DECIZIE Nr. 878/2018 din 30 octombrie 2018
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap
EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 976 din 19 noiembrie 2018

Având în vedere:
– prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– Referatul de aprobare al Direcţiei generale drepturile persoanelor cu dizabilităţi nr. 8.694 din data de 3 septembrie 2018,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi emite următoarea decizie:

ART. 1
Se aprobă Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
ART. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
Adrian Vlad Chiotan

Bucureşti, 30 octombrie 2018.
Nr. 878.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul procedural pentru elaborarea planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, aflate în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumite în continuare centre rezidenţiale de tip vechi.
(2) În sensul prezentei metodologii, centrul rezidenţial de tip vechi este centrul rezidenţial caracterizat prin cel puţin unul dintre elementele de mai jos*1):
a) depersonalizarea – îndepărtarea bunurilor personale, ca semne şi simboluri ale individualităţii;
b) rigiditatea dată de rutină – orare fixe pentru somn, servirea mesei şi activităţile zilnice, indiferent de preferinţele personale sau de nevoile individului;
c) tratamentul bloc – lucrul cu oamenii în grupuri, fără respectarea intimităţii;
d) distanţa socială – simbol al statutului diferit al personalului şi rezidenţilor.
————
*1) King, R.D., Raynes, N.V. şi Tizard, J. (1971) Modele ale îngrijirii rezidenţiale: Studii sociologice în instituţiile pentru copii cu dizabilităţi. Londra: Routledge şi Kegan Paul, citat de Comisia Europeană – Directoratul general pentru angajare, probleme sociale şi oportunităţi egale, Raport al grupului Ad Hoc de experţi asupra tranziţiei de la îngrijirea instituţionalizată la îngrijirea în comunitate, 2009.

ART. 2
Planul de restructurare concentrează elementele de programare, organizare şi coordonare ale acţiunilor care compun procesul de dezinstituţionalizare de la nivel naţional.
ART. 3
Procesul de dezinstituţionalizare include atât transferul persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidenţiale de tip vechi, cât şi dezvoltarea de servicii alternative de tip familial sau rezidenţial şi alte măsuri preventive înfiinţate/dezvoltate în cadrul comunităţii.
ART. 4
Procesul de dezinstituţionalizare constituie o prioritate la nivel naţional pentru sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap şi se realizează ţinând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

ART. 5
Prezenta metodologie se aplică activităţilor iniţiate şi desfăşurate de direcţiile generale de asistenţă generală şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de furnizorii de servicii sociale privaţi acreditaţi, în vederea elaborării planului de restructurare a centrelor rezidenţiale de tip vechi, pentru a asigura transferul persoanelor cu handicap în alternative de tip familial sau rezidenţial înfiinţate/dezvoltate în cadrul comunităţii.

CAPITOLUL III
Documente de referinţă şi conexe

ART. 6
Principalele documente de referinţă sau conexe pentru realizarea procesului de restructurare sunt:
a) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
c) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
d) Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020.

CAPITOLUL IV
Principii

ART. 7
Procesul de restructurare are la bază următoarele principii:
a) respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri şi a independenţei persoanelor cu dizabilităţi;
b) crearea parteneriatului local: restructurarea este un demers colectiv, ce necesită capacitarea şi coordonarea resurselor existente, implicarea structurilor administrative şi asigurarea susţinerii din partea societăţii civile;
c) planificarea într-o manieră integrată a activităţilor realizate la toate nivelurile, pentru a asigura o imagine completă a resurselor şi responsabilităţilor;
d) consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor, în acord cu principiul „Nimic pentru noi, fără noi!”.

CAPITOLUL V
Termeni, expresii, acronime

ART. 8
În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
– ANPD – Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi;
– CAbR – centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
– CIA – centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
– CPVI – centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
– CZ – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
– CRes/CCdz – centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CRes)/centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CCdz);
– DGASPC – direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti;
– LP – locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
– LmP – locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
– LMP – locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

CAPITOLUL VI
Obiective generale, specifice şi rezultate aşteptate

ART. 9
Obiectivul general al procesului de restructurare este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi serviciile specifice de care au nevoie, în alternative de tip familial sau rezidenţial cu capacitate maximă de 50 de locuri, adaptate nevoilor lor, sigure din punctul de vedere al securităţii personale, în vederea integrării în comunitate şi participării la viaţa acesteia.
ART. 10
Obiectivele specifice sunt:
a) analiza obiectivă a situaţiei prezente, stabilirea priorităţilor şi a modalităţilor de implementare a procesului de restructurare pe baza prelucrării informaţiilor din evaluarea persoanelor cu handicap din centrele rezidenţiale de tip vechi;
b) evaluarea persoanelor cu handicap din centrele rezidenţiale de tip vechi pe baza unui instrument unic de evaluare la nivel naţional;
c) stabilirea modalităţilor de asigurare a transferului persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidenţiale de tip vechi.
ART. 11
Rezultatele aşteptate cuprind:
a) realizarea unei planificări realiste pentru perioada 2019 – 2021 pe baza listei de nevoi specifice ale beneficiarilor din centrele rezidenţiale de tip vechi;
b) asigurarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap prin servicii specifice;
c) îmbunătăţirea colaborării la nivel local şi judeţean.

