DECIZIE Nr. 877/2018 din 30 octombrie 2018
privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1013 din 29 noiembrie 2018

Având în vedere:
– prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
– Referatul de aprobare al Direcţiei generale drepturile persoanelor cu dizabilităţi nr. 8.694 din data de 3 septembrie 2018,
în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi emite următoarea decizie:

ART. 1
Se aprobă Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
ART. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,
Adrian-Vlad Chiotan

Bucureşti, 30 octombrie 2018.
Nr. 877.

ANEXĂ

METODOLOGIA
de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta metodologie stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea procesului de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap publice sau private, cu capacitate mai mică sau egală cu 50 de locuri, aflate în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumite în continuare centre rezidenţiale.
ART. 2
Scopul procesului de reorganizare a centrelor rezidenţiale este asigurarea condiţiilor pentru respectarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap şi a nevoilor lor individuale specifice.
ART. 3
Procesul de reorganizare se realizează la nivel naţional, pentru centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap aflate în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, ţinând cont de nevoile individuale ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate, în vigoare.
ART. 4
Reorganizarea implică totodată identificarea factorilor care necesită schimbarea, în sensul eliminării disfuncţionalităţilor şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru persoanele adulte cu handicap.

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare

ART. 5
Procesul de dezinstituţionalizare reprezintă o prioritate pentru sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, concomitent cu diversificarea măsurilor de prevenire a instituţionalizării şi de susţinere a traiului în comunitate.
ART. 6
Prezenta metodologie se aplică activităţilor iniţiate şi desfăşurate de autorităţile administraţiei publice locale şi de furnizorul de servicii sociale privat, după caz, în domeniul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap, pentru a asigura caracterul unitar al procesului de reorganizare.

CAPITOLUL III
Documente de referinţă şi conexe

ART. 7
Principalele documente de referinţă sau conexe pentru realizarea procesului de reorganizare sunt:
a) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 448/2006;
b) Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare HG nr. 268/2007;
c) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
d) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016 – 2020.

CAPITOLUL IV
Principii

ART. 8
Procesul de reorganizare are la bază următoarele principii:
a) respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile alegeri, şi a independenţei persoanelor cu dizabilităţi;
b) crearea parteneriatului local: reorganizarea este un demers colectiv, ce necesită capacitarea şi coordonarea resurselor existente, implicarea structurilor administrative şi asigurarea susţinerii din partea societăţii civile;
c) planificarea într-o manieră integrată a activităţilor realizate la toate nivelurile, pentru a asigura o imagine completă a resurselor şi responsabilităţilor;
d) consultarea şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi, a reprezentanţilor şi a organizaţiilor lor, în acord cu principiul „Nimic pentru noi, fără noi!”.

CAPITOLUL V
Termeni, expresii, acronime

ART. 9
În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
ANPD Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
CAbR Centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte
cu dizabilităţi
CIA Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi
CPVI Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu
dizabilităţi
CRes/CCdz Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CRes)/
Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CCdz)
DGASPC direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului de la
nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului
Bucureşti
LP locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi
LmP locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu
dizabilităţi
LMP locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu
dizabilităţi

CAPITOLUL VI
Obiective generale, specifice şi rezultate aşteptate

ART. 10
Obiectivul general al procesului de reorganizare este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilităţi serviciile specifice de care au nevoie, identificate în baza evaluării individuale, ţinând cont de opinia lor şi de prevederile standardelor minime specifice de calitate.
ART. 11
Obiectivele specifice sunt:
a) evaluarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap, pe baza unui instrument unic de evaluare la nivel naţional;
b) analiza şi prelucrarea datelor obţinute prin evaluare în vederea stabilirii profilului centrului;
c) realizarea demersurilor pentru asigurarea funcţionării serviciului social reorganizat.
ART. 12
Rezultatele aşteptate cuprind:
a) realizarea unei „hărţi” privind nevoile specifice ale beneficiarilor din centrele rezidenţiale;
b) asigurarea nevoilor specifice prin servicii specifice din instituţiile de asistenţă socială de tip rezidenţial;
c) îmbunătăţirea instrumentului unic de evaluare;
d) îmbunătăţirea colaborării la nivel local şi judeţean.

CAPITOLUL VII
Etapele procesului de reorganizare

ART. 13
Etapele procesului de reorganizare sunt:
a) pregătirea activităţii;
b) consultarea la nivel local şi judeţean;
c) realizarea procesului de reorganizare;
d) monitorizarea procesului de reorganizare.
ART. 14
Prima etapă are ca scop crearea cadrului de planificare pentru demararea procesului de reorganizare şi include activităţi pregătitoare, de exemplu: stabilirea unui grup de lucru, analiza datelor statistice referitoare la serviciile sociale, identificarea instituţiilor cu responsabilităţi, stabilirea calendarului şi a principalelor acţiuni.
ART. 15
Consultarea la nivel local şi judeţean presupune comunicarea şi cooperarea între instituţiile cu responsabilităţi în domeniul serviciilor sociale, sănătăţii şi dizabilităţii cu serviciile publice locale de asistenţă socială, organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu şi cu reprezentanţii furnizorilor de servicii sociale privaţi.
ART. 16
(1) Procesul de reorganizare este centrat pe stabilirea profilului centrului rezidenţial şi include acţiunile de evaluare şi prelucrare a datelor referitoare la profilul beneficiarilor, stabilirea denumirii şi realizarea demersurilor necesare pentru asigurarea funcţionării serviciului social reorganizat.
(2) Nivelul de referinţă a calităţii serviciilor sociale reorganizate îl constituie standardele specifice de calitate minime obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

