/format/perfecţionat anual cu| | | |
| privire la: egalitatea de şanse; | | | |
| prevenirea, recunoaşterea şi | | | |
| raportarea formelor de exploatare, | | | |
| violenţă şi abuz; respect pentru | | | |
| diversitate; respect şi încurajare | | | |
| pentru autonomia individuală şi | | | |
| independenţa persoanelor cu | | | |
| dizabilităţi; dovada instruirilor/ | | | |
| formărilor se include în dosarul de | | | |
| personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 9. FSS asigură comunicarea şi | 1 | | |
| colaborarea regulată referitoare la | | | |
| nevoile beneficiarilor cu CRes/CCdz, | | | |
| cu serviciul public de asistenţă | | | |
| socială de la nivelul autorităţilor | | | |
| publice locale şi judeţene şi cu alte| | | |
| instituţii publice locale şi | | | |
| centrale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 10. FSS/CRes/CCdz are parteneriate în| 1 | | |
| desfăşurare având ca obiect | | | |
| îngrijirea şi protecţia persoanelor | | | |
| adulte cu dizabilităţi. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – GĂZDUIRE – | 8 | | |
| FSS/CRes/CCdz asigură găzduirea | | | |
| beneficiarilor în condiţii de minim | | | |
| confort, siguranţă şi igienă. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii trăiesc în | | | |
| locaţii curate, adaptate nevoilor | | | |
| lor, confortabile şi sigure din punct| | | |
| de vedere al securităţii personale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz este amplasat în | 1 | | |
| comunitate, are acces la mijloacele | | | |
| de transport în comun. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Spaţiile CRes/CCdz, interioare şi | 1 | | |
| exterioare, sunt curate, igienizate | | | |
| şi oferă siguranţă; spaţiile | | | |
| interioare sunt luminoase şi dispun | | | |
| de sisteme de încălzire şi ventilaţie| | | |
| naturală/artificială. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. Fiecare beneficiar din CRes are în| 1 | | |
| folosinţă o cameră proprie. | | | |
| CCdz poate găzdui două persoane | | | |
| într-o cameră/dormitor, cu condiţia | | | |
| respectării opiniei beneficiarului şi| | | |
| a parametrilor de suprafaţă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. Fiecare cameră/dormitor asigură o | 11 | | |
| suprafaţă de cel puţin 6 mp pentru | | | |
| fiecare beneficiar, respectiv 8 mp | | | |
| pentru cel care utilizează fotoliu | | | |
| rulant. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. FSS/CRes/CCdz respectă prevederile| 1 | | |
| legale în ceea ce priveşte adaptările| | | |
| necesare pentru persoanele cu | | | |
| dizabilităţi, de exemplu: uşi cu | | | |
| deschidere largă, nu există scări şi | | | |
| praguri interioare sau există rampe | | | |
| de acces sau planuri înclinate, mână | | | |
| curentă, altele. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 6. CRes/CCdz asigură pentru fiecare | 1 | | |
| beneficiar lenjerie de pat, pături şi| | | |
| alte obiecte de uz personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 7. Spaţiile CRes/CCdz au destinaţii | 1 | | |
| şi sunt dotate în conformitate cu | | | |
| prevederile cerinţelor minime | | | |
| corespunzătoare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 8. CRes/CCdz dispune de cel puţin un | 1 | | |
| post telefonic fix sau de un telefon | | | |
| mobil, accesibil beneficiarilor, | | | |
| precum şi de acces la internet. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – ALIMENTAŢIE – | 1 | | |
| FSS/CRes/CCdz asigură o alimentaţie | | | |
| corectă din punct de vedere | | | |
| nutriţional şi diversificată, într-un| | | |
| cadru familial | | | |
| Rezultat: Beneficiarii se hrănesc | | | |
| suficient, diversificat, în condiţii | | | |
| igienice şi ambianţă plăcută. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz asigură câte 3 mese/zi | 1 | | |
| fiecărui beneficiar şi, după caz, | | | |
| gustări, la intervale echilibrate, | | | |
| variate de la o zi la alta, | | | |
| ţinându-se cont, pe cât posibil, de | | | |
| preferinţe. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – ASISTENŢĂ PENTRU | 5 | | |
| SĂNĂTATE – | | | |
| FSS/CRes/CCdz se preocupă de | | | |
| menţinerea sănătăţii beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin pentru îngrijirea stării de | | | |
| sănătate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică | 1 | | |
| procedura privind menţinerea | | | |
| sănătăţii beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. În cazul în care beneficiarii | 1 | | |
| necesită tratament medical permanent | | | |
| şi supravegheat, personalul din CRes/| | | |
| CCdz consemnează în Fişa de | | | |
| monitorizare a stării de sănătate | | | |
| zilnic sau, după caz, săptămânal, | | | |
| medicaţia acordată şi date despre | | | |
| starea generală. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. CRes/CCdz verifică calitatea de | 1 | | |
| asigurat a beneficiarului şi ia | | | |
| legătura cu medicul de familie. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 4. În situaţia în care un beneficiar | 1 | | |
| din CRes/CCdz are un plan de | | | |
| prevenire, intervenţie şi recuperare | | | |
| individualizat, realizat de | | | |
| specialişti, CRes/CCdz urmăreşte | | | |
| realizarea acestuia. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 5. CRes/CCdz se asigură că | 1 | | |
| beneficiarul sau reprezentantul legal| | | |
| al acestuia şi-a dat consimţământul | | | |
| pentru îngrijire şi tratamente | | | |
| medicale în situaţii excepţionale; | | | |
| consimţământul este inclus în dosarul| | | |
| personal al beneficiarului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul II – ACCESAREA SERVICIULUI | 9 | | |
| (Standarde 1 – 4) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – INFORMARE – | 2 | | |
| FSS/CRes/CCdz asigură informarea | | | |
| persoanelor interesate cu privire la | | | |
| serviciul social. | | | |
| Rezultat: Persoanele interesate | | | |
| primesc informaţii cu privire la | | | |
| modul de organizare şi funcţionare a | | | |
| CRes/CCdz, oferta de servicii, | | | |
| drepturile şi obligaţiile | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz deţine şi pune la | 1 | | |
| dispoziţia persoanelor interesate | | | |
| materiale informative. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS/CRes/CCdz utilizează imagini | 1 | | |
| ale beneficiarilor şi/sau date cu | | | |
| caracter personal în materiale | | | |
| informative, numai în baza acordului | | | |
| scris al acestora sau al | | | |
| reprezentanţilor legali, acord | | | |
| valabil pe o anumită perioadă de | | | |
| timp. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – ADMITERE – | 2 | | |
| FSS realizează admiterea | | | |
| beneficiarilor în condiţiile în care | | | |
| poate răspunde, prin activităţile şi | | | |
| serviciile CRes/CCdz, nevoilor lor | | | |
| individuale. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii/reprezentanţii| | | |
| legali cunosc şi acceptă condiţiile | | | |
| de admitere în CRes/CCdz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS emite dispoziţia de admitere | 1 | | |
| în baza analizei situaţiei persoanei;| | | |
| copie de pe dispoziţia de admitere | | | |
| este inclusă în dosarul personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS încheie contractul de | 1 | | |