CAPITOLUL VII
Elaborarea planului de restructurare

ART. 12
(1) Planul de restructurare avizat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi aprobat de consiliul judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti reprezintă documentul în baza căruia centrele rezidenţiale de tip vechi vor funcţiona în perioada de implementare a acestuia.
(2) Structura planului de restructurare cuprinde cel puţin următoarele secţiuni:
a) prezentarea situaţiei actuale a centrului rezidenţial de tip vechi;
b) evaluarea beneficiarilor (persoane adulte cu handicap) din centrul rezidenţial de tip vechi;
c) actualizarea planurilor individuale de intervenţie pentru a asigura atât servicii specifice pentru persoanele adulte cu handicap, cât şi transferul etapizat al acestora în alte tipuri de servicii;
d) planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale şi umane, pentru perioada 2019 – 2021, şi a modalităţilor de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, alternativelor de tip familial sau rezidenţial, măsurilor preventive nou-înfiinţate/dezvoltate în comunitate;
e) acţiuni propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive şi suportive faţă de beneficiari, în rândul personalului şi al comunităţii;
f) analiza nevoilor la nivelul comunităţii;
g) măsuri şi acţiuni de prevenire a (re)instituţionalizării;
h) evaluarea internă/externă a procesului de restructurare, modalităţi de corectare a disfuncţionalităţilor;
i) monitorizarea procesului de restructurare.
ART. 13
(1) Secţiunea referitoare la prezentarea situaţiei actuale a centrului rezidenţial de tip vechi include cel puţin următoarele subsecţiuni:
a) date de identificare şi de contact: nume, cod conform Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, adresa fizică şi de poştă electronică;
b) scurt istoric: anul fondării/înfiinţării, evoluţia în timp a destinaţiei;
c) în subordinea/structura, conducerea;
d) situaţia juridică a clădirii/locaţiei;
e) capacitate aprobată şi existentă;
f) condiţii de cazare: număr de camere/dormitoare, număr de paturi în cameră/dormitor, număr de grupuri sanitare separate pentru femei, separate pentru bărbaţi, separate pentru personal;
g) condiţii de admitere: cine referă spre centru, documentaţia necesară pentru admitere, durata minimă şi maximă de soluţionare a unei cereri de admitere;
h) intrări-ieşiri pe perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2018, motivele ieşirilor;
i) descriere din punctul de vedere al poziţionării în comunitate, al proximităţii căilor de acces şi al mijloacelor de transport, al distanţelor faţă de oraşul cel mai apropiat;
j) descriere a relaţiilor cu comunitatea şi a modului în care persoanele adulte cu handicap asistate în centru beneficiază de serviciile din comunitate (spital, policlinică, dispensar, şcoală, frizerie/coafură, biserică etc.);
k) descriere din punctul de vedere al gradului de adaptare/accesibilizare: ponderea spaţiilor adaptate faţă de cele neadaptate din clădire, specificarea spaţiilor total inaccesibile persoanelor care utilizează fotoliu rulant sau prezintă deficienţe senzoriale;
l) date statistice referitoare la beneficiari: grupe de vârstă, sex, grade şi tipuri de handicap, provenienţa (din judeţ sau din alte judeţe, conform adresei de domiciliu/reşedinţă);
m) situaţia privind intervenţiile medicale specializate pentru beneficiari: număr de internări şi/sau de consultaţii medicale pe parcursul anului 2018 pentru boli cronice şi psihiatrice;
n) prezentare a structurii de personal şi a calificării acestuia (număr personal de specialitate, număr personal de asistenţă şi îngrijire, număr personal de întreţinere/administrativ);
o) prezentare a tipurilor de instruiri/formări care au fost realizate în perioada 2017 – 2018 şi numărul personalului care a beneficiat: tema instruirii/formării, tipul de certificare (certificat de participare, certificat de competenţe sociale şi civice, alte tipuri).
(2) Situaţia privind intervenţiile medicale specializate pentru beneficiari, prevăzută la alin. (1) lit. m), va fi organizată pe cel puţin următoarele categorii de informaţii:
a) tipuri de intervenţii specializate: psihiatrice, boli cronice, HIV/SIDA, boli rare, altele;
b) număr de beneficiari pe fiecare tip de intervenţie specializată, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2018;
c) număr de beneficiari din perioada 1 ianuarie – 31 august 2018 pentru care s-a depăşit perioada de 90 de zile de spitalizare în unităţi spitaliceşti pentru tratarea bolilor cronice, în spitale de psihiatrie sau spitale pentru boli psihice, alte specialităţi;
d) situaţia medicamentelor din punctul de vedere al frecvenţei cu care se schimbă medicaţia.
(3) Data de referinţă pentru informaţiile şi datele concrete de raportare, în afara celor precizate la alin. (1) lit. h) şi o), este 30 septembrie 2018.
ART. 14
Secţiunea referitoare la evaluarea beneficiarilor (persoane adulte cu handicap) din centrul rezidenţial de tip vechi include următoarele subsecţiuni:
a) organizarea şi desfăşurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap din centrul rezidenţial de tip vechi;
b) prelucrarea datelor şi informaţiilor obţinute din evaluare;
c) sintetizarea concluziilor evaluării în vederea realizării planificării etapelor de restructurare pentru perioada 2019 – 2021.
ART. 15
(1) Organizarea şi desfăşurarea evaluării nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap din centrul rezidenţial de tip vechi presupun:
a) formarea echipei/echipelor de evaluare;
b) aplicarea Fişei de evaluare a beneficiarului, denumită în continuare fişa de evaluare, prevăzută în anexa la prezenta metodologie;
c) prelucrarea datelor obţinute în urma evaluării;
d) elaborarea raportului sintetic care constituie baza planificării etapelor de restructurare.
(2) Evaluarea se realizează de către o echipă multidisciplinară de evaluare formată din cel puţin 3 membri ai personalului din centrul rezidenţial de tip vechi, dintre care unul cu rol de coordonator.
(3) La evaluarea persoanelor din centrele rezidenţiale poate participa un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale cu activitate în protecţia şi promovarea drepturilor omului sau care reprezintă interesele persoanelor cu handicap, în calitate de observator, conform unei proceduri proprii DGASPC.
(4) În cazul în care serviciul de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap este contractat, evaluarea se realizează de către o echipă de evaluare formată din cel puţin 3 membri ai furnizorului de servicii sociale privat, dintre care unul cu rol de coordonator, la care se adaugă un membru din partea DGASPC.
(5) La nivelul unui centru rezidenţial de tip vechi pot fi constituite mai multe echipe de evaluare.
ART. 16
Personalul implicat în procesul de evaluare poate fi: asistent social, medic, asistent medical, psiholog, psihopedagog, pedagog de recuperare, terapeut ocupaţional, consilier vocaţional, alţi terapeuţi, după caz.
ART. 17
(1) Membrii echipei de evaluare, precum şi coordonatorul acesteia sunt desemnaţi de conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat care stabileşte totodată şi atribuţiile acestora.
(2) Membrii echipei/echipelor de evaluare se reunesc în şedinţă pregătitoare, analizează fişa de evaluare şi îşi clarifică opţiunile de întrebare/răspuns.
(3) Pe perioada de evaluare, membrii echipei/echipelor de evaluare pot solicita dosarul personal al beneficiarului şi/sau sprijinul altor membri ai personalului.
(4) Evaluarea permite o analiză detaliată a activităţilor derulate, a impactului acestora asupra beneficiarului, a modului în care resursele sunt folosite.
ART. 18
(1) Fişa de evaluare se aplică individual, pentru fiecare dintre beneficiarii centrului rezidenţial de tip vechi.
(2) Echipa multidisciplinară de evaluare se preocupă ca persoana adultă cu handicap să îşi exprime opinia şi ţine cont de aceasta.