CAPITOLUL VIII
Evaluarea

ART. 17
(1) Evaluarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidenţiale se realizează utilizând fişa de evaluare a beneficiarului, denumită în continuare fişa de evaluare, care constituie anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(2) Pentru fiecare centru rezidenţial, conducătorul/coordonatorul centrului rezidenţial completează fişa centrului rezidenţial, care constituie anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(3) Fişa de evaluare a beneficiarului şi fişa centrului rezidenţial, menţionate în prezentul articol, reprezintă documentele în baza cărora se întocmeşte nota de fundamentare prevăzută la art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi art. 27 alin. (1).
ART. 18
(1) Evaluarea persoanelor din centrele rezidenţiale se realizează de către o echipă multidisciplinară de evaluare formată din cel puţin 3 membri ai personalului din centrul rezidenţial care se reorganizează, dintre care unul cu rol de coordonator.
(2) La evaluarea persoanelor din centrele rezidenţiale poate participa un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale cu activitate în protecţia şi promovarea drepturilor omului sau care reprezintă interesele persoanelor cu handicap, în calitate de observator, conform unei proceduri proprii a DGASPC.
(3) În cazul în care serviciul de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap este contractat, evaluarea se realizează de către o echipă de evaluare formată din cel puţin 3 membri ai furnizorului de servicii sociale privat, dintre care unul cu rol de coordonator, la care se adaugă un membru din partea DGASPC.
(4) La nivelul unui centru rezidenţial pot fi constituite mai multe echipe de evaluare.
ART. 19
Personalul implicat în procesul de evaluare poate fi: asistent social, medic, asistent medical, psiholog, psihopedagog, pedagog de recuperare, terapeut ocupaţional, consilier vocaţional, alţi terapeuţi, după caz.
ART. 20
(1) Conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat desemnează membrii echipei de evaluare şi coordonatorul acesteia şi stabileşte atribuţiile.
(2) Membrii echipei/echipelor de evaluare se reunesc în şedinţă pregătitoare, analizează fişa de evaluare şi îşi clarifică opţiunile de întrebare/răspuns.
(3) Pe perioada de evaluare, membrii echipei/echipelor de evaluare pot solicita dosarul personal al beneficiarului şi/sau sprijinul altor membri ai personalului.
(4) Evaluarea permite o analiză detaliată a activităţilor derulate, a impactului acestora asupra beneficiarului, a modului în care resursele sunt folosite.
ART. 21
(1) Fişa de evaluare se aplică individual, pentru fiecare dintre beneficiarii centrului rezidenţial.
(2) Echipa multidisciplinară de evaluare se preocupă ca persoana adultă cu handicap să îşi exprime opinia şi ţine cont de aceasta.
(3) În cazul în care beneficiarul are desemnat reprezentant legal, acesta are obligaţia de a participa la evaluare şi a răspunde la întrebări în prezenţa persoanei cu handicap.
(4) În cazul în care reprezentantul legal nu poate participa din motive bine întemeiate (de exemplu, internare în spital), acesta transmite acordul pentru evaluare centrului rezidenţial.
ART. 22
(1) Aplicarea fişei de evaluare se face în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate pentru beneficiar.
(2) Echipa de evaluare desfăşoară interviu cu beneficiarul şi acordă acestuia timp suficient de răspuns; atunci când este cazul, coordonatorul echipei solicită prezenţa unui interpret de limbaj mimico-gestual şi/sau a unuia dintre membrii personalului care cunosc cel mai bine persoana evaluată.
(3) Spaţiul pus la dispoziţie de conducătorul centrului rezidenţial pentru evaluare este prietenos şi confortabil.

CAPITOLUL IX
Prelucrarea datelor

ART. 23
(1) Prelucrarea datelor obţinute în urma evaluării se face de membrii echipei/echipelor de evaluare, împreună cu personal desemnat de către DGASPC sau de furnizorii de servicii sociale privaţi, în condiţii de confidenţialitate.
(2) În urma prelucrării datelor, echipa de lucru realizează un raport sintetic, finalizat cu propunerea de reorganizare a centrului rezidenţial sub una dintre denumirile: locuinţă protejată (minim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LmP), locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi (LMP), centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CPVI), centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CAbR), centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CIA), centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CRes), Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CCdz).
(3) În situaţia în care centrul rezidenţial are şi un alt nume (de exemplu, „Sf. Andrei”), acesta se adaugă după denumirea stabilită la alin. (2).
(4) Raportul este înaintat conducerii DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat care administrează centrul rezidenţial respectiv.