| furnizare de servicii cu beneficiarul| | | |
| sau, după caz, cu reprezentantul | | | |
| legal al acestuia, în cel puţin trei | | | |
| exemplare originale: un exemplar se | | | |
| păstrează în dosarul personal al | | | |
| beneficiarului, un exemplar se | | | |
| păstrează la sediul FSS iar un | | | |
| exemplar se înmânează beneficiarului.| | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – DOSARUL PERSONAL AL | 2 | | |
| BENEFICIARULUI – | | | |
| FSS întocmeşte şi păstrează câte un | | | |
| dosar personal pentru fiecare | | | |
| beneficiar. | | | |
| Rezultat: Dosarele personale ale | | | |
| beneficiarilor conţin documentele | | | |
| prevăzute de standardele de calitate | | | |
| şi sunt păstrate în regim de | | | |
| confidenţialitate şi siguranţă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/CRes/CCdz întocmeşte dosarul | 1 | | |
| personal iniţial al beneficiarului. | | | |
| FSS/CRes/CCdz întocmeşte dosarul | | | |
| personal iniţial al beneficiarului, | | | |
| care cuprinde cel puţin următoarele | | | |
| documente: | | | |
| a) cererea de admitere, semnată de | | | |
| beneficiar/reprezentant legal; | | | |
| b) dispoziţia de admitere din partea | | | |
| FSS, în original; | | | |
| c) copie de pe actele de identitate | | | |
| şi stare civilă, după caz, ale | | | |
| beneficiarului; | | | |
| d) copie de pe documentul care atestă| | | |
| încadrarea în grad de handicap, aflat| | | |
| în termen de valabilitate; | | | |
| e) contractul de furnizare servicii | | | |
| semnat de părţi, în original. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS/CRes/CCdz ţine evidenţa | 1 | | |
| dosarelor personale arhivate, pe | | | |
| suport de hârtie sau electronic. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – SUSPENDARE/ÎNCETARE – | 3 | | |
| FSS suspendă/încetează acordarea | | | |
| serviciului social la cererea | | | |
| beneficiarului sau în alte condiţii | | | |
| cunoscute şi acceptate de beneficiari| | | |
| sau de reprezentanţii lor legali. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| suspendate/încetate serviciile | | | |
| oferite în CRes/CCdz în condiţii | | | |
| cunoscute şi acceptate | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS explică beneficiarului sau | 1 | | |
| reprezentantului său legal, înainte | | | |
| de semnarea contractului de furnizare| | | |
| servicii, prevederile privind | | | |
| suspendarea, respectiv încetarea | | | |
| acordării serviciului social. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. CRes/CCdz întocmeşte Fişa de | 1 | | |
| suspendare/încetare a acordării | | | |
| serviciului, pe perioadă determinată/| | | |
| nedeterminată, în maxim 4 ore de la | | | |
| constatarea situaţiei în care se află| | | |
| beneficiarul; fişa face parte din | | | |
| dosarul personal al acestuia. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS/CRes/CCdz deţine un Registru | 1 | | |
| de evidenţă a intrărilor/ieşirilor | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul III – EVALUARE ŞI PLANIFICARE| 5 | | |
| (Standarde 1 – 3) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – Evaluare anterioară | 2 | | |
| admiterii în CRes/Evaluare | | | |
| post-admitere în CCdz – | | | |
| FSS/CRes/CCdz identifică nevoile | | | |
| beneficiarilor anterior admiterii în | | | |
| CRes, la domiciliul acestora sau | | | |
| identifică nevoile beneficiarilor din| | | |
| CCdz | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| servicii în baza nevoilor individuale| | | |
| identificate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Evaluarea anterioară admiterii în | 1 | | |
| CRes este realizată la domiciliul | | | |
| persoanei adulte cu dizabilităţi, | | | |
| imediat după aprobarea cererii de | | | |
| admitere. | | | |
| Evaluarea post-admitere a | | | |
| beneficiarului este realizată la | | | |
| sediul CCdz imediat după admitere. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Echipa de evaluare consemnează | 1 | | |
| rezultatele evaluării în Fişa de | | | |
| evaluare anterioară admiterii/Fişa de| | | |
| evaluare post-admitere, inclusă în | | | |
| dosarul personal al beneficiarului | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – PLANUL PERSONALIZAT – | 1 | | |
| CRes/CCdz asigură activităţi | | | |
| corespunzătoare nevoilor individuale | | | |
| ale beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură servicii personalizate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Echipa care a efectuat Fişa de | 1 | | |
| evaluare anterioară admiterii în | | | |
| CRes/Fişa de evaluare post-admitere | | | |
| în CCdz completează Plan personalizat| | | |
| (PP) pentru fiecare beneficiar. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – MONITORIZARE – | 2 | | |
| CRes/CCdz se asigură că activităţile/| | | |
| serviciile planificate prin PP/PIS | | | |
| sunt realizate. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură implementarea PP şi PIS. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS desemnează un manager de caz | 1 | | |
| pentru fiecare beneficiar. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. Evoluţia situaţiei/progreselor | 1 | | |
| beneficiarilor este discutată | | | |
| săptămânal, în întâlnirea de echipă | | | |
| cu managerul de caz care completează | | | |
| Fişa de monitorizare. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul IV – ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII | 4 | | |
| (Standarde 1 – 4) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – INFORMARE ŞI CONSILIERE | 1 | | |
| socială/Servicii de asistenţă | | | |
| socială – | | | |
| FSS/CRes/CCdz sprijină beneficiarii | | | |
| să dispună de cunoştinţe şi | | | |
| informaţii din domeniul social şi al | | | |
| dizabilităţii. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt informaţi| | | |
| cu privire la drepturi şi facilităţi | | | |
| sociale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de informare şi | 1 | | |
| consiliere socială se efectuează | | | |
| conform planificării din PP, sunt | | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către coordonatorul | | | |
| CRes/CCdz şi din punct de vedere al | | | |
| evoluţiei situaţiei beneficiarului de| | | |
| către managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – CONSILIERE PSIHOLOGICĂ -| 1 | | |
| CRes/CCdz se preocupă de menţinerea | | | |
| echilibrului psiho-afectiv al | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor le sunt | | | |
| asigurate condiţii pentru menţinerea | | | |
| echilibrului psiho-afectiv. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Consilierea psihologică este | 1 | | |
| recomandată de echipa de evaluare în | | | |
| PP, se efectuează conform | | | |
| planificării, este monitorizată din | | | |
| punct de vedere al realizării de | | | |
| către coordonatorul FSS/CRes/CCdz şi | | | |
| din punct de vedere al evoluţiei | | | |
| situaţiei beneficiarului de către | | | |
| managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 3 – ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ -| 1 | | |
| CRes/CCdz asigură servicii de | | | |
| îngrijire şi asistenţă pentru | | | |
| beneficiari. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| îngrijire şi asistenţă sub diverse | | | |
| forme, într-un climat calm şi | | | |