(3) În cazul în care beneficiarul are desemnat reprezentant legal, acesta are obligaţia de a participa la evaluare şi a răspunde la întrebări în prezenţa persoanei cu handicap.
(4) În cazul în care reprezentantul legal nu poate participa din motive bine întemeiate (de exemplu, internare în spital), acesta transmite acordul pentru evaluare centrului rezidenţial.
ART. 19
(1) Aplicarea fişei de evaluare se face în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate pentru beneficiar.
(2) Echipa de evaluare desfăşoară interviu cu beneficiarul şi acordă acestuia timp suficient de răspuns; atunci când este cazul, coordonatorul echipei solicită prezenţa unui interpret de limbaj mimico-gestual şi/sau a unuia dintre membrii personalului care cunosc cel mai bine persoana evaluată.
(3) Spaţiul pus la dispoziţie de conducerea centrului rezidenţial pentru evaluare este prietenos şi confortabil.
ART. 20
(1) Prelucrarea datelor obţinute în urma evaluării se face de membrii echipei/echipelor de evaluare, împreună cu personalul desemnat de către DGASPC sau furnizorii de servicii sociale privaţi, în condiţii de confidenţialitate.
(2) În urma prelucrării datelor, echipa de lucru realizează un raport sintetic care constituie baza planificării etapelor de restructurare.
(3) Raportul sintetic cuprinde concluziile evaluării în urma aplicării fişei de evaluare, precum şi propuneri de măsuri (de exemplu: integrare în familie, plasarea la asistent personal profesionist), activităţi şi servicii pentru grupuri de beneficiari, în corelare cu profilul centrului rezidenţial şi cu standardele specifice de calitate.
(4) Raportul sintetic este înaintat conducerii DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat care administrează centrul rezidenţial de tip vechi.
ART. 21
(1) Secţiunea referitoare la actualizarea planurilor individuale de intervenţie pentru a asigura atât servicii specifice, cât şi transferul etapizat al persoanelor adulte cu handicap în alte tipuri de servicii include următoarele subsecţiuni:
a) descrierea modului în care abordarea procesului de restructurare este centrată pe nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;
b) completarea de către echipa multidisciplinară a centrului rezidenţial de tip vechi a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului individual de intervenţie cu obiectivul referitor la transferul/la acordarea de servicii specifice pentru a acoperi nevoile identificate prin aplicarea fişei de evaluare;
c) asigurarea de către personalul de specialitate din cadrul centrului rezidenţial de tip vechi a activităţilor şi serviciilor în baza planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului individual de intervenţie completat.
(2) Implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului individual de intervenţie se realizează prin corelare între evaluarea individuală, obiectivele stabilite şi serviciile corespunzătoare nevoilor, astfel încât să se asigure atât servicii specifice în centrul rezidenţial de tip vechi restructurat, cât şi transferul în alte tipuri de servicii de la nivelul comunităţii.
ART. 22
(1) Secţiunea referitoare la planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale şi umane, pentru perioada 2019 – 2021, şi a modalităţilor de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, alternativelor de tip familial sau rezidenţial şi măsurilor preventive dezvoltate în comunitate include următoarele subsecţiuni:
a) realizarea listei de priorităţi a problemelor şi oportunităţilor care vor fi luate în considerare în operaţionalizarea planului de restructurare, pe baza raportului sintetic obţinut în urma prelucrării datelor din evaluarea beneficiarilor;
b) formularea aspectelor tehnice şi operaţionale pentru perioada 2019 – 2021;
c) evidenţierea obligaţiilor privind sustenabilitatea sau alte condiţii legate de onorarea angajamentelor stabilite prin contracte de finanţare încheiate anterior procesului de reorganizare (program operaţional regional, programe de interes naţional, program naţional de dezvoltare locală, altele), aspecte ce vor fi avute în vedere la transferul beneficiarilor în alte tipuri de servicii;
d) identificarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu handicap prin analiza hărţii de servicii sociale, inclusiv a alternativelor de tip familial şi a asistenţilor personali profesionişti, de la nivelul judeţului sau sectorului municipiului Bucureşti;
e) identificarea situaţiilor de posibilă revenire în familie, stabilirea responsabilităţilor şi a modului de acţiune pentru cazurile identificate;
f) identificarea unităţilor de asistenţă medico-sociale care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale;
g) planificarea soluţiilor în termeni de ieşiri, activităţi, efecte şi impact;
h) estimarea resurselor financiare şi materiale necesare;
i) estimarea resurselor umane necesare;
j) planificarea necesarului de instruire/formare a personalului;
k) evidenţierea potenţialelor dificultăţi de implementare/factorilor de risc;
l) evidenţierea modalităţilor de comunicare astfel încât să fie evitate interpretări eronate cu privire la beneficiari sau personal;
m) identificarea de soluţii în caz de eşec/nereuşită al/a unei soluţii propuse (de exemplu, imposibilitatea identificării şi/sau angajării numărului estimat de asistenţi personali profesionişti).
(2) În formularea aspectelor tehnice şi operaţionale pentru perioada 2019 – 2021 prevăzute la alin. (1) lit. b), DGASPC planifică soluţii concrete pentru a asigura activităţile şi serviciile corespunzătoare nevoilor identificate în urma evaluării, fie prin acordarea acestora din resurse proprii, fie prin contractare.
(3) În situaţia contractării, serviciile sociale respectă cerinţele de proximitate astfel încât DGASPC să poată asigura managementul de caz.
ART. 23
Secţiunea referitoare la acţiunile propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive şi suportive faţă de beneficiari în rândul personalului şi al comunităţii include următoarele subsecţiuni;
a) scurtă descriere a colaborărilor/parteneriatelor pe care DGASPC/furnizorii de servicii sociale privaţi le au în desfăşurare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu alte autorităţi locale, în vederea bunei desfăşurări a procesului de restructurare;
b) modalităţi de facilitare a schimbului de informaţii, cunoştinţe, idei, experienţă acumulată, „lecţii învăţate” şi de implicare a comunităţii în procesul de restructurare;
c) estimare privind organizarea de manifestări de sensibilizare şi/sau conştientizare la nivelul comunităţii în legătură cu persoanele cu handicap şi pentru promovarea respectării drepturilor şi demnităţii lor, eliminarea discriminării, combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor şi practicilor dăunătoare, realizarea egalităţii de şanse, altele;
d) estimare privind necesarul de instruiri/formări sau alte forme specifice de pregătire a personalului în vederea îmbunătăţirii furnizării asistenţei şi serviciilor;
e) modalităţi de implicare şi încurajare a activităţilor de voluntariat;
f) alte modalităţi de lucru propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive şi suportive faţă de persoanele adulte cu handicap.
ART. 24
Secţiunea referitoare la măsurile şi acţiunile de prevenire a (re)instituţionalizării include următoarele subsecţiuni:
a) prezentarea modalităţilor de acţiune (de exemplu, monitorizarea de către managerul de caz pe o perioadă de 6 luni etc.);
b) stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de specialitate din comunitate;
c) stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile sociale în care a fost transferat beneficiarul;
d) consolidarea colaborării cu autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale etc.