CAPITOLUL X
Înfiinţarea centrului rezidenţial

ART. 24
Propunerea de profil a centrului rezidenţial, evidenţiată prin propunerea de denumire a acestuia, are la bază analiza datelor obţinute prin evaluare care relevă faptul că aproximativ 60% dintre beneficiari au nevoie de activităţi şi servicii specifice dintre cele prevăzute în standardele specifice minime obligatorii de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
ART. 25
(1) În situaţia în care centrul rezidenţial public se înfiinţează în subordinea consiliilor judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura DGASPC, conducerea DGASPC întocmeşte nota de fundamentare care are la bază datele obţinute din evaluare, pe care o înaintează consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial.
(2) Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului judeţului/sectorului municipiului Bucureşti.
ART. 26
(1) În situaţia în care centrul rezidenţial public se înfiinţează în subordinea autorităţii administraţiei publice locale, la nivel de municipiu, oraş sau comună, în structura serviciului public de asistenţă socială, conducerea serviciului public de asistenţă socială întocmeşte nota de fundamentare care are la bază datele obţinute din evaluare, pe care o înaintează consiliului local, pentru emiterea proiectului de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial.
(2) Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea centrului rezidenţial conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi capacitatea acestuia, precum şi avizul de legalitate al secretarului consiliului local.
ART. 27
(1) În situaţia în care centrul rezidenţial se înfiinţează de către un furnizor de servicii sociale privat, autorizat în condiţiile legii, acesta întocmeşte nota de fundamentare care are la bază datele obţinute din evaluare şi pe care o înaintează conducerii care emite hotărârea/dispoziţia de înfiinţare a centrului rezidenţial.
(2) Hotărârea/Dispoziţia de înfiinţare a centrului rezidenţial conţine în mod obligatoriu denumirea centrului în conformitate cu prevederile art. 23 şi capacitatea acestuia.
ART. 28
Nota de fundamentare prevăzută la art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi art. 27 alin. (1) conţine cel puţin următoarele:
a) descrierea proximităţii din punctul de vedere al mijloacelor de transport, modalitatea prin care se realizează accesul la serviciile din comunitate (medicale, educaţionale, poştă, biserică etc.);
b) activităţile ce urmează a fi desfăşurate în centrul rezidenţial reorganizat în corelare cu cerinţele standardelor specifice minime obligatorii de calitate;
c) structura personalului care va asigura activităţile şi serviciile;
d) rezultatele obţinute din prelucrarea datelor cuprinse în fişele de evaluare pe baza cărora s-a stabilit profilul centrului rezidenţial.
ART. 29
(1) Conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat se preocupă de actualizarea documentelor referitoare la centrul rezidenţial reorganizat, de exemplu: actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern, a procedurii privind circuitul documentelor, a fişelor de post şi altele.
(2) Conducerea DGASPC/furnizorului de servicii sociale privat se preocupă să organizeze grupe de beneficiari care au nevoie de servicii specifice suplimentare sau complementare celor pe care centrul rezidenţial le furnizează.

CAPITOLUL XI
Monitorizare

ART. 30
(1) Monitorizarea procesului de reorganizare cuprinde colectarea şi analiza datelor despre modul în care acesta s-a realizat astfel încât centrul rezidenţial să asigure beneficiarilor săi servicii specifice, în conformitate cu prevederile standardelor specifice minime obligatorii de calitate.
(2) Monitorizarea procesului de reorganizare se face de către ANPD.

ANEXA 1
la metodologie

FIŞA DE EVALUARE A BENEFICIARULUI

Numele persoanei evaluate
____________________________________________________________________________
| Prenume: | Prenume II: | Nume: |
|_________________________|__________________________|_______________________|

Sursa informaţiilor
(membri ai familiei, profesionişti, alte persoane consultate în completarea acestei fişe de evaluare)
____________________________________________________________________________
|Nr. | Calitatea persoanei |
|curent| |
|______|_____________________________________________________________________|
| 1. | |
|______|_____________________________________________________________________|
| 2. | |
|______|_____________________________________________________________________|

Termeni şi explicaţii
____________________________________________________________________________
|Termeni |Abrevieri| Explicaţii |
|utilizaţi | | |
|___________|_________|______________________________________________________|
| continuu | C | Persoana necesită sprijin şi îndrumare fără |
| | | întrerupere. |
|___________|_________|______________________________________________________|
| regulat | R | Persoana necesită sprijin şi îndrumare zilnic, în |
| | | intervale orare stabilite şi cunoscute (de exemplu: |
| | | servirea mesei). |
|___________|_________|______________________________________________________|
| secvenţial| S | Persoana necesită sprijin şi îndrumare din când în |
| | | când, în anumite situaţii (de exemplu: igiena |
| | | personală, plimbare, altele) pentru perioade scurte |
| | | de timp. |
|___________|_________|______________________________________________________|
| minim | M | Persoana necesită sprijin şi îndrumare în anumite |
| | | momente, pentru operaţiuni pe care le execută într-o |
| | | perioadă mare de timp (de exemplu: legatul |
| | | şireturilor) |
|___________|_________|______________________________________________________|
| deloc | D | Persoana nu necesită acordarea de sprijin şi |
| | | îndrumare. |
|___________|_________|______________________________________________________|

Modulul 1: Date demografice
_
1.1. Sexul: |_| masculin
_
|_| feminin

1.2. Vârsta, la data completării chestionarului (în ani împliniţi) … ani

1.3. Educaţie: (bifaţi una sau mai multe opţiuni, luând în considerare studii finalizate cu diplomă/certificat, NU studii începute şi nefinalizate)
_
|_| studii postuniversitare
_
|_| studii universitare
_
|_| studii postliceale
_
|_| studii liceale
_
|_| şcoală profesională
_
|_| studii primare (1 – 4 clase)
_
|_| studii generale
_
|_| învăţământ special
_
|_| fără studii
_
|_| analfabet (nu ştie să scrie/să citească)
_
|_| alte tipuri de educaţie ……………………………………….

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.4. Stare civilă, la data completării chestionarului:
_
|_| necăsătorit
_
|_| căsătorit
_
|_| divorţat
_
|_| văduv
_
|_| partener într-o relaţie neoficializată/concubin

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.5. Etnie:
_
|_| română
_
|_| alta: ……………………………………………………….