| prietenos. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. Activităţile de îngrijire şi | 1 | | |
| asistenţă sunt recomandate în PP, se | | | |
| efectuează conform planificării, sunt| | | |
| monitorizate din punct de vedere al | | | |
| realizării de către coordonatorul | | | |
| CRes/CCdz şi din punct de vedere al | | | |
| evoluţiei situaţiei beneficiarului de| | | |
| către managerul de caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 4 – PROGRAM OBIŞNUIT DE | 1 | | |
| VIAŢĂ – | | | |
| FSS/CRes asigură desfăşurarea | | | |
| programului obişnuit de viaţă a | | | |
| beneficiarilor | | | |
| Beneficiarii îşi continuă programul | | | |
| obişnuit de viaţă. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes desfăşoară activităţi în baza| 1 | | |
| PP, în vederea continuării | | | |
| programului obişnuit de viaţă a | | | |
| beneficiarului, monitorizarea | | | |
| realizării este asigurată de către | | | |
| coordonatorul CRes iar din punct de | | | |
| vedere al evoluţiei situaţiei | | | |
| beneficiarului de către managerul de | | | |
| caz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Modulul V – PROTECŢIE ŞI DREPTURI | 12 | | |
| (Standarde 1 – 8) | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 1 – RESPECTAREA DREPTURILOR | 1 | | |
| BENEFICIARILOR – | | | |
| FSS/CRes/CCdz respectă drepturile | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Drepturile beneficiarilor | | | |
| sunt cunoscute şi respectate de | | | |
| personal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/CRes/CCdz organizează sesiuni | 1 | | |
| de instruire a personalului privind | | | |
| respectarea drepturilor | | | |
| beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 2 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR| 1 | | |
| DE RISC – | | | |
| FSS cunoaşte şi aplică managementul | | | |
| situaţiilor de risc. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| sprijin adecvat în situaţii de risc. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică | 1 | | |
| procedura privind managementul | | | |
| situaţiilor de risc | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 3 – CODUL DE ETICĂ – | 1 | | |
| FSS elaborează şi aplică Codul de | | | |
| etică. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| asigură tratament egal. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| CRes/CCdz cunoaşte şi aplică Codul de| 1 | | |
| etică. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 4 – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA | 3 | | |
| NEGLIJĂRII, EXPLOATĂRII, VIOLENŢEI ŞI| | | |
| ABUZULUI – | | | |
| FSS/CRes/CCdz asigură un mediu fără | | | |
| pericole pentru beneficiari din punct| | | |
| de vedere al protecţiei împotriva | | | |
| neglijării, exploatării, violenţei şi| | | |
| abuzului. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt protejaţi| | | |
| împotriva tuturor formelor de | | | |
| neglijare, exploatare, violenţă şi | | | |
| abuz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică | 1 | | |
| procedura privind protecţia împotriva| | | |
| neglijării, exploatării, violenţei şi| | | |
| abuzului. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS înregistrează în Registrul de | 1 | | |
| evidenţă a cazurilor de neglijare, | | | |
| exploatare, violenţă şi abuz toate | | | |
| situaţiile de neglijare, exploatare, | | | |
| violenţă, tratament degradant, abuz | | | |
| emoţional, fizic sau sexual şi | | | |
| acţionează pentru rezolvare, cu | | | |
| sprijinul beneficiarului, al CRes/ | | | |
| CCdz şi/sau al organelor abilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS/CRes/CCdz organizează anual | 1 | | |
| sesiuni de instruire a personalului | | | |
| cu privire la recunoaşterea formelor | | | |
| de neglijare, exploatare, violenţă, | | | |
| neglijare, tratament degradant, abuz | | | |
| emoţional, fizic sau sexual. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 5 – PROTECŢIA ÎMPOTRIVA | 3 | | |
| TORTURII ŞI TRATAMENTELOR CRUDE, | | | |
| INUMANE ŞI DEGRADANTE – | | | |
| FSS/CRes/CCdz asigură un mediu fără | | | |
| pericole pentru beneficiari din punct| | | |
| de vedere al protecţiei împotriva | | | |
| torturii şi tratamentelor crude, | | | |
| inumane sau degradante. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii sunt protejaţi| | | |
| împotriva torturii şi tratamentelor | | | |
| crude, inumane sau degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică | 1 | | |
| procedura privind protecţia împotriva| | | |
| torturii şi tratamentelor crude, | | | |
| inumane sau degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 2. FSS înregistrează în Registrul de | 1 | | |
| evidenţă a cazurilor de tortură şi | | | |
| tratamente crude, inumane sau | | | |
| degradante, toate situaţiile de | | | |
| tortură şi tratamente crude, inumane | | | |
| sau degradante şi acţionează pentru | | | |
| rezolvare, cu sprijinul | | | |
| beneficiarului, al CRes/CCdz şi/sau | | | |
| al organelor abilitate. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 3. FSS/CRes/CCdz organizează anual | 1 | | |
| sesiuni de instruire a personalului | | | |
| cu privire la recunoaşterea | | | |
| situaţiilor/formelor de tortură, | | | |
| tratamente crude, inumane sau | | | |
| degradante. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standard 6 – Asistenţă în caz de | 1 | | |
| deces – | | | |
| FSS/CRes/CCdz asigură asistenţa | | | |
| beneficiarilor aflaţi în stare | | | |
| terminală şi în caz de deces. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii primesc | | | |
| asistenţa adecvată în caz de stare | | | |
| terminală şi serviciile necesare în | | | |
| caz de deces | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică | 1 | | |
| procedura privind asistenţa în stare | | | |
| terminală sau deces a beneficiarilor.| | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 7 – SESIZĂRI ŞI | 1 | | |
| RECLAMAŢII – | | | |
| FSS/CRes/CCdz se preocupă de | | | |
| asigurarea continuă a calităţii | | | |
| activităţilor şi serviciilor acordate| | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarii îşi pot | | | |
| exprima opinia cu privire la | | | |
| calitatea îngrijirii şi protecţiei în| | | |
| CRes/CCdz şi pot depune reclamaţii în| | | |
| caz de nemulţumire. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. CRes/CCdz cunoaşte şi aplică | 1 | | |
| procedura privind înregistrarea şi | | | |
| soluţionarea sesizărilor/ | | | |
| reclamaţiilor beneficiarilor. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| Standardul 8 – SATISFACŢIA | 1 | | |
| BENEFICIARILOR – | | | |
| FSS/CRes/CCdz se preocupă de | | | |
| măsurarea gradului de satisfacţie a | | | |
| beneficiarilor. | | | |
| Rezultat: Beneficiarilor li se | | | |
| creează cadrul pentru a-şi exprima | | | |
| satisfacţia sau insatisfacţia faţă de| | | |
| activităţile şi serviciile din CRes/ | | | |
| CCdz. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| 1. FSS/CRes/CCdz aplică chestionare | 1 | | |
| pentru cunoaşterea părerii | | | |
| beneficiarilor despre activităţi/ | | | |
| servicii/atitudini generale. | | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|
| TOTAL | 54 | | |
|______________________________________|____________|_____________|__________|