CAPITOLUL VIII
Aprobarea planului de restructurare

ART. 25
După avizarea de către ANPD şi aprobarea de către consiliul judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti a planului de restructurare, DGASPC/furnizorii de servicii sociale privaţi includ planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale şi umane, pentru perioada 2019 – 2021, în strategia şi planul anual de dezvoltare/de acţiune privind serviciile sociale.

CAPITOLUL IX
Evaluarea procesului de restructurare

ART. 26
(1) Evaluarea internă/externă a procesului de restructurare reprezintă o activitate complexă ce conţine cercetări, informaţii, analize şi luarea în considerare a tuturor elementelor care au contribuit la realizarea lui, în vederea obţinerii unui punct de vedere obiectiv cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate.
(2) Evaluatorii sunt desemnaţi prin hotărâre/decizie a organului de conducere stabilit prin lege pentru centrul rezidenţial de tip vechi care a intrat în procesul de restructurare.
(3) Evaluatorii realizează raportul de evaluare, care cuprinde atât punctul de vedere cu privire la gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate ale procesului de reorganizare, cât şi propuneri de corectare a disfuncţionalităţilor constatate.
(4) Conducerea DGASPC/furnizorilor de servicii sociale privaţi se preocupă de identificarea măsurilor prin care riscurile potenţiale ale implementării procesului de restructurare să fie diminuate constant, iar disfuncţionalităţile să fie eliminate.
(5) În situaţia în care planul de restructurare trebuie actualizat prin completare sau modificare, DGASPC/furnizorii de servicii sociale privaţi elaborează un document prin care justifică intervenţiile propuse şi reiau procesul de aprobare.

CAPITOLUL X
Monitorizarea procesului de restructurare

ART. 27
(1) Monitorizarea procesului de restructurare cuprinde colectarea şi analiza datelor despre modul în care acesta s-a realizat, astfel încât beneficiarii centrului rezidenţial de tip vechi să aibă asigurate servicii specifice corespunzătoare nevoilor lor identificate prin evaluare.
(2) Monitorizarea procesului de restructurare se realizează de către ANPD.

ANEXĂ
la metodologie

FIŞA DE EVALUARE A BENEFICIARULUI

Numele persoanei evaluate
____________________________________________________________________________
| Prenume: | Prenume II: | Nume: |
|_________________________|_________________________|________________________|

Sursa informaţiilor
(membri ai familiei, profesionişti, alte persoane consultate în completarea acestei fişe de evaluare)
____________________________________________________________________________
| Nr. curent | Calitatea persoanei |
|____________|_______________________________________________________________|
| 1. | |
|____________|_______________________________________________________________|
| 2. | |
|____________|_______________________________________________________________|
| | |
|____________|_______________________________________________________________|

Termeni şi explicaţii
____________________________________________________________________________
| Termeni | Abrevieri | Explicaţii |
| utilizaţi | | |
|____________|___________|___________________________________________________|
| continuu | C | Persoana necesită sprijin şi îndrumare fără |
| | | întrerupere. |
|____________|___________|___________________________________________________|
| regulat | R | Persoana necesită sprijin şi îndrumare zilnic, în |
| | | intervale orare stabilite şi cunoscute (de |
| | | exemplu: servirea mesei). |
|____________|___________|___________________________________________________|
| secvenţial | S | Persoana necesită sprijin şi îndrumare din când în|
| | | când, în anumite situaţii (de exemplu: igiena |
| | | personală, plimbare, altele) pentru perioade |
| | | scurte de timp. |
|____________|___________|___________________________________________________|
| minim | M | Persoana necesită sprijin şi îndrumare în anumite |
| | | momente, pentru operaţiuni pe care le execută |
| | | într-o perioadă mare de timp (de exemplu: legatul |
| | | şireturilor). |
|____________|___________|___________________________________________________|
| deloc | D | Persoana nu necesită acordarea de sprijin şi |
| | | îndrumare. |
|____________|___________|___________________________________________________|