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.6. Religie: (dacă este cazul, specificaţi orice nevoi particulare în acest sens)
………………………………………………………………..
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.7. Limba/Comunicare:
1.7.1. Limba maternă: …………………………………………….
1.7.2. Are nevoie de interpret în limbaj mimico-gestual
_ _
|_| DA |_| NU

1.7.3. Are nevoie de asistenţă Braille
_ _
|_| DA |_| NU

1.7.4. Are nevoie de dispozitive speciale de comunicare
_ _
|_| DA |_| NU
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.8. Statut profesional:
_
|_| elev/elevă
_
|_| angajat cu normă întreagă
_
|_| angajat cu normă parţială
_
|_| prestează munci ocazionale
_
|_| nu este angajat într-o formă de muncă
_
|_| pensionar
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.9. Situaţia găzduirii:
1.9.1. Care este aranjamentul de găzduire preferat de persoana evaluată:
_
|_| să rămână acolo unde este
_
|_| să se mute cu familia
_
|_| să se mute în propria locuinţă
_
|_| să se mute într-o locuinţă protejată
_
|_| să se mute într-un alt centru rezidenţial
_
|_| să se mute în altă instituţie medicală de îngrijire
_
|_| nu ştie/nu se pronunţă cu siguranţă

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
1.9.2. Care este preferinţa/părerea reprezentantului legal cu privire la aranjamentele de găzduire pentru persoana evaluată:

Important: În situaţia în care răspunde reprezentantul legal, răspunsurile sunt date în prezenţa şi împreună cu persoana cu handicap. Echipa de evaluare, apelând, după caz, şi la alţi specialişti, va evita pe cât posibil ca decizia să fie luată numai de reprezentantul legal.
_
|_| să rămână acolo unde este
_
|_| să se mute cu familia
_
|_| să se mute în propria locuinţă
_
|_| să se mute într-o locuinţă protejată
_
|_| să se mute într-un alt centru rezidenţial
_
|_| să se mute în altă instituţie medicală de îngrijire
_
|_| nu ştie/nu se pronunţă cu siguranţă
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.10. Relaţia cu familia şi cu familia lărgită
Informaţii relevante, după caz …………………………………….

1.11. Hobby-uri, interese şi preocupări …………………………….
………………………………………………………………..
Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

1.12. Dorinţe de viitor
Informaţii relevante, după caz …………………………………….

Modulul 2: Asistenţă pentru sănătate

2.1. Beneficiarul are nevoie de:
____________________________________________________________________________
| Tip serviciu | Informaţii |Observaţii |
| | |particulare|
|______________________________|_________________________________|___________|
| | _ | |
| Servicii de medicină generală| |_| o dată pe an, pentru | |
| | evaluarea anuală a stării de | |
| | sănătate | |
| | _ | |
| | |_| de mai multe ori pe an, | |
| | pentru diagnosticare şi | |
| | tratament stare acută | |
|______________________________|_________________________________|___________|
| | _ | |
| Servicii medicale/Terapii | |_| Da | |
| furnizate în comunitate: | _ | |
| – stomatologice | |_| Nu | |
| – oftalmologice | | |
| – ORL | | |
| – dermatologice | | |
| – altele (precizaţi) | | |
|______________________________|_________________________________|___________|
| | _ | |
| Servicii specializate pentru | |_| Da | |
| teme ca: HIV/SIDA, relaţii | _ | |
| intime şi sex, reproducere | |_| Nu | |
| şi planificare familială, | | |
| dependenţa de substanţe | | |
| ilegale, alcool sau tutun | | |
|______________________________|_________________________________|___________|
| Servicii medicale | Număr de internări şi/sau | |
| specializate pentru boli | consultaţii medicale pe | |
| cronice, de exemplu | parcursul anului 2018 | |
| endocrine/metabolice, | | |
| cardiace/circulatorii, | | |
| respiratorii, infecţioase/ | | |
| ale sistemului imunitar, | | |
| digestive, altele | | |
|______________________________|_________________________________|___________|
| Servicii psihiatrice | Număr de internări şi/sau | |
| specializate | consultaţii specializate pe | |
| | parcursul anului 2018 | |
|______________________________|_________________________________|___________|

2.2. Beneficiarul are probleme complexe de sănătate şi are un plan de prevenire, intervenţie şi recuperare individualizat, realizat de specialişti, care trebuie urmărit în centrul rezidenţial:
_ _
|_| DA |_| NU

2.3. Beneficiarul are probleme de sănătate mintală ca, de exemplu: anxietate (fobii, stres posttraumatic, tulburări obsesiv-compulsive), tulburare bipolară/maniac-depresivă, depresie, schizofrenie, tulburări de personalitate, tulburare din spectrul autist)
_ _
|_| DA |_| NU

2.4. Beneficiarul are nevoie în mod regulat de internări şi/sau servicii psihiatrice specializate:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an

2.5. Beneficiarul are nevoie de îngrijire sau supraveghere peste noapte:
_
|_| nu
_
|_| da; în medie o intervenţie pe parcursul nopţii
_
|_| da; în medie mai mult de o intervenţie pe parcursul nopţii