ANEXA 4

Standarde specifice minime de calitate obligatorii pentru Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi

SECŢIUNEA I

În cuprinsul prezentelor standarde, sunt utilizate expresii şi acronime care au înţelesurile următoare:
____________________________________________________________________________
| ANPD | Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| AP | asistent personal al persoanei cu handicap grav |
|______________|_____________________________________________________________|
| APP | asistent personal profesionist |
|______________|_____________________________________________________________|
| beneficiar | persoana adultă încadrată în grad şi tip de handicap |
|______________|_____________________________________________________________|
| CAbR | Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CIA | Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CCdz | Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CPVI | Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CR | Centru rezidenţial |
|______________|_____________________________________________________________|
| CRes | Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| CSRN | Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip |
| | ambulatoriu |
|______________|_____________________________________________________________|
| CZ | Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| document care| certificat sau decizie de încadrare în grad de handicap |
| atestă | |
| încadrarea în| |
| grad de | |
| handicap | |
|______________|_____________________________________________________________|
| EM | Echipa mobilă pentru persoane adulte cu dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| FSS | Furnizor de servicii sociale (public sau privat) |
|______________|_____________________________________________________________|
| Ic | Indicatori de control |
|______________|_____________________________________________________________|
| Im | Indicatori de monitorizare a aplicării reglementărilor din |
| | domeniul propriu al ANPD, în scopul îmbunătăţirii |
| | conţinutului standardelor de calitate în domeniul promovării|
| | drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (art. 1 alin. (3) |
| | din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, |
| | funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru |
| | Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările |
| | ulterioare) |
|______________|_____________________________________________________________|
| LP | Locuinţă protejată |
|______________|_____________________________________________________________|
| LmP | Locuinţă minim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| LMP | Locuinţă maxim protejată pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIRIS | Program individual de reabilitare şi integrare socială, în |
| | înţelesul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea|
| | drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu |
| | modificările şi completările ulterioare, art. 5, pct. 25 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PIS | Plan individual de servicii, în înţelesul Legii nr. 448/2006|
| | privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu |
| | handicap, republicată, cu modificările şi completările |
| | ulterioare, art. 5, pct. 24 |
|______________|_____________________________________________________________|
| PP | Plan personalizat = planificare de servicii şi activităţi |
| | realizată de echipa de evaluare a FSS |
|______________|_____________________________________________________________|
| PPV | Plan personal de viitor = stabileşte obiectivele pe termen |
| | scurt şi mediu de pregătire individuală a beneficiarului din|
| | LP, în vederea atingerii unui maxim de independenţă posibilă|
|______________|_____________________________________________________________|
| ROF | Regulament de organizare şi funcţionare |
|______________|_____________________________________________________________|
| Reprezentant | persoana desemnată, în condiţiile Codului civil, să |
| legal | reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplină|
| | de exerciţiu a drepturilor civile sau al persoanei lipsite |
| | de discernământ |
|______________|_____________________________________________________________|
| SAS | Servicii de asistenţă şi suport pentru persoane adulte cu |
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|
| SECPAH – | serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu |
| DGASPC | handicap din cadrul direcţiilor generale de asistenţă |
| | socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale |
| | ale sectoarelor municipiului Bucureşti |
|______________|_____________________________________________________________|
| SID | Serviciu de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu|
| | dizabilităţi |
|______________|_____________________________________________________________|

MODULUL I – MANAGEMENTUL SERVICIULUI SOCIAL (Standard 1)