Modulul 1: Date demografice
_
1.1. Sexul: |_| masculin
_
|_| feminin
1.2. Vârsta, la data completării chestionarului (în ani împliniţi) …….. ani
1.3. Educaţie (Bifaţi una sau mai multe opţiuni, luând în considerare studii finalizate cu diplomă/certificat, NU studii începute şi nefinalizate.):
_
|_| studii postuniversitare
_
|_| studii universitare
_
|_| studii postliceale
_
|_| studii liceale
_
|_| şcoală profesională
_
|_| studii primare (1 – 4 clase)
_
|_| studii generale
_
|_| învăţământ special
_
|_| fără studii
_
|_| analfabet (nu ştie să scrie/citească)
_
|_| alte tipuri de educaţie ……………………………………….
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.4. Stare civilă, la data completării chestionarului:
_
|_| necăsătorit
_
|_| căsătorit
_
|_| divorţat
_
|_| văduv
_
|_| partener într-o relaţie neoficializată/concubin
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.5. Etnie:
_
|_| română
_
|_| alta: ……………………………………………………….
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.6. Religie: (Dacă este cazul, specificaţi orice nevoi particulare în acest sens.):
………………………………………………………………..
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.7. Limba/Comunicare:
1.7.1. Limba maternă: …………………………………………….
1.7.2. Are nevoie de interpret în limbaj mimico-gestual
_ _
|_| DA |_| NU
1.7.3. Are nevoie de asistenţă Braille
_ _
|_| DA |_| NU
1.7.4. Are nevoie de dispozitive speciale de comunicare
_ _
|_| DA |_| NU
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.8. Statut profesional:
_
|_| elev/elevă
_
|_| angajat cu normă întreagă
_
|_| angajat cu normă parţială
_
|_| prestează munci ocazionale
_
|_| nu este angajat într-o formă de muncă
_
|_| pensionar
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.9. Situaţia găzduirii:
1.9.1. Care este aranjamentul de găzduire preferat de persoana evaluată:
_
|_| să rămână acolo unde este
_
|_| să se mute cu familia
_
|_| să se mute în propria locuinţă
_
|_| să se mute într-o locuinţă protejată
_
|_| să se mute într-un alt centru rezidenţial
_
|_| să se mute în altă instituţie medicală de îngrijire
_
|_| nu ştie/nu se pronunţă cu siguranţă
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.9.2. Care este preferinţa/părerea reprezentantului legal cu privire la aranjamentele de găzduire pentru persoana evaluată:
(Important: În situaţia în care răspunde reprezentantul legal, răspunsurile sunt date în prezenţa şi împreună cu persoana cu handicap. Echipa de evaluare, apelând, după caz, şi la alţi specialişti, va evita pe cât posibil ca decizia să fie luată numai de reprezentantul legal.)
_
|_| să rămână acolo unde este
_
|_| să se mute cu familia
_
|_| să se mute în propria locuinţă
_
|_| să se mute într-o locuinţă protejată
_
|_| să se mute într-un alt centru rezidenţial
_
|_| să se mute în altă instituţie medicală de îngrijire
_
|_| nu ştie/nu se pronunţă cu siguranţă
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.10. Relaţia cu familia şi cu familia lărgită
Informaţii relevante, după caz …………………………………….
1.11. Hobbyuri, interese şi preocupări
………………………………………………………………..
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.12. Dorinţe de viitor
Informaţii relevante, după caz …………………………………….

Modulul 2: Asistenţă pentru sănătate

2.1. Beneficiarul are nevoie de:
____________________________________________________________________________
| Tip serviciu | Informaţii | Observaţii |
| | | particulare |
|________________________________|_____________________________|_____________|
| | _ | |
| Servicii de medicină generală | |_| o dată pe an, pentru | |
| | evaluarea anuală a stării de| |
| | sănătate | |
| | _ | |
| | |_| de mai multe ori pe an, | |
| | pentru diagnosticare şi | |
| | tratament stare acută | |
|________________________________|_____________________________|_____________|
| Servicii medicale/terapii | _ | |
| furnizate în comunitate: | |_| Da | |
| – stomatologice | _ | |
| – oftalmologice | |_| Nu | |
| – ORL | | |
| – dermatologice | | |
| – altele (precizaţi) | | |
|________________________________|_____________________________|_____________|
| Servicii specializate pentru | _ | |
| teme ca: HIV/SIDA, relaţii | |_| Da | |
| intime şi sex, reproducere şi | _ | |
| planificare familială, | |_| Nu | |
| dependenţa de substanţe | | |
| ilegale, alcool sau tutun | | |
|________________________________|_____________________________|_____________|
| Servicii medicale specializate | Număr de internări şi/sau | |
| pentru boli cronice, de exemplu| consultaţii medicale pe | |
| endocrine/metabolice, | parcursul anului 2018 | |
| cardiace/circulatorii, | | |
| respiratorii, infecţioase/ale | | |
| sistemului imunitar, digestive,| | |
| altele | | |
|________________________________|_____________________________|_____________|
| Servicii psihiatrice | Număr de internări şi/sau | |
| specializate | consultaţii specializate pe | |
| | parcursul anului 2018 | |
|________________________________|_____________________________|_____________|