2.6. Beneficiarul are afecţiuni neurologice ca, de exemplu: boala Alzheimer, distrofie musculară, epilepsie, altele, şi are nevoie în mod regulat de internări în servicii specializate:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 3: Nevoia de servicii psihologice (consiliere psihologică, terapii de suport)
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a-şi | C | R | S | M | D |
| crt. | controla stările emoţionale: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.1. | poate deveni anxios, depresiv sau mânios în | | | | | |
| | absenţa oricărui stimul extern evident, dar | | | | | |
| | poate fi calmat fără tratament medicamentos | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.2. | poate deveni un pericol pentru sine şi/sau | | | | | |
| | pentru alţii. | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a-şi | C | R | S | M | D |
| crt. | exprima adecvat emoţiile: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.3. | pare să fie „lipsit de emoţii” sau este prea | | | | | |
| | afectuos, fără a-i afecta pe ceilalţi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.4. | este extrem de reţinut sau are tendinţa de a | | | | | |
| | avea izbucniri emoţionale nepotrivite | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.5. | uneori este cuprins de mânie sau devine agresiv | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea | C | R | S | M | D |
| crt. | conştientizării de sine: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.6. | încrederea poate fi uşor subminată de eşecuri | | | | | |
| | minore sau de răspunsuri indiferente din partea | | | | | |
| | altora | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.7. | este temător şi dependent când trebuie să | | | | | |
| | îndeplinească sarcini nefamiliare şi tinde să se| | | | | |
| | retragă chiar în situaţii familiare | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.8. | are un concept de sine foarte puţin dezvoltat şi| | | | | |
| | tinde să stea pasiv în lipsa unei persoane care | | | | | |
| | să-i dea indicaţii | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea | C | R | S | M | D |
| crt. | evitării situaţiilor de izolare socială şi | | | | | |
| | depresie, menţinerii echilibrului psiho-afectiv:| | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.9. | poate deveni stresat sau agresiv când rutinele | | | | | |
| | sunt schimbate | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.10. | are o anxietate sau un comportament | | | | | |
| | obsesiv-compulsiv, diagnosticate clinic | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|3.11. | consideră că orice schimbare a rutinelor bine | | | | | |
| | învăţate este intolerabilă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 4: Menţinerea/Dezvoltarea aptitudinilor cognitive
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul foloseşte simţurile în interacţiunea cu | Da | Nu |
| crt. | obiecte: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.1. | urmăreşte cu privirea obiecte, persoane etc. folosind | | |
| | simţul văzului | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.2. | ascultă la radio, muzică, poveşti etc. folosind simţul | | |
| | auzului | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.3. | explorează obiecte cu mâinile, degetele etc. folosind | | |
| | simţul tactil | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.4. | explorează obiecte folosind simţul olfactiv | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.5. | explorează gustul alimentelor folosind simţul gustativ | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul şi-a însuşit elemente din învăţarea de bază: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.6. | imită sau mimează imediat o acţiune sau un comportament | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.7. | pune întrebări/doreşte să afle informaţii despre persoane,| | |
| | lucruri şi evenimente | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.8. | are dobândit limbajul | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.9. | are capacitatea de a repeta după cineva (de exemplu, | | |
| | pentru a învăţa un text) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.10. | înţelege şi utilizează concepte legate de caracteristicile| | |
| | (dimensiune, formă, cantitate, lungime etc.) lucrurilor, | | |
| | persoanelor sau evenimentelor | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.11. | are deprinderea de a folosi instrumente de scris | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.12. | are deprinderea de a cunoaşte şi utiliza cifre şi de a | | |
| | lucra cu numere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are deprinderea de a citi: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.13. | recunoaşte scrisul | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.14. | îşi recunoaşte numele scris pe o hârtie | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.15. | poate citi mesaje scrise, la TV | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.16. | poate interpreta simboluri, de exemplu: pericol, ieşire în| | |
| | caz de urgenţă etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are deprinderea de a scrie: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.17. | scrie numele şi adresa fără ajutor | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.18. | scrie notiţe scurte (de exemplu, o listă de cumpărături) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.19. | scrie prin copiere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.20. | desenează | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.21. | scrie utilizând tehnologie asistivă | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.22. | scrie folosind instrumente de scris | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.23. | se poate concentra asupra aceleiaşi sarcini pentru | | |
| | aproximativ 5 minute | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.24. | se poate concentra asupra aceleiaşi sarcini/activităţi | | |
| | pentru o perioadă mare de timp (o oră cel puţin) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.25. | trebuie să ia periodic (de exemplu, la fiecare 15 – 20 | | |
| | minute) pauze scurte de la sarcina asupra căreia se | | |
| | concentrează | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru a lua decizii | Da | Nu |
| crt. | în timp util: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.26. | identifică existenţa unei probleme şi poate formula | | |
| | soluţii la aceasta | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.27. | poate lua decizia de a îndeplini o sarcină dintre mai | | |
| | multe şi de a o pune în practică | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|4.28. | poate lua decizii numai cu sprijin şi îndrumare | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 5: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor zilnice