Serviciul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi – SID – este serviciul social prin care se acordă asistenţă şi sprijin pentru persoane adulte cu dizabilităţi, la domiciliu, pe perioadă determinată şi în baza evaluării şi identificării nevoii individuale, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate şi prevenirii instituţionalizării.
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – ORGANIZARE ŞI | FSS asigură organizarea şi funcţionarea SID|
| FUNCŢIONARE | cu respectarea prevederilor legale în |
| | vigoare. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | SID este organizat şi funcţionează cu |
| | respectarea prevederilor legale în vigoare.|
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. SID este înfiinţat prin hotărârea consiliului judeţean/local pentru FSS public sau hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea SID.
2. SID poate funcţiona în două forme, din punct de vedere al statutului juridic:
2.1. fără personalitate juridică, în structura/organigrama FSS public sau privat;
2.2. cu personalitate juridică, de sine stătător sau în subordinea FSS public sau privat.
3. SID are program de minim 40 ore/săptămână pentru un număr de minim 4 persoane/zi.
4. În situaţii fundamentate, coordonatorul SID poate stabili acordarea de servicii pentru un singur beneficiar, 8 ore/zi dar nu mai mult de 5 zile lucrătoare.
5. Durata acordării SID este stabilită de echipa de evaluare.
6. Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen de valabilitate; aceştia se pot afla în îngrijirea familiilor/trăiesc independent/în asistenţa AP sau APP.
7. FSS asigură spaţiu/spaţii care respectă condiţii minime de accesibilitate şi siguranţă pentru desfăşurarea activităţilor şi serviciilor SID.
8. SID deţine şi respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare.
9. FSS face cunoscut ROF în cadrul unor sesiuni de informare a personalului SID, cel puţin o dată pe an; tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora constituie anexă la ROF.
10. Activitatea SID este coordonată de o persoană cu responsabilitatea de coordonator. În cazul în care SID are personalitate juridică, conducerea serviciului este asigurată de un absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale sau medicale, sau echivalentă. În cazul SID fără personalitate juridică, conducerea poate fi asigurată de o persoană cu studii post liceale în domeniile menţionate sau echivalentă.
11. Coordonatorul SID elaborează anual, în luna februarie a anului curent pentru anul anterior, un raport de activitate care cuprinde cel puţin următoarele: scurtă descriere a activităţilor, gradul de implementare a standardelor de calitate şi problemele întâmpinate, proiecte finanţate, rezultatele controalelor, propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, inclusiv măsurile care s-au impus din analiza gradului de satisfacţie a beneficiarilor/reprezentanţilor legali faţă de calitatea vieţii din SID; raportul este avizat de către FSS şi este disponibil la sediul acestuia; raportul poate fi postat pe site-ul FSS/SID.
12. FSS respectă prevederile actelor normative, inclusiv ale standardelor specifice de calitate, referitoare la structura, calificarea şi responsabilizarea personalului faţă de serviciile şi activităţile din SID.
13. FSS/SID are şi respectă planul anual de instruire şi formare profesională pentru personalul angajat.
14. Planul anual de instruire şi formare profesională cuprinde module de instruire privind, cel puţin: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi.
15. Personalul SID este instruit/format anual cu privire la: egalitatea de şanse; prevenirea, recunoaşterea şi raportarea formelor de exploatare, violenţă şi abuz; respect pentru diversitate; respect şi încurajare pentru autonomia individuală şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi, altele; dovada instruirilor/formărilor se include în dosarul de personal.
16. FSS/SID consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului, în care se menţionează: data şi tema instruirii, numele şi semnătura participanţilor, numele şi semnătura persoanei care a realizat instruirea.
17. FSS asigură comunicarea şi colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu SID, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale.
18. FSS/SID încurajează activitatea voluntarilor şi foloseşte serviciile acestora în interesul beneficiarilor, în condiţiile legii; activitatea voluntarilor este coordonată de coordonatorul SID.
19. FSS/SID promovează parteneriatul în îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin identificarea şi implicarea de organisme guvernamentale sau neguvernamentale, specialişti sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul raportului anual de activitate respectă cerinţele minime ale standardului.
Im 2 – Conţinutul planului anual de instruire şi formare profesională respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – SID deţine hotărârea consiliului local/judeţean pentru FSS public sau hotărârea/decizia/dispoziţia organului de conducere prevăzut de lege pentru FSS privat, care precizează totodată capacitatea SID.
Ic 2 – Documentele care atestă calitatea de persoană încadrată în grad de handicap a beneficiarilor sunt în termen de valabilitate.
Ic 3 – ROF este disponibil la sediul SID, inclusiv tabelul cu participanţii la sesiunile de informare şi semnăturile acestora.
Ic 4 – FSS respectă prevederile actelor normative referitoare la structura, calificarea şi responsabilizarea personalului, inclusiv a coordonatorului, faţă de activităţile şi serviciile din SID.
Ic 5 – Personalul SID a fost instruit anual cu privire la temele prevăzute în standardele minime de calitate.
Ic 6 – Raportul anual de activitate este disponibil la sediul FSS.
Ic 7 – FSS menţine comunicarea şi colaborarea regulată referitoare la nevoile beneficiarilor cu SID, cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor publice locale şi judeţene şi cu alte instituţii publice locale şi centrale.
Ic 7 – FSS/SID foloseşte serviciile voluntarilor în interesul beneficiarilor, în condiţiile legii.
Ic 8 – FSS/SID are parteneriate în desfăşurare având ca obiect îngrijirea şi protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.

MODULUL II – ACCESAREA SERVICIULUI SOCIAL (Standarde 1 – 4)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE | FSS asigură informarea persoanelor |
| | interesate cu privire la serviciul social. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Persoanele interesate primesc informaţii cu|
| | privire la modul de organizare şi |
| | funcţionare a SID, oferta de servicii, |
| | drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează materiale informative cu privire la SID.
2. Materialele informative cuprind cel puţin: condiţii de admitere, activităţi şi servicii oferite, condiţii de încetare, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
3. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic.
4. SID deţine şi pune la dispoziţia persoanelor interesate materiale informative.
5. SID utilizează mijloace de informare adaptate, după caz: informaţii clare şi simple/limbaj uşor de citit/prezentări audio-video/limbaj Braille/limbaj mimico-gestual.
6. FSS/SID utilizează imagini ale beneficiarilor şi/sau date cu caracter personal în materiale informative, numai în baza acordului scris al acestora sau al reprezentanţilor legali, acord valabil pe o anumită perioadă de timp.
7. FSS include acordul scris în vederea utilizării imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp, în dosarul personal al beneficiarului.
8. FSS/SID se asigură că materialele informative sunt actualizate cu regularitate.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul materialelor informative respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative actualizate este disponibilă la sediul SID.
Ic 2 – Dosarul personal al beneficiarului cuprinde acordul scris privind utilizarea imaginii şi datelor cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – ADMITERE | FSS realizează admiterea beneficiarilor în |
| | condiţiile în care poate răspunde, prin |
| | activităţile şi serviciile SID, nevoilor |
| | lor individuale. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc |
| | şi acceptă condiţiile de admitere în SID. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura de admitere a beneficiarilor.
2. Procedura de admitere precizează cel puţin: criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere şi documentele utilizate, condiţiile încetării serviciului, conţinutul contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului, drepturile şi obligaţiile părţilor.
3. Procedura precizează documentele necesare pentru admiterea persoanei, printre care:
a) cerere de admitere;
b) copie de pe actele de identitate a persoanei;
c) copie de pe actele de identitate a reprezentantului legal, după caz;
d) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate;
e) raportul de anchetă socială.
4. SID cunoaşte şi aplică procedura de admitere.
5. FSS emite dispoziţia de admitere în baza analizei documentelor depuse; copie de pe dispoziţia de admitere este inclusă în dosarul personal.
6. FSS elaborează şi actualizează, după caz, modelul de contract de furnizare de servicii pe baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
7. FSS/SID explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile din contractul de furnizare de servicii, înainte de a fi semnat, utilizând, după caz, formate accesibilizate: prezentări audio-video, limbaj mimico-gestual etc.
8. Contractul de servicii prevede modul de acordare a serviciilor SID în situaţia beneficiarului care se află în îngrijirea asistentului personal sau a asistentului personal profesionist.
9. FSS încheie contractul de furnizare de servicii cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia, în cel puţin trei exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, un exemplar se păstrează la sediul FSS iar un exemplar se înmânează beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii de admitere respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura de admitere este disponibilă la sediul FSS/SID.
Ic 2 – Documentele prevăzute în procedura de admitere, precum şi dispoziţia de admitere sunt incluse în dosarul personal.
Ic 3 – Contractele de furnizare de servicii încheiate cu beneficiarii sau cu reprezentanţii legali ai acestora şi actualizate după caz sunt disponibile la sediul FSS, în original şi în dosarul personal al beneficiarului, în original.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – DOSARUL PERSONAL | FSS întocmeşte şi păstrează câte un dosar |
| AL BENEFICIARULUI | personal pentru fiecare beneficiar. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Dosarele personale ale beneficiarilor |
| | conţin cel puţin documentele prevăzute de |
| | standardele de calitate şi sunt păstrate în|
| | regim de confidenţialitate şi siguranţă. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/SID completează dosarul iniţial al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.
2. Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.
3. Consultarea dosarului personal de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS/SID.
4. Consultarea dosarului personal de către o persoană din afara sistemului de protecţie/asistenţă socială se face cu acordul scris al beneficiarului sau al reprezentantului legal, în prezenţa personalului cu atribuţii din FSS/SID; acordul scris se păstrează în dosarul personal.
5. La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal, FSS/SID pune la dispoziţia acestuia o copie a dosarului personal.
6. FSS asigură păstrarea/arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea serviciilor.
7. FSS/SID ţine evidenţa dosarelor personale arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.