2.2. Beneficiarul are probleme complexe de sănătate şi are un plan de prevenire, intervenţie şi recuperare individualizat, realizat de specialişti, care trebuie urmărit în centrul rezidenţial:
_ _
|_| DA |_| NU
2.3. Beneficiarul are probleme de sănătate mintală, de exemplu: anxietate (fobii, stres posttraumatic, tulburări obsesiv-compulsive), tulburare bipolară/maniac-depresivă, depresie, schizofrenie, tulburări de personalitate, tulburare din spectrul autist)
_ _
|_| DA |_| NU
2.4. Beneficiarul are nevoie în mod regulat de internări şi/sau servicii psihiatrice specializate:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an
2.5. Beneficiarul are nevoie de îngrijire sau supraveghere peste noapte:
_
|_| nu
_
|_| da; în medie o intervenţie pe parcursul nopţii
_
|_| da; în medie mai mult de o intervenţie pe parcursul nopţii
2.6. Beneficiarul are afecţiuni neurologice, de exemplu: boala Alzheimer, distrofie musculară, epilepsie, altele, şi are nevoie în mod regulat de internări în servicii specializate:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 3: Nevoia de servicii psihologice (consiliere psihologică, terapii de suport)
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a-şi | C | R | S | M | D |
| crt. | controla stările emoţionale: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.1. | poate deveni anxios, depresiv sau mânios în | | | | | |
| | absenţa oricărui stimul extern evident, dar | | | | | |
| | poate fi calmat fără tratament medicamentos | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.2. | poate deveni un pericol pentru sine şi/sau | | | | | |
| | pentru alţii | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a-şi | C | R | S | M | D |
| crt. | exprima adecvat emoţiile: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.3. | pare să fie „lipsit de emoţii” sau este prea | | | | | |
| | afectuos, fără a-i afecta pe ceilalţi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.4. | este extrem de reţinut sau are tendinţa de a | | | | | |
| | avea izbucniri emoţionale nepotrivite | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.5. | uneori este cuprins de mânie sau devine agresiv | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea | C | R | S | M | D |
| crt. | conştientizării de sine: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.6. | încrederea poate fi uşor subminată de eşecuri | | | | | |
| | minore sau de răspunsuri indiferente din partea | | | | | |
| | altora | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.7. | este temător şi dependent când trebuie să | | | | | |
| | îndeplinească sarcini nefamiliare şi tinde să se| | | | | |
| | retragă chiar în situaţii familiare | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.8. | are un concept de sine foarte puţin dezvoltat şi| | | | | |
| | tinde să stea pasiv în lipsa unei persoane care | | | | | |
| | să îi dea indicaţii | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea | C | R | S | M | D |
| crt. | evitării situaţiilor de izolare socială şi | | | | | |
| | depresie, menţinerii echilibrului psihoafectiv: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.9. | poate deveni stresat sau agresiv când rutinele | | | | | |
| | sunt schimbate | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.10. | are o anxietate sau un comportament | | | | | |
| | obsesiv-compulsiv, diagnosticate clinic | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.11. | consideră că orice schimbare a rutinelor bine | | | | | |
| | învăţate este intolerabilă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 4: Menţinerea/Dezvoltarea aptitudinilor cognitive
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul foloseşte simţurile în interacţiunea cu | Da | Nu |
| crt. | obiecte: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.1. | urmăreşte cu privirea obiecte, persoane etc. folosind | | |
| | simţul văzului | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.2. | ascultă la radio, muzică, poveşti etc. folosind simţul | | |
| | auzului | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.3. | explorează obiecte cu mâinile, degetele etc. folosind | | |
| | simţul tactil | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.4. | explorează obiecte folosind simţul olfactiv | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.5. | explorează gustul alimentelor folosind simţul gustativ | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul şi-a însuşit elemente din învăţarea de bază: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.6. | imită sau mimează imediat o acţiune sau un comportament | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.7. | pune întrebări/doreşte să afle informaţii despre persoane,| | |
| | lucruri şi evenimente | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.8. | are dobândit limbajul | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.9. | are capacitatea de a repeta după cineva (de exemplu, | | |
| | pentru a învăţa un text) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.10. | înţelege şi utilizează concepte legate de caracteristicile| | |
| | (dimensiune, formă, cantitate, lungime etc.) lucrurilor, | | |
| | persoanelor sau evenimentelor | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.11. | are deprinderea de a folosi instrumente de scris | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.12. | are deprinderea de a cunoaşte şi utiliza cifre şi de a | | |
| | lucra cu numere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are deprinderea de a citi: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.13. | recunoaşte scrisul | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.14. | îşi recunoaşte numele scris pe o hârtie | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.15. | poate citi mesaje scrise la TV | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.16. | poate interpreta simboluri, de exemplu: Pericol, Ieşire în| | |
| | caz de urgenţă etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are deprinderea de a scrie: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.17. | scrie numele şi adresa fără ajutor | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.18. | scrie notiţe scurte (de exemplu, o listă de cumpărături) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.19. | scrie prin copiere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.20. | desenează | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.21. | scrie utilizând tehnologie asistivă | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.22. | scrie folosind instrumente de scris | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.23. | se poate concentra asupra aceleiaşi sarcini pentru | | |
| | aproximativ 5 minute | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.24. | se poate concentra asupra aceleiaşi sarcini/activităţi | | |
| | pentru o perioadă mare de timp (o oră cel puţin) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.25. | trebuie să ia periodic (de exemplu, la fiecare 15 – 20 | | |
| | minute) pauze scurte de la sarcina asupra căreia se | | |
| | concentrează | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a lua decizii în| Da | Nu |
| crt. | timp util: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.26. | identifică existenţa unei probleme şi poate formula | | |
| | soluţii la aceasta | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.27. | poate lua decizia de a îndeplini o sarcină dintre mai | | |
| | multe şi de a o pune în practică | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.28. | poate lua decizii numai cu sprijin şi îndrumare | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 5: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor zilnice
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea | C | R | S | M | D |
| crt. | realizării programului zilnic pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.1. | a exprima timpul în ore şi minute cu ajutorul | | | | | |
| | ceasului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.2. | a anticipa anumite acţiuni din timpul zilei | | | | | |
| | (şedinţa de consiliere, începutul unei emisiuni | | | | | |
| | etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.3. | a lua decizii în situaţii de rutină | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.4. | a lua decizii atunci când se confruntă cu | | | | | |
| | sarcini sau situaţii noi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.5. | a planifica activităţi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.6. | a îndeplini (a finaliza) o sarcină | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru a face faţă responsabilităţilor, | | | | | |
| | stresului sau urgenţei: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.7. | în acţiuni simple | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.8. | în acţiuni complexe | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru autocontrolul comportamentului şi | | | | | |
| | exprimarea de emoţii adecvate: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.9. | în situaţii sau experienţe noi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.10. | în relaţia cu o persoană | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 6: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de comunicare
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are capacitatea generală de comunicare: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.1. | vorbeşte bine şi inteligibil, utilizând un limbaj care | | |
| | poate fi înţeles | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.2. | are anumite dificultăţi de vorbire: lipsă de claritate şi | | |
| | fluenţă (are tendinţa să se bâlbâie), însă utilizează un | | |
| | limbaj care poate fi înţeles | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.3. | este înţeles doar de persoanele care îl cunosc foarte bine| | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.4. | se foloseşte de limbaj nonverbal atunci când doreşte să | | |
| | comunice | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.5. | cunoaşte limbajul mimico-gestual şi comunică astfel | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.6. | comunică fără glas, prin utilizarea scrisului sau a | | |
| | tehnologiilor asistive | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilitatea de a comunica prin producerea | Da | Nu |
| crt. | de mesaje nonverbale: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.7. | utilizează limbajul trupului pentru a transmite mesaje | | |
| | (zâmbet, încruntare, dă din cap pentru a-şi exprima | | |
| | acordul/dezacordul) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.8. | utilizează semne şi simboluri pentru a transmite idei şi | | |
| | mesaje (iconuri, panou Bliss, alte simboluri) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.9. | transmite mesaje prin desen, pictură, schiţe, diagrame, | | |
| | fotografii etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilitatea de a purta o conversaţie: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.10. | iniţiază, menţine şi finalizează un schimb de idei, cu | | |
| | ajutorul limbajului vorbit, scris, al semnelor şi cu | | |
| | sprijin redus | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.11. | are unele dificultăţi în a iniţia o conversaţie, dar o | | |
| | poate susţine dacă este încurajat | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.12. | se angajează în conversaţii unilaterale care nu au | | |
| | legătură cu subiectul atins de cealaltă persoană | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.13. | nu se angajează niciodată în conversaţii cu alte persoane,| | |
| | cu excepţia situaţiilor când este solicitat expres de un | | |
| | membru al personalului | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilitatea de a-şi exprima punctul de | Da | Nu |
| crt. | vedere în mod adecvat: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.14. | îşi exprimă punctul de vedere sau preferinţele într-o | | |
| | manieră potrivită | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.15. | are tendinţa de a cădea repede de acord cu orice se | | |
| | propune | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.16. | este fie foarte pasiv, fie foarte agresiv în exprimarea | | |
| | preferinţelor şi are nevoie de îndrumare pentru a găsi | | |
| | tonul adecvat | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 7: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de mobilitate
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.1. | a-şi schimba poziţia corpului din poziţia | | | | | |
| | culcat, pe vine sau în genunchi în poziţia stând| | | | | |
| | jos sau în picioare, cu schimbarea centrului de | | | | | |
| | greutate al corpului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.2. | a-şi menţine poziţia corpului (culcat, ghemuit, | | | | | |
| | în genunchi, aşezat, în picioare), atât cât este| | | | | |
| | necesar | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.3. | a trece de pe o suprafaţă pe alta, prin | | | | | |
| | „alunecare” (trecerea de pe scaun pe pat) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.4. | ducerea şi manipularea obiectelor, folosind | | | | | |
| | mâna, braţul, alte părţi ale corpului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.5. | a realiza mişcările mâinii şi degetelor | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.6. | a ridica sau a lua obiecte mici | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.7. | activităţi zilnice: descheie/încheie nasturi, | | | | | |
| | taie cu foarfeca, bagă aţa în ac, leagă | | | | | |
| | şireturi, colorează, foloseşte tacâmuri etc. | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.8. | a realiza acţiuni coordonate de manevrare a | | | | | |
| | obiectelor folosind laba şi degetele piciorului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.9. | a merge | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.10. | a parcurge, pas cu pas, distanţe scurte sau | | | | | |
| | lungi, pe diverse suprafeţe | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.11. | a se deplasa utilizând echipamente (scaun | | | | | |
| | rulant, cârje, cadru etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.12. | a urca şi coborî scări | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.13. | a învăţa o rută de transport | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.14. | a face legături ca să ajungă la destinaţia | | | | | |
| | dorită | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.15. | a călători cu un mijloc de transport | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
7.16. Beneficiarul are nevoie să folosească transportul adaptat:
_ _ _ _ _
|_| continuu |_| regulat |_| secvenţial |_| minim |_| deloc
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 8: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.1. | a se spăla pe întregul corp | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.2. | a se şterge | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.3. | toaleta intimă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.4. | a se îmbrăca | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.5. | a-şi alege haine potrivite | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.6. | a se dezbrăca | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.7. | a se încălţa | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.8. | a-şi alege încălţămintea potrivită | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.9. | a se descălţa | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.10. | a-şi aduce aminte ce are de făcut | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.11. | a mânca (a duce la gură hrana, a mesteca etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.12. | a folosi ustensile adecvate (tacâmuri) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.13. | a deschide sticle sau conserve | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.14. | a bea (a duce la gură paharul) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.15. | a turna lichide pentru a bea | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.16. | a folosi ustensile adecvate (pai) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 9: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi