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin în vederea | C | R | S | M | D |
| crt. | realizării programului zilnic pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.1. | a exprima timpul în ore şi minute cu ajutorul | | | | | |
| | ceasului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.2. | a anticipa anumite acţiuni din timpul zilei | | | | | |
| | (şedinţa de consiliere, începutul unei emisiuni | | | | | |
| | etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.3. | a lua decizii în situaţii de rutină | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.4. | a lua decizii atunci când se confruntă cu | | | | | |
| | sarcini sau situaţii noi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.5. | a planifica activităţi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.6. | a îndeplini (a finaliza) o sarcină | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru a face faţă responsabilităţilor, | | | | | |
| | stresului sau urgenţei: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.7. | în acţiuni simple | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.8. | în acţiuni complexe | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru autocontrolul comportamentului şi | | | | | |
| | exprimarea de emoţii adecvate: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.9. | în situaţii sau experienţe noi | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|5.10. | în relaţia cu o persoană | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 6: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de comunicare
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are capacitatea generală de comunicare: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.1. | vorbeşte bine şi inteligibil, utilizând un limbaj care | | |
| | poate fi înţeles | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.2. | are anumite dificultăţi de vorbire: lipsă de claritate şi | | |
| | fluenţă (are tendinţa să se bâlbâie), însă utilizează un | | |
| | limbaj care poate fi înţeles | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.3. | este înţeles doar de persoanele care îl cunosc foarte bine| | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.4. | se foloseşte de limbaj nonverbal atunci când doreşte să | | |
| | comunice | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.5. | cunoaşte limbajul mimico-gestual şi comunică astfel | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.6. | comunică fără glas, prin utilizarea scrisului sau a | | |
| | tehnologiilor asistive | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilitatea de a comunica prin producerea | Da | Nu |
| crt. | de mesaje nonverbale: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.7. | utilizează limbajul trupului pentru a transmite mesaje | | |
| | (zâmbet, încruntare, dă din cap pentru a-şi exprima | | |
| | acordul/dezacordul) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.8. | utilizează semne şi simboluri pentru a transmite idei şi | | |
| | mesaje (iconuri, panou Bliss, alte simboluri) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.9. | transmite mesaje prin desen, pictură, schiţe, diagrame, | | |
| | fotografii etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilitatea de a purta o conversaţie | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.10. | iniţiază, menţine şi finalizează un schimb de idei, cu | | |
| | ajutorul limbajului vorbit, scris, al semnelor şi cu | | |
| | sprijin redus | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.11. | are unele dificultăţi în a iniţia o conversaţie, dar o | | |
| | poate susţine dacă este încurajat | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.12. | se angajează în conversaţii unilaterale care nu au | | |
| | legătură cu subiectul atins de cealaltă persoană | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.13. | nu se angajează niciodată în conversaţii cu alte persoane,| | |
| | cu excepţia situaţiilor când este solicitat expres de un | | |
| | membru al personalului | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilitatea de a-şi exprima punctul de | Da | Nu |
| crt. | vedere în mod adecvat: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.14. | îşi exprimă punctul de vedere sau preferinţele într-o | | |
| | manieră potrivită | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.15. | are tendinţa de a cădea repede de acord cu orice se | | |
| | propune | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|6.16. | este fie foarte pasiv, fie foarte agresiv în exprimarea | | |
| | preferinţelor şi are nevoie de îndrumare pentru a găsi | | |
| | tonul adecvat | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 7: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de mobilitate
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.1. | a-şi schimba poziţia corpului din poziţia | | | | | |
| | culcat, pe vine sau în genunchi în poziţia stând| | | | | |
| | jos sau în picioare, cu schimbarea centrului de | | | | | |
| | greutate a corpului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.2. | a-şi menţine poziţia corpului (culcat, ghemuit, | | | | | |
| | în genunchi, aşezat, în picioare), atât cât este| | | | | |
| | necesar | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.3. | a trece de pe o suprafaţă pe alta, prin | | | | | |
| | „alunecare” (trecerea de pe scaun pe pat) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.4. | ducerea şi manipularea obiectelor, folosind | | | | | |
| | mâna, braţul, alte părţi ale corpului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.5. | a realiza mişcările mâinii şi degetelor | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.6. | a ridica sau a lua obiecte mici | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.7. | activităţi zilnice: descheie/încheie nasturi, | | | | | |
| | taie cu foarfeca, bagă aţa în ac, leagă | | | | | |
| | şireturi, colorează, foloseşte tacâmuri etc. | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.8. | a realiza acţiuni coordonate de manevrare a | | | | | |
| | obiectelor folosind laba şi degetele piciorului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.9. | a merge | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.10. | a parcurge, pas cu pas, distanţe scurte sau | | | | | |
| | lungi, pe diverse suprafeţe | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.11. | a se deplasa utilizând echipamente (scaun | | | | | |
| | rulant, cârje, cadru etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.12. | a urca şi coborî scări | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.13. | pentru a învăţa o rută de transport | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.14. | a face legături ca să ajungă la destinaţia | | | | | |
| | dorită | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|7.15. | a călători cu un mijloc de transport | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