Indicatori de control:
Ic 1 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul FSS.
Ic 2 – Dosarele personale ale beneficiarilor conţin documentele prevăzute de standardele de calitate.
Ic 3 – Dosarele personale ale beneficiarilor sunt păstrate de FSS în condiţii care permit păstrarea confidenţialităţii datelor
Ic 4 – Evidenţa dosarelor personale arhivate există pe suport de hârtie sau electronic.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – ÎNCETAREA | FSS încetează acordarea serviciului social |
| ACORDĂRII SERVICIILOR | în condiţii cunoscute şi acceptate de |
| | beneficiari sau de reprezentanţii lor |
| | legali. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat | Beneficiarilor le sunt încetate serviciile |
| | oferite în condiţii cunoscute şi acceptate.|
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS/SID informează beneficiarii asupra condiţiilor de încetare a acordării serviciilor.
2. Încetarea acordării serviciilor SID către beneficiar se poate face:
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia;
b) prin decizia argumentată a conducerii FSS/coordonatorului SID;
c) prin acordul părţilor.
3. SID înregistrează zilnic beneficiarii şi serviciile oferite în Registrul de evidenţă gestionat de coordonatorul SID în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate.

Indicatori de control:
Ic 1 – Registrul de evidenţă este păstrat în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate.
Ic 2 – Încetarea acordării serviciilor SID s-a făcut în condiţiile prevăzute.
Ic 3 – Beneficiarii şi serviciile SID sunt înregistrate zilnic.

MODULUL III – EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standarde 1 – 3)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – EVALUARE | FSS/SID identifică nevoile specifice ale |
| | beneficiarilor, la domiciliul acestora. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc servicii în |
| | concordanţă cu specificul SID. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura de evaluare a nevoilor individuale specifice ale beneficiarilor.
2. Procedura precizează cel puţin: tipul de evaluare (iniţială/periodică/la nevoie), metodele de evaluare aplicate, inclusiv din punct de vedere al necesităţii de adaptare a mediului ambiant, tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, personalul implicat.
3. SID cunoaşte şi aplică procedura de evaluare.
4. Echipa multidisciplinară care realizează evaluarea este formată din cel puţin două persoane cu specialităţi diferite dintre următoarele: asistent social, psiholog, psihopedagog, medic, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, terapeut ocupaţional; acolo unde este cazul, pot interveni interpreţi de limbaj mimico-gestual.
5. Ulterior evaluării iniţiale, evaluarea va fi realizată în funcţie de obiectivele planificate pe termen scurt sau mediu şi ori de câte ori este nevoie.
6. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al stării generale, al nevoilor de asistenţă şi îngrijire, hrănire şi hidratare, de informare, interrelaţionare şi participare la viaţa socială, al nevoii de tehnologii şi dispozitive asistive şi/sau tehnologii de acces şi alte adaptări, al riscurilor existente şi eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, altele).
7. În cadrul evaluării, personalul implicat urmăreşte recomandările din PIS şi PIRIS, din alte documente de evaluare realizate de structuri specializate, alţi specialişti sau de alte instituţii/servicii publice.
8. Rezultatele evaluării sunt consemnate în Fişa de evaluare.
9. Fişa de evaluare cuprinde cel puţin următoarele: informaţii despre evaluare, nevoile identificate, data următoarei evaluări, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.
10. În cadrul evaluării, personalul se preocupă să implice beneficiarul şi să-i asculte opinia.
11. Reprezentantul legal participă la evaluare, ori de câte ori se realizează; în cazul în care reprezentantul legal optează în scris pentru a nu participa la evaluare, rezultatul evaluării îi va fi adus la cunoştinţă.
12. Fişa de evaluare este inclusă în dosarul personal al beneficiarului, însoţită sau nu de alte documente suplimentare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii de evaluare respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura este disponibilă la sediul FSS/SID.
Ic 2 – Fişa de evaluare este inclusă în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – PLANUL | SID asigură, pe durată determinată, |
| PERSONALIZAT | activităţi şi/sau servicii corespunzătoare |
| | nevoilor specifice ale beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Fiecare beneficiar primeşte servicii în |
| | funcţie de nevoile identificate prin |
| | evaluare, pe durată determinată. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Personalul care a efectuat evaluarea completează Planul personalizat (PP) pentru fiecare beneficiar.
2. În PP sunt specificate, cel puţin: serviciile şi/sau activităţile care vor fi acordate beneficiarului pe baza evaluării, obiectivele pe termen scurt sau mediu, durata acordării şi programarea, timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materialele şi/sau echipamentele necesare, modalităţile de intervenţie, data viitoarei revizuiri, concluzii, profesia şi semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.
3. În PP se consemnează modalitatea de implicare a familiei în îngrijirea beneficiarului, precum şi cazurile în care suportul familial este limitat sau lipseşte.
4. În cadrul elaborării şi revizuirii PP, personalul implică beneficiarul, ascultă şi ţine cont de opinia acestuia.
5. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu coordonatorul SID, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
6. Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a PP ori de câte ori acesta este revizuit.
7. PP este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul PP respectă cerinţele minime ale standardului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – MONITORIZARE | FSS/SID se preocupă ca activităţile şi/sau |
| | serviciile planificate prin PP să fie |
| | realizate. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură implementarea |
| | PP. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Coordonatorul SID monitorizează implementarea PP a beneficiarului, utilizând Fişa de monitorizare.
2. Evoluţia situaţiei beneficiarilor este discutată lunar, pe baza PP, în întâlnirea coordonatorului SID cu personalul care lucrează cu beneficiarul.
3. Fişa de monitorizare cuprinde sinteza discuţiilor dintre coordonatorul SID şi personalul implicat în acordarea serviciilor către beneficiar, precum şi comentariile privind modul în care se asigură beneficiarului un mediu sigur din punct de vedere al protecţiei împotriva exploatării, violenţei şi abuzului protecţiei, împotriva torturii şi tratamentelor crude, inumane sau degradante.
4. La încetarea acordării serviciilor, Fişa de monitorizare se include în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Fişei de monitorizare respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – PP şi Fişele de monitorizare sunt incluse în dosarul personal.