9.1. Beneficiarul are tendinţa de a pleca fără să informeze:
_ _ _ _ _
|_| continuu |_| regulat |_| secvenţial |_| minim |_| deloc
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
9.2. Beneficiarul manifestă comportamente de autorănire:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an
9.3. Beneficiarul manifestă comportamente ofensive sau violente faţă de alte persoane:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.4. | a diferenţia temperatura (cald/frig) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.5. | a diferenţia lumină/întuneric | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.6. | a diferenţia starea de foame/saţietate | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.7. | a evita situaţii periculoase (foc, maşină | | | | | |
| | mergând etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.8. | a NU face abuz de tutun, alcool sau alte | | | | | |
| | substanţe | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.9. | a-şi lua medicamentele | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.10. | a urma serviciile/activităţile recomandate | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 10: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilităţi de autogospodărire: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.1. | selectează şi achiziţionează singur bunuri, pe baza unei | | |
| | liste | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.2. | realizează sarcini simple şi reiterative (face patul etc.)| | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.3. | îşi întreţine dispozitivele asistive (curăţă ochelarii, | | |
| | fotoliul rulant etc.) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.4. | foloseşte aparate de uz casnic | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.5. | mătură, face ordine, şterge pe jos, colectează şi aruncă | | |
| | gunoiul, face alte operaţiuni legate de treburile casnice | | |
| | etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.6. | a face cumpărături de produse alimentare | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.7. | a selecta produse necesare pentru a pregăti un | | | | | |
| | fel de mâncare | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.8. | a pregăti feluri simple de mâncare fără | | | | | |
| | utilizarea aragazului (gustări) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.9 | a pregăti feluri simple de mâncare care necesită| | | | | |
| | utilizarea aragazului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.10.| a executa operaţiuni de cojire, feliere, | | | | | |
| | frământare, combinare, prezentare alimente | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.11.| a aranja masa | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.12.| a lucra cu alte persoane la planificarea, | | | | | |
| | organizarea, prepararea şi servirea de mâncăruri| | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.13.| a desfăşura activităţi în bucătărie sau în | | | | | |
| | gospodăria anexă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul ajută alte persoane: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.14.| să se îngrijească | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.15.| să se deplaseze | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.16.| să comunice | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.17.| să îşi păstreze starea de sănătate | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.18.| cu hrănirea/alimentaţia | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 11: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de interacţiune/de relaţionare interpersonală
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.1. | a se implica la nivel personal cu alţii | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.2. | a acţiona în conformitate cu regulile şi | | | | | |
| | convenţiile sociale | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.3. | a nu răspunde agresiv la critici | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.4. | a se angaja în legături cu persoane necunoscute,| | | | | |
| | într-un anumit scop | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.5. | a crea şi menţine relaţii specifice în spaţii | | | | | |
| | formale (loc de muncă) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.6. | a stabili relaţii obişnuite cu persoane care | | | | | |
| | locuiesc în aceeaşi reşedinţă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.7. | a menţine relaţiile de rudenie cu membrii | | | | | |
| | familiei de bază, cu membrii familiei extinse | | | | | |
| | etc. | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
11.8. Beneficiarul are relaţii intime cu altă persoană din centrul rezidenţial:
_ _
|_| DA |_| NU