7.16. Beneficiarul are nevoie să folosească transportul adaptat:
_ _ _ _ _
|_| continuu |_| regulat |_| secvenţial |_| minim |_| deloc

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 8: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.1. | a se spăla pe întregul corpului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.2. | a se şterge | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.3. | toaleta intimă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.4. | a se îmbrăca | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.5. | a-şi alege haine potrivite | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.6. | a se dezbrăca | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.7. | a se încălţa | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.8. | a-şi alege încălţămintea potrivită | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.9. | a se descălţa | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.10. | a-şi aduce aminte ce are de făcut | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin pentru: | C | R | S | M | D |
| crt. | | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.11. | a mânca (a duce la gură hrana, a mesteca etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.12. | a folosi ustensile adecvate (tacâmuri) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.13. | a deschide sticle sau conserve | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.14. | a bea (a duce la gură paharul) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.15. | a turna lichide pentru a bea | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|8.16. | a folosi ustensile adecvate (pai) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 9: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăţi

9.1. Beneficiarul are tendinţa de a pleca fără să informeze:
_ _ _ _ _
|_| continuu |_| regulat |_| secvenţial |_| minim |_| deloc

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

9.2. Beneficiarul manifestă comportamente de autorănire:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an

9.3. Beneficiarul manifestă comportamente ofensive sau violente faţă de alte persoane:
_
|_| nu este cazul
_
|_| zilnic
_
|_| o dată pe săptămână
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe săptămână
_
|_| o dată pe lună
_
|_| de 2 sau mai multe ori pe lună
_
|_| cel puţin o dată pe an
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.4. | a diferenţia temperatura (cald/frig) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.5. | a diferenţia lumină/întuneric | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.6. | a diferenţia starea de foame/saţietate | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.7. | pentru a evita situaţii periculoase (foc, maşină| | | | | |
| | mergând etc.) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.8. | a NU face abuz de tutun, alcool sau alte | | | | | |
| | substanţe | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.9. | a-şi lua medicamentele | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|9.10. | a urma serviciile/activităţile recomandate | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 10: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilităţi de autogospodărire: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.1. | selectează şi achiziţionează singur bunuri, pe baza unei | | |
| | liste | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.2. | realizează sarcini simple şi reiterative (face patul etc.)| | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.3. | îşi întreţine dispozitivele asistive (curăţă ochelarii, | | |
| | fotoliul rulant etc.) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.4. | foloseşte aparate de uz casnic | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.5. | mătură, face ordine, şterge pe jos, colectează şi aruncă | | |
| | gunoiul, face alte operaţiuni legate de treburile casnice | | |
| | etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.6. | a face cumpărături de produse alimentare | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.7. | a selecta produse necesare pentru a pregăti un | | | | | |
| | fel de mâncare | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.8. | a pregăti feluri simple de mâncare fără | | | | | |
| | utilizarea aragazului (gustări) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.9. | a pregăti feluri simple de mâncare care necesită| | | | | |
| | utilizarea aragazului | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.10.| a executa operaţiuni de cojire, feliere, | | | | | |
| | frământare, combinare, prezentare alimente | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.11.| a aranja masa | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.12.| a lucra cu alte persoane la planificarea, | | | | | |
| | organizarea, prepararea şi servirea de mâncăruri| | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|10.13.| a desfăşura activităţi în bucătărie sau | | | | | |
| | gospodăria anexă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul ajută alte persoane: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.14.| să se îngrijească | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.15.| să se deplaseze | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.16.| să comunice | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.17.| să-şi păstreze starea de sănătate | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|10.18.| cu hrănirea/alimentaţia | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 11: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de interacţiune/de relaţionare interpersonală
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.1. | a se implica la nivel personal cu alţii | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.2. | a acţiona în conformitate cu regulile şi | | | | | |
| | convenţiile sociale | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.3. | a nu răspunde agresiv la critici | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.4. | a se angaja în legături cu persoane necunoscute,| | | | | |
| | într-un anumit scop | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.5. | a crea şi menţine relaţii specifice în spaţii | | | | | |
| | formale (loc de muncă) | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.6. | a stabili relaţii obişnuite cu persoane care | | | | | |
| | locuiesc în aceeaşi reşedinţă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|11.7. | a menţine relaţiile de rudenie cu membrii | | | | | |
| | familiei de bază, cu membrii familiei extinse | | | | | |
| | etc. | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

11.8. Beneficiarul are relaţii intime cu altă persoană din centrul rezidenţial:
_ _
|_| DA |_| NU

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

11.9. Beneficiarul este izolat şi i se pare foarte dificil să gestioneze situaţiile sociale:
_ _
|_| DA |_| NU

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 12: Menţinerea/Dezvoltarea deprinderilor de a realiza tranzacţii economice
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are abilităţi de a realiza tranzacţii | Da | Nu |
| crt. | economice: | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.1. | cunoaşte banii | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.2. | utilizează banii în mod responsabil | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.3. | poate da o sumă exactă şi poate verifica restul | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.4. | sortează banii în funcţie de valoare, dar nu îi foloseşte | | |
| | în tranzacţii | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|12.5. | utilizează cardul bancar | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul are nevoie de sprijin şi îndrumare | C | R | S | M | D |
| crt. | pentru: | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|12.6. | a se implica în orice formă de tranzacţie | | | | | |
| | economică simplă | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|12.7. | estimarea lucrurilor pe care le poate cumpăra cu| | | | | |
| | o anumită sumă de bani | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|
|12.8. | a utiliza instrumente de plată | | | | | |
|______|_________________________________________________|___|___|___|___|___|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 13: Menţinerea/Dezvoltarea abilităţilor sociale
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul se implică/participă în/la: | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.1. | grupuri profesionale | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.2. | activităţile comunităţii | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.3. | jocuri, programe de relaxare etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.4. | jocuri competitive, evenimente sportive, individual sau de| | |
| | grup | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.5. | vizite la teatru, cinema, muzee | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.6. | meşteşuguri (olărit, tricotat, confecţionare de jucării, | | |
| | obiecte din lemn) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.7. | întâlniri informale sau ocazionale cu ceilalţi (întâlniri | | |
| | cu rude, prieteni, în locuri publice etc.) | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.8. | călătorii de plăcere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul | Da | Nu |
| crt. | | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.9. | realizează lucrări de artă | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.10.| citeşte de plăcere | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.11.| cântă la un instrument muzical | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.12.| dansează | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.13.| scrie beletristică sau alte tipuri de materiale | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.14.| participă la slujbe, practici religioase | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.15.| colecţionează monede, timbre etc. | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.16.| joacă şah, cărţi, table sau alt tip de joc cu reguli | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.17.| face parte/frecventează o organizaţie neguvernamentală | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|
|13.18.| îşi exercită dreptul la vot | | |
|______|___________________________________________________________|____|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Modulul 14: Interesul pentru activităţi lucrative
____________________________________________________________________________
| Nr. | Beneficiarul demonstrează |Fără |Cu |Cu | Nu |
| crt. | interes/atitudine pozitivă |asistenţă|asistenţă|asistenţă| |
| | pentru activităţi lucrative: | |minimă |intensivă| |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.1. | este conştient de ceea ce | | | | |
| | presupune activitatea de a munci | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.2. | are interese/hobbyuri (preferinţa| | | | |
| | faţă de anumite activităţi şi | | | | |
| | domenii ale cunoaşterii – ce îi | | | | |
| | place să facă) | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.3. | îşi exprimă alegerile şi | | | | |
| | refuzurile într-o manieră | | | | |
| | potrivită | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.4. | are o atitudine pozitivă faţă de | | | | |
| | muncă | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.5. | deprinde uşor noi modele | | | | |
| | comportamentale | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.6. | este conştient de conceptul de | | | | |
| | calitate | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.7. | poate copia acţiunile altei | | | | |
| | persoane | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.8. | este independent în iniţierea de | | | | |
| | acţiuni | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.9. | poate dobândi rapiditate şi | | | | |
| | acurateţe în îndeplinirea | | | | |
| | sarcinilor | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.10.| poate face faţă | | | | |
| | responsabilităţilor primite | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.11.| este conştient de propriile | | | | |
| | abilităţi/nevoi | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.12.| este conştient de riscuri şi | | | | |
| | pericole | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.13.| îşi foloseşte timpul liber în mod| | | | |
| | constructiv | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.14.| este motivat să ia parte la | | | | |
| | învăţarea de lucruri noi | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|
|14.15.| poate tolera/acceptă schimbarea | | | | |
| | rutinelor | | | | |
|______|__________________________________|_________|_________|_________|____|