MODULUL IV – ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII (Standarde 1 – 4)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – INFORMARE ŞI | FSS/SID sprijină beneficiarii să dispună de|
| CONSILIERE SOCIALĂ/SERVICII DE| cunoştinţe şi informaţii din domeniul |
| ASISTENŢĂ SOCIALĂ | social şi al dizabilităţii. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt informaţi cu privire la |
| | drepturi şi facilităţi sociale. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de informare şi consiliere socială sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării şi sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul SID.
2. Principalele activităţi, după caz, constau în:
a) informare şi consiliere cu privire la drepturile şi facilităţile sociale existente, clarificări privind demersurile de obţinere;
b) sprijin pentru menţinerea relaţiei beneficiarului cu familia, prieteni etc.;
c) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obţinerea de tehnologii şi dispozitive asistive şi/sau tehnologii de acces;
d) informare şi sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinţei;
e) informare despre programele de lucru, facilităţile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare şi reabilitare, tratamente balneo etc.;
f) informare şi suport pentru obţinerea unor servicii de transport: rovinietă, card de parcare, bilete de tren/autobuz;
g) informare despre activităţi şi servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privaţi, îndeosebi organizaţii neguvernamentale;
h) suport pentru identificare locuri de muncă şi orientare socio-profesională;
i) demersuri pentru conştientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potenţialul şi facilităţile angajării persoanelor cu dizabilităţi, realizarea analizei locului şi a mediului de muncă;
j) informare privind reţelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situaţii de viaţă asemănătoare;
k) sprijin pentru participare la activităţi sportive, culturale, de petrecere a timpului liber.
3. Activităţile de informare şi consiliere socială se desfăşoară la domiciliul beneficiarului.
4. Personalul implicat în activităţile de informare şi consiliere socială poate fi: asistent social.
5. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; fişa este contrasemnată de beneficiar.
6. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
7. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se asigura de efectuarea în bune condiţii a serviciilor şi pentru a cunoaşte gradul de satisfacţie faţă de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreună cu personalul implicat.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu coordonatorul SID, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de informare şi consiliere socială sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – ÎNGRIJIRE | FSS/SID organizează şi acordă asistenţa |
| PERSONALĂ | adecvată pentru îngrijire personală, la |
| | domiciliul beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc asistenţa adecvată |
| | pentru a-şi menţine, pe cât posibil, |
| | autonomia funcţională. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de îngrijire personală sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării şi sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul SID.
2. Principalele activităţi de îngrijire personală, după caz, constau în:
a) sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, alegerea hainelor adecvate;
b) sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat şi şters, îngrijirea propriului corp şi a părţilor acestuia, igiena eliminărilor, prevenirea ulcerului de decubit, schimbarea materialelor igienico-sanitare etc.);
c) aplicarea medicamentaţiei în limita competenţei, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;
d) prim ajutor, sprijin pentru probleme specifice de tip cataterizare, tratarea escarelor şi altele;
e) sprijin pentru schimbarea poziţiei corpului, pentru a trece corpul din poziţie orizontală în altă poziţie, întoarcerea de pe o parte pe cealaltă a corpului;
f) sprijin pentru transfer şi mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături;
g) sprijin pentru menaj uşor;
h) sprijin pentru deplasare la instituţii medicale, farmacii etc;
i) sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate.
3. Personalul implicat în activităţile de îngrijire personală poate fi: îngrijitor la domiciliu, infirmieră, asistent medical, soră medicală, pedagog social, lucrător social, instructor de ergoterapie, terapeut ocupaţional, alţi terapeuţi.
4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia la domiciliu şi durata acesteia; fişa este contrasemnată de beneficiar/reprezentant legal.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
6. FSS/SID instruieşte personalul, cel puţin o dată pe trimestru, cu privire la:
a) să aplice tehnicile şi procedurile adecvate de îngrijire;
b) să acorde serviciile prevăzute în contract, cu respectarea opiniilor şi demnităţii beneficiarilor;
c) să adopte un comportament şi un limbaj adecvat;
d) să respecte normele de igienă, pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor;
e) să încurajeze beneficiarul să execute, pe cât posibil autonom, acţiuni şi activităţi cotidiene şi să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor;
f) să identifice şi să semnaleze situaţiile de abuz şi neglijenţă, altele.
7. FSS/SID consemnează sesiunile de instruire în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului, în care se menţionează: data şi tema instruirii, numele şi semnătura participanţilor, numele şi semnătura persoanei care a realizat instruirea.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu coordonatorul SID, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se asigura de efectuarea în bune condiţii a serviciilor şi pentru a cunoaşte gradul de satisfacţie faţă de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreună cu personalul implicat.
10. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de îngrijire personală sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – Sesiunile de instruire sunt cuprinse în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului,
Ic 3 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – HRĂNIRE ŞI | FSS/SID organizează şi acordă asistenţa |
| HIDRATARE | adecvată pentru pregătirea hranei şi |
| | servirea acesteia. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc asistenţa adecvată |
| | pentru pregătirea hranei şi servirea |
| | acesteia. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile de sprijin pentru hrănire şi hidratare sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării şi sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul SID.
2. Principalele activităţi, după caz, constau în:
a) pregătirea alimentelor pentru gătit, ţinând cont de preferinţele personale;
b) sprijin pentru deplasare în zona bucătăriei;
c) sprijin pentru hrănire şi hidratare, inclusiv prin utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces;
d) sprijin pentru aranjarea mesei, întreţinerea unui mediu plăcut;
e) efectuarea de cumpărături, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării la piaţă, magazine alimentare etc.
3. Personalul implicat în activităţile de hrănire şi hidratare poate fi: îngrijitor la domiciliu, infirmieră, soră medicală, instructor de ergoterapie, pedagog social, lucrător social, alţi terapeuţi.
4. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia la domiciliu şi durata acesteia; fişa este contrasemnată de beneficiar/reprezentant legal.
5. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
6. Personalul alocă timp suficient pentru hrănirea beneficiarului.
7. Personalul respectă dieta recomandată pentru un beneficiar, acolo unde este cazul.
8. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu coordonatorul SID, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
9. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se asigura de efectuarea în bune condiţii a serviciilor şi pentru a cunoaşte gradul de satisfacţie faţă de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreună cu personalul implicat.
10. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile de sprijin pentru hrănire şi hidratare sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – INTEGRARE ŞI | FSS/SID se preocupă de participarea socială|
| PARTICIPARE SOCIALĂ ŞI CIVICĂ | a beneficiarilor. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii participă la viaţa |
| | comunităţii. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Activităţile privind integrarea şi participarea socială şi civică sunt recomandate de echipa de evaluare în PP, se efectuează conform planificării şi sunt monitorizate din punct de vedere al realizării de către coordonatorul SID.
2. Activităţile privind integrarea şi participarea socială şi civică, după caz, constau în: implicarea în activităţi desfăşurate în comunitate, participarea la evenimente culturale şi sportive, activităţi de hobby, altele.
3. Activităţile includ însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, însoţirea beneficiarului la anumite evenimente în familie.
4. Activităţile cuprind, de asemenea, informare în vederea conştientizării exercitării dreptului la vot.
5. Personalul implicat în efectuarea activităţilor privind participarea socială şi civică poate fi: asistent social, tehnician de asistenţă socială, pedagog social, lucrător social, pedagog de recuperare, instructor de ergoterapie, animator socio-educativ, artterapeut, infirmieră, alţi terapeuţi.
6. FSS/SID are în dotare tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces pentru realizarea activităţilor.
7. Personalul foloseşte Fişa beneficiarului, în care consemnează intervenţia şi durata acesteia; fişa este contrasemnată de beneficiar/reprezentant legal.
8. Personalul relaţionează cu beneficiarul, menţine un climat suportiv, dovedeşte respect şi oferă acestuia confort fizic şi psihic.
9. La încetarea acordării serviciilor, personalul implicat, împreună cu coordonatorul SID, completează rubrica de concluzii din PP, precizând evoluţia persoanei şi problemele întâmpinate.
10. FSS/coordonatorul SID poate efectua vizite la domiciliul beneficiarului pentru a se asigura de efectuarea în bune condiţii a serviciilor şi pentru a cunoaşte gradul de satisfacţie faţă de calitatea acestora; vizitele pot fi efectuate împreună cu personalul implicat.
11. La încetarea acordării serviciilor, PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Activităţile privind integrarea şi participarea socială şi civică sunt realizate de personal de specialitate.
Ic 2 – PP şi Fişa de monitorizare sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

