Procedura de selectie a expertilor independenti

I. Desfășurarea selecției

Dosarul de înscriere la selecție se depune personal, în termen de 7 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Selecția experților independenți se organizează la sediul Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Selecția experților independenți constă în 2 etape:

1) Selectia dosarelor, care va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere;

2) Proba interviului, care se va desfășura pe durata mai multor zile, în funcție de numărul candidaților declarați admiși la proba selecției dosarelor.

         Proba interviului se punctează cu maximum 100 de puncte, punctajul minim necesar pentru a fi declarat ”ADMIS” este de 70 de  puncte.

Rezultatul final al selecției experților independenți se comunică candidaților prin afișare pe pagina de internet  și la sediul Consiliului de monitorizare în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea interviului.

 II. Condiții specifice de participare la selecție:

Poate deveni expert independent, orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Este absolvent de școală profesională/studii medii/postliceale/superioare de scurtă și lungă durată;
 • Are expertiză în domeniul drepturilor omului, în mod special în materia drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Nu este înscris în cazierul judiciar;
 • Are cunoștințe temeinice de limba română, scris și vorbit;
 • Are bune abilități de comunicare;
 • Are capacitate de analiză și sinteză;
 • Are cunoștințe temeinice de operare PC;
 • Nu a întreprins activități și nu a avut maniferstări în spațiul public de natură să denigreze Consiliului de monitorizare, statul român, Constituția României, sau să îngrădească drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Calificări/competențe suplimentare:

 • Specializările și/sau certificările în domeniul de expertiză acoperit de misiunea specifică reprezintă criteriu de departajare.

Persoanele interesate trebuie să depună următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere (ANEXA 1)
 • Curriculum Vitae (model Europass)
 • Act de identitate – fotocopie
 • Diplomă de studii – fotocopie
 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că toate copiile depuse la dosarul de selecție sunt conforme cu originalul (ANEXA 2)
 • Recomandare scrisă de la cel putin una dintre organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
 • Cazier judiciar
 • 2 (două) fotografii 3x4cm
 • Declarație pe propria răspundere (ANEXA 3) din care să reiasă:

– că va înștiința în scris Consiliul de monitorizare dacă are rude până la gradul  IV, care sunt  persoane cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor instituțiilor supuse monitorizării;

– că va înștiința în scris Consiliul de monitorizare cu privire la instituțiile supuse monitorizării în care dețin funcții și desfășoară activități remunerate sau neremunerate;

– că va înștiința în scris Consiliul de monitorizare cu privire la vizitele de monitorizare efectuate la entitățile la care el sau soțul/soția au interese directe profesionale sau economice;

– că va înștiința în scris Consiliul de monitorizare cu privire la vizitele de monitorizare la entitățile cu care au încheiate relațiile de muncă sau de colaborare în decursul a 3 ani, de la data încetării acesteia.

Mărime font