Alte informaţii relevante, după caz ………………………………..

Beneficiarul are nevoie de sprijin:
_
|_| continuu
_
|_| regulat
_
|_| secvenţial
_
|_| minim
_
|_| deloc (nu are nevoie de sprijin)

Echipa de evaluare ……………………………………………….
Coordonator al echipei de evaluare …………………………………
Data completării ………………

ANEXA 2
la metodologie

FIŞA CENTRULUI REZIDENŢIAL
………………………….
(nume complet)

Informaţii despre evaluare

____________________________________________________________________________
| Judeţ: | Data completării: |
|________________________________________________________| (zz/ll/aaaa) / / |
| Localitatea: | |
|________________________________________________________| |
| Distanţe: | |
| a) centru rezidenţial – centrul comunităţii | |
| b) centru rezidenţial – oraşul cel mai apropiat | |
|________________________________________________________| |
| Numele membrilor echipei de evaluare (nume + ocupaţie) | |
| Coordonator (nume + ocupaţie + date de contact): | |
| Atribuţii coordonator: | |
| – asigură asistenţă pentru membrii echipei de evaluare | |
| – se asigură că sunt completate toate rubricile | |
|________________________________________________________|___________________|

Date cu caracter informativ
____________________________________________________________________________
| Denumirea actuală a serviciului social rezidenţial | |
| (centrului rezidenţial) | |
|___________________________________________________________|________________|
| Codul conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat| |
| prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi| |
| completările ulterioare | |
|___________________________________________________________|________________|
| Situaţie juridică: | |
| a) în subordinea ………. | |
| b) în coordonarea ……… | |
| c) alta ………………. | |
|___________________________________________________________|________________|
| Anul construcţiei | |
|___________________________________________________________|________________|
| Anii în care s-au efectuat modernizări, reabilitări | |
|___________________________________________________________|________________|
| Tip organizare: | |
| a) clădire tip monobloc | |
| b) clădire tip pavilionar | |
|___________________________________________________________|________________|
| Număr personal: | |
| a) total | |
| b) pe specialităţi | |
|___________________________________________________________|________________|
| Adresa serviciului social | |
|___________________________________________________________|________________|
| Telefon | |
|___________________________________________________________|________________|
| E-mail | |
|___________________________________________________________|________________|
| Şef centru | |
|___________________________________________________________|________________|
| Telefon | |
|___________________________________________________________|________________|
| Alte informaţii relevante, după caz | |
|___________________________________________________________|________________|

Date cu privire la beneficiarii serviciului social
____________________________________________________________________________
| Capacitatea serviciului social: | |
| a) aprobată | a) |
| b) efectivă, la data completării | b) |
| chestionarului | |
|________________________________________|___________________________________|
| Numărul total de beneficiari la data | |
| completării chestionarului | |
|________________________________________|___________________________________|
| Numărul total de beneficiari la data ||Grupa de| Număr|Grupa de | Număr ||
| completării chestionarului, pe grupe ||vârstă | |vârstă | ||
| de vârstă şi sex ||________|______|_________|_______||
| || 18 – 19| | 55 – 59 | ||
| ||________|______|_________|_______||
| || 20 – 24| | 60 – 64 | ||
| ||________|______|_________|_______||
| || 25 – 29| | 65 – 69 | ||
| ||________|______|_________|_______||
| || 30 – 34| | 70 – 74 | ||
| ||________|______|_________|_______||
| || 35 – 39| | 75 – 79 | ||
| ||________|______|_________|_______||
| || 40 – 44| | 80 – 84 | ||
| ||________|______|_________|_______||
| || 45 – 49| | 85 ani | ||
| || | | şi peste| ||
| ||________|______|_________|_______||
| || 50 – 54| | | ||
| ||________|______|_________|_______||
| | |
| | a) femei |
| | b) bărbaţi |
|________________________________________|___________________________________|
| Numărul total de beneficiari, pe judeţe| | Din judeţul | Din alte judeţe| |
| de domiciliu | | în care se | | |
| | | află centrul | | |
| | | rezidenţial | | |
| | |______________|________________| |
| | | | | |
| | | | | |
|________________________________________|_|______________|________________|_|
| Numărul de locuri disponibile la data | |
| completării chestionarului | |
|________________________________________|___________________________________|
| Numărul de persoane aflate pe lista de | |
| aşteptare, defalcat pe perioade de | |
| aşteptare, astfel: | |
| – 1 – 3 luni | |
| – 4 – 6 luni | |
| – peste 6 luni | |
|________________________________________|___________________________________|

Conducătorul/coordonatorul centrului rezidenţial,
……………………………..

Data completării
………………

—————