MODULUL V – PROTECŢIE ŞI DREPTURI (Standarde 1 – 7)
____________________________________________________________________________
| Standard 1 – RESPECTAREA | FSS/SID respectă drepturile beneficiarilor.|
| DREPTURILOR BENEFICIARILOR | |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi|
| | respectate de personal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. Beneficiarii au, în principal, următoarele drepturi:
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare;
b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea;
h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare;
i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
2. FSS/SID organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.

Indicatori de control:
Ic 1 – Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 2 – MANAGEMENTUL | FSS cunoaşte şi aplică managementul |
| SITUAŢIILOR DE RISC | situaţiilor de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii primesc sprijin adecvat în |
| | situaţii de risc. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.
2. Procedura precizează, cel puţin: exemple de tulburări de comportament sau comportament distructiv pentru care trebuie solicitată intervenţia de urgenţă, în mod exclusiv, a organelor abilitate, modul de solicitare a intervenţiei de urgenţă, modul de acţiune în caz de agresiune din partea beneficiarului, modalităţi de acţiune post-situaţie de risc.
3. SID cunoaşte şi aplică procedura privind managementul situaţiilor de risc.
4. SID comunică către FSS, în termen de maxim 4 ore, situaţiile care au necesitat intervenţia de urgenţă.
5. Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind managementul situaţiilor de risc respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind managementul situaţiilor de risc este disponibilă la sediul FSS/SID.
Ic 2 – Documentul care atestă intervenţia în situaţia de risc este inclus în dosarul personal al beneficiarului.
____________________________________________________________________________
| Standard 3 – CODUL DE ETICĂ | FSS elaborează şi aplică Codul de etică. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarilor li se asigură tratament |
| | egal. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică Codul de etică.
2. Codul de etică cuprinde reguli care privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare.
3. Codul de etică prevede acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.
4. SID cunoaşte şi aplică Codul de etică.
5. FSS/SID organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul Codului de etică respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul FSS/SID.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
____________________________________________________________________________
| Standard 4 – PROTECŢIA | FSS/SID asigură un mediu fără pericole |
| ÎMPOTRIVA NEGLIJĂRII, | pentru beneficiari din punct de vedere al |
| EXPLOATĂRII, VIOLENŢEI ŞI | protecţiei împotriva neglijării, |
| ABUZULUI | exploatării, violenţei şi abuzului. |
|_______________________________|____________________________________________|
| Rezultat: | Beneficiarii sunt protejaţi împotriva |
| | tuturor formelor de neglijare, exploatare, |
| | violenţă şi abuz. |
|_______________________________|____________________________________________|

Cerinţe minime:
1. FSS elaborează şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
2. Procedura precizează cel puţin: regulile cu privire la administrarea medicamentelor, modul de identificare şi semnalare a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; raportarea, investigarea şi soluţionarea situaţiilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz; modul de gestiune a bunurilor sau banilor beneficiarilor.
3. Procedura precizează totodată modul în care sunt consemnate/rezolvate cazurile de violenţă şi abuz sesizate de personal în timpul activităţii acestuia în relaţie cu beneficiarul/familia acestuia.
4. SID cunoaşte şi aplică procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului.
5. FSS/SID organizează anual sesiuni de instruire a personalului cu privire la recunoaşterea formelor de neglijare, exploatare, violenţă, neglijare, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.
7. FSS/SID încurajează şi sprijină beneficiarii să sesizeze orice formă de neglijare, exploatare, violenţă, neglijare şi abuz.
8. FSS înregistrează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz, toate situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual şi acţionează pentru rezolvare, cu sprijinul beneficiarului, al SID şi/sau al organelor abilitate.
9. FSS arhivează toate sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz împreună cu soluţiile de rezolvare.

Indicatori de monitorizare:
Im 1 – Conţinutul procedurii privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului respectă cerinţele minime ale standardului.

Indicatori de control:
Ic 1 – Procedura privind protecţia împotriva neglijării, exploatării, violenţei şi abuzului este disponibilă la sediul FSS/SID.
Ic 2 – Sesiunile de instruire a personalului sunt consemnate în Registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.
Ic 3 – FSS consemnează, în Registrul de evidenţă a cazurilor de neglijare, exploatare, violenţă şi abuz situaţiile de neglijare, exploatare, violenţă, tratament degradant, abuz emoţional, fizic sau sexual.
Ic 4 – Sesizările referitoare la cazuri de neglijare, exploatare,