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
11.9. Beneficiarul este izolat şi i se pare foarte dificil să gestioneze situaţiile sociale:
_ _
|_| DA |_| NU
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 12: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de a realiza tranzacţii economice
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilităţi de a realiza tranzacţii | Da | Nu |
| crt. | economice: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.1. | cunoaşte banii | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.2. | utilizează banii în mod responsabil | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.3. | poate da o sumă exactă şi poate verifica restul | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.4. | sortează banii în funcţie de valoare, dar nu îi foloseşte | | |
| | în tranzacţii | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.5. | utilizează cardul bancar | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|12.6. | a se implica în orice formă de tranzacţie | | | | | |
| | economică simplă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|12.7. | estimarea lucrurilor pe care le poate cumpăra cu| | | | | |
| | o anumită sumă de bani | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|12.8. | a utiliza instrumente de plată | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 13: Menţinerea/Dezvoltarea abilităţilor sociale
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul se implică/participă în/la: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.1. | grupuri profesionale | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.2. | activităţile comunităţii | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.3. | jocuri, programe de relaxare etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.4. | jocuri competitive, evenimente sportive, individual sau de| | |
| | grup | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.5. | vizite la teatru, cinema, muzee | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.6. | meşteşuguri (olărit, tricotat, confecţionare de jucării, | | |
| | obiecte din lemn) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.7. | întâlniri informale sau ocazionale cu ceilalţi (întâlniri | | |
| | cu rude, prieteni, în locuri publice etc.) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.8. | călătorii de plăcere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.9. | realizează lucrări de artă | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.10.| citeşte de plăcere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.11.| cântă la un instrument muzical | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.12.| dansează | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.13.| scrie beletristică sau alte tipuri de materiale | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.14.| participă la slujbe, practici religioase | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.15.| colecţionează monede, timbre etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.16.| joacă şah, cărţi, table sau alt tip de joc cu reguli | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.17.| face parte/frecventează o organizaţie neguvernamentală | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.18.| îşi exercită dreptul la vot | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 14: interesul pentru activităţi lucrative
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul demonstrează |Fără |Cu |Cu | Nu |
| crt. | interes/atitudine pozitivă |asistenţă|asistenţă|asistenţă| |
| | pentru activităţi lucrative: | |minimă |intensivă| |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.1. | este conştient de ceea ce | | | | |
| | presupune activitatea de a munci | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.2. | are interese/hobbyuri (preferinţa| | | | |
| | faţă de anumite activităţi şi | | | | |
| | domenii ale cunoaşterii – ce îi | | | | |
| | place să facă) | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.3. | îşi exprimă alegerile şi | | | | |
| | refuzurile într-o manieră | | | | |
| | potrivită | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.4. | are o atitudine pozitivă faţă de | | | | |
| | muncă | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.5. | deprinde uşor noi modele | | | | |
| | comportamentale | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.6. | este conştient de conceptul de | | | | |
| | calitate | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.7. | poate copia acţiunile altei | | | | |
| | persoane | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.8. | este independent în iniţierea de | | | | |
| | acţiuni | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.9. | poate dobândi rapiditate şi | | | | |
| | acurateţe în îndeplinirea | | | | |
| | sarcinilor | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.10.| poate face faţă | | | | |
| | responsabilităţilor primite | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.11.| este conştient de propriile | | | | |
| | abilităţi/nevoi | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.12.| este conştient de riscuri şi | | | | |
| | pericole | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.13.| îşi foloseşte timpul liber în mod| | | | |
| | constructiv | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.14.| este motivat să ia parte la | | | | |
| | învăţarea de lucruri noi | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.15.| poate tolera/acceptă schimbarea | | | | |
| | rutinelor | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)
Echipa de evaluare ……………………………………………….
Coordonator al echipei de evaluare …………………………………
Data completării …………………..